SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE’DEKİ DURUMLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI

Suriyeliler ülkelerinde başlayan iç savaş nedeniyle 29 Nisan 2011'de Türkiye’ye sığınmaya başladılar ve Türkiye’deki sayıları 2019 yılı itibariyle yaklaşık 3,5 milyona ulaşmıştır (Mülteciler Derneği, 29 Temmuz 2019). Bu araştırma, Suriyeli sığınmacıların Türkiye ile ilgili tutumlarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2017 yılında İstanbul il merkezinde ikamet eden ve Osmaniye’de sığınmacı kamplarında yaşayan Suriyeli sığınmacılar arasından küme örneklem yöntemi ile belirlenen toplam 233 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Kabaklı Çimen ve Ersoy Quadir tarafından geliştirilen “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye ile İlgili Tutum Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Daha sonra da bu ölçeğin örneklem grubunun demografik özellikleriyle ilişkisi Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanarak irdelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre örneklem grubu genel olarak Türkiye hakkında olumlu fikre sahiptir ve bu memnuniyet Osmaniye’de kamplarda kalanlarda daha fazladır. İstanbul’da kendi imkânlarıyla ikamet edenler sığınmacı olarak yaşamaktan daha çok rahatsızlık hissetmektedir. Genel olarak sığınmacılar Türkiye’deki problemlerin Suriyelilerden kaynaklandığına katılmamakta; özellikle İstanbul’da ikamet edenlerin, eğitim düzeyi yüksek olanların ve bakmakla sorumlu olduğu kişi sayısı az olanların kesinlikle katılmama oranı daha fazladır.

AN INVESTIGATION OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS’ ATTITUDES TOWARD THEIR SITUATION IN TURKEY

Syrians began to take refuge in Turkey on 29 April 2011 due to the civil war started in their country and their number in Turkey reached over 3.5 million by the year 2019 (Refugees Association, July 29, 2019). This study was conducted to examine the attitude of Turkey regarding Syrian asylum seekers. The sample group consisted of 233 Syrian people who were residing in two cities in different conditions in Turkey in 2017. The sample was selected among the Syrian asylum seekers by cluster sampling method. Research data were obtained using "Syrian Asylum Seekers’ Attitude towards Turkey Scale" developed by the authors. The relationship between this scale and demographic characteristics of the sample group was analyzed by calculating Pearson Correlation Coefficient. In findings sample group has a positive opinion about Turkey in general. But who are living in asylum seeker camps in Osmaniye have more satisfaction as an asylum seekers than those who are residents in Istanbul with their own facilities and limited state aid. Overall asylum seekers don’t participate that the problems caused by the Syrians in Turkey. Especially, those who living in Istanbul, who have a high level of education and who are responsible from less people were more opposed this idea.

Kaynakça

Abu-Bader, S.H. (2011). Using Statistical Methods in Social Science Research: With a Complete SPSS Guide. (Second Edition) New York: Oxford University Press.

Acar, C., Sandıklı, B., Mücaz, M., Ülger, Z., Torun, P. (2015). İstanbul’da Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: İhtiyaç Analizi Raporu. İstanbul: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayını.

Akgül, R., Polat Uluocak, G. (2000). Evlilikte Etkili İletişim ve Problem Çözme: Bir Toplum Merkezindeki Kadınlarla Gerçekleştirilen Grup Çalışması. Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 6 (23), 9-22.

Aktaş, A. (2016). Türkiye'de Yaşayan Suriyeli Kadın Mülteciler: Kilis Örneği, (Unpublished Master's Thesis). Bilgi University, Social Sciences Institute, İstanbul.

Aksoy, Z. (2012). Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 292-303.

Angay, H. (2012). Doğu ve Güneydoğu İllerinden İzmir’e Göç Eden Ailelerin Çocuklarının Okul Sorunlarının İncelenmesi, (Unpublished Master's Thesis). Ege University Social Sciences Institute, İzmir.

Apak, H. (2014). Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği. Mukaddime, 5(2), 53-70.

Arslan, İ., Bozgeyik, Y., Alancıoğlu, E. (2017). Göçün Ekonomik ve Toplumsal Yansımaları: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmenler Örneği, İlahiyat Akademi Dergisi, 3 (4): 129-148.

Ary, D., Jacobs, L. C., Razavieh, A., Sorensen, C. K., (2009). Introduction to Research in Education. (8th Edition). United States: Wadsworth Cengage Learning.

Ataman, H. (2015). Mülteci mi, sığınmacı mı, misafir mi? Görüş Dergisi, (88), 26-33.

Atasoy, A., Demir, H. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Kırıkhan’a (Hatay) Etkileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (38), 457-470.

Barın, H. (2015). Türkiye’deki Suriyeli Kadınların Toplumsal Bağlamda Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2), 10-56.

BAREM. (2016). Mülteciler sorunu Dünya’yı böldü. Retrieved April 25, 2019 from the http://www.barem.com.tr/multeciler-sorunu-dunyayi-boldu/)

Bayraktar, E.B. (1999). Köyden Kente Göç Olgusuna Bağlı Olarak Diyarbakır İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Öğretmen Algıları (Unpublished Master's Thesis). Dokuz Eylül University Institute of Education Sciences, İzmir.

Biner, Ö., Soykan, C. (2016). Suriyeli Mültecilerin Perspektifinden Türkiye’de Yaşam. AB Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programının desteği ile yürütülen Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı Projesi. İstanbul: Mülteci-Der ve Sivil Düşün Yayını.

Bingöl, A.S. (2006). Almanya ve Hollanda’da Türk Göçmen İşçi Çocuklarına Dönük Eğitim Politikaları ve Uygulamaları (Unpublished Master's Thesis). Gazi University Institute of Education Sciences, Ankara.

Boyraz, Z. (2015). Türkiye’de Göçmen Sorununa Örnek Suriyeli Mülteciler. Zeitschrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks), 7 (2), 35-58.

BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği). (1994). Kentsel Mülteciler İçin Sosyal Hizmetler, Cenevre: BMMYK Yayınları.

Çetin, S. (2017). İzmir’deki Yerel Halkın Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Algısı, (Unpublished Master's Thesis). Afyon Kocatepe University Social Sciences Institute, Afyonkarahisar.

Çiftçi, H. (2018). Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutum, Algı ve Empatik Eğilimlerinin Analizi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(3), 2232-2256.

Demir, O. Ö. (2015). Göç Politikaları, Toplumsal Kaygılar ve Suriyeli Mülteciler. Ankara: Global Politika ve Strateji Yayını.

Deniz, O., Etlan, E. (2009). Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 6(2), 472- 498.

Deniz, A. Ç., Hülür, A. B., Ekinci, Y. (2016a). Göç, strateji ve taktik: Suriyeli Sığınmacıların Gündelik Hayat Deneyimleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (42), 1077- 1087.

Deniz, A.Ç., Ekinci, Y., Hülür, A.B. (2016b). Suriyeli Sığınmacıların Karşılaştığı Sosyal Dışlanma Mekanizmaları, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 14(27),17-40.

Doğan, M. (2011). Türkiye’de Mültecilerin ve Sığınmacıların Uluslararası Hukuk Çerçevesindeki Temel Haklarının Sağlanması (Unpublished Master's Thesis). Çanakkale Onsekiz Mart University Social Sciences Institute, Çanakkale.

Döner, H. (2016). Suriyeli Göçmenlerle Yaşanan Sorunlar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Hatay İli Örneği (Unpublished Master's Thesis ). Fırat University Social Sciences Institute, Elâzığ.

Durgel, E., Yağmurlu, B. (2014). Türk Göçmen Ailelerde Sosyalleştirme Hedefleri ve Ana Babalık: Okul Öncesi Döneme Detaylı Bakış. Türk Psikoloji Yazıları, 17 (34), Aralık, 3-12.

Emmen, R., Malda, M., Mesman, J., Ekmekci, H., Van Ijzen¬doorn, M. (2012). Sensitive Parenting as a Cross-Cultural İdeal: Sensitivity Beliefs of Dutch, Moroccan, and Turk¬ish Mothers in the Netherlands. Attachment & Human Development, 14; 601-619.

Ercan, Ö. (2016). Medyanın Kitleleri Etkilemedeki Gücü: Suriye Savaşı Üzerinden Yazılı Basın İncelemesi (Unpublished Master's Thesis). Bahçeşehir University Social Sciences Institute, İstanbul.

Erdem, T. (2006). Yoksulluk. Feodaliteden Küreselleşmeye Temel Kavram ve Süreçler. Tevfik Erdem (Ed.), (Birinci Baskı), Ankara: Lotus Yayınları.

Erdoğan, M. M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması. Ankara: Hacettepe University Migration and Politics Research Center Publication.

Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Ersoy Quadir, S., and Kabaklı Çimen, L. (2018). Türk vatandaşlarının Suriyeli sığınmacılarla ilgili görüşleri (Konya ili örneği). Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 53(2), 327-345.

Ghazali, D. (2008). Kesahan dan Kebolehpercayaan Dalam Kajian Kuantitatif dan Kualitatif. Jurnal Institut Perguruan Islam. April.

Göde, B., Taşgın, C., Uysal, E., Meral, M.R., Çetinkaya, M., Çakır, R.C., ve Aydın, Ş. (2014). Suriyeli Sığınmacılar Raporu İstanbul Örneği. İstanbul: İstanbul Fikir Enstitüsü Yayını. Retrieved 10.01.2020, from the https://www.academia.edu/9690038/Suriyeli_S%C4%B1%C4%9F%C4%B1nmac%C4%B1lar_Raporu).

Gözübüyük T. M. (2016). Trabzon Kamuoyunun Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilere Bakış Açısı (Türkiye-Trabzon örneği). Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2 (2), 180-211.

Güçer, M., Karaca, S., and Bahadır Dinçer, O. (2013). Sınırlar Arasında Yaşam Savaşı: Suriyeli Mülteciler Alan Araştırması. Mehmet Güçer (Ed.) (Birinci Baskı) Ankara: USAK Yayınları (No: 13-04).

Gülyaşar, M. (2017). Suriyeliler ve Vatandaşlık: Yerel Halk ve Suriyeli Sığınmacılar Çerçevesinde Bir Değerlendirme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 676-705.

Gün, Z. (2011). Mülteci ve göçmenlerle yapılacak alan çalışmaları için perspektifler: bir ön çalışma. İltica, Uluslararası Göç ve Vatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politika. Özlen Çelebi, Saime Özçürümez, Şirin Türkay (Eds) Ankara: Anıl Matbaacılık, 271-286.

Güneş, M. (2013). Uluslararası Göçün Tetikleyicileri; Suriye'den Türkiye'ye Zorunlu Göç'ü Cilvegözü Örneği ile Yansımaları, (Unpublished Master's Thesis) Turgut Özal University Social Sciences Institute, Ankara.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. (7th Edition), New York: Pearson College Division.

Habertürk. (25 Eylül 2018) Osmaniye’de Suriyelilere Seracılık Kursu. Haber Türk Gazetesi. Retrieved January 17, 2020 from the https://www.haberturk.com/osmaniye-haberleri/63584812-osmaniyede-suriyelilere-seracilik-kursu)

Hakan, A. (8 Şubat 2018). Suriyeli mülteciler ülkeleri için neden savaşmıyor? Hürriyet Gazetesi, Retrieved January 16, 2020 from the http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/suriyeli-multeciler-ulkeleri-icin-neden-savasmiyor-40734842

Ilgar, Z. M., ve Coşgun Ilgar, S. (2015). Göç ve Göçmenliğin Psikolojik Yansımaları (Vatansız Vatandaş Olmak). Disiplinlerarası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, İstanbul Sabahattin Zaim University Social Work Department Proceedings Book, 29-30 May 2015, İstanbul; 159-178.

İNSAMER (İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi). (2019). Türklerle Suriyeliler Arasındaki Gerilimin Nedenleri, Etkileri ve Çözümü. Retrieved May 22, 2019 from the https://insamer.com/tr/turklerle-suriyeliler-arasindaki-gerilimin-nedenleri-etkileri-vecozumu_2187.html)

Kabaklı Çimen, L.,and Ersoy Quadir, S. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılarla İlgili Tutumlarının Sivil Katılımları Bağlamında İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 1251-1273.

Karakuş, E. (2006). Göç Olgusu ve Eğitime Olumsuz Etkileri (Sultanbeyli Örneği,) (Unpublished Master's Thesis). Sakarya University Social Sciences Institute, Sakarya.

Karataş, M. (2015). Türk yazılı basınında Suriyeli Sığınmacılar ile Halk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2), 112-151.

Karasu, M. A. (2016). Şanlıurfa’da Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Kentle Uyum Sorunu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 995-1014.

Karadeniz, M. (2016). Kilis’te Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların İl Ekonomisine Etkisi, (Unpublished Master's Thesis). Kilis 7 Aralık University Social Sciences Institute, Kilis.

Kariman, S. (2015). Türkiye’ye Göç Eden Mültecilerin Sosyal Hayata Uyum Sürecinin İncelenmesi: Isparta Örneği (Unpublished Master's Thesis). Süleyman Demirel University Social Sciences Institute, Isparta.

Kaya, M. (2015). Komşuda Misafirlik: Suriyeli Sığınmacılarca Kurulmuş Mülteci Derneklerinin Perspektifinden Türkiye’de yaşamak. International Journal of Social Science, 39, 263-279.

Kaypak, Ş., and Bimay, M. (2016). Suriye Savaşı Nedeniyle Yaşanan Göçün Ekonomik ve Sosyo- Kültürel Etkileri: Batman örneği. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6, 84-110.

Koçancı, M. (19 Şubat 2018). Antalya Haberleri: Büyük Şehirlerdeki Suriyeli Gettoları Endişesi. Hürriyet Gazetesi, Retrieved May 29, 2019 from the https://www.haberler.com/buyuk-sehirlerdeki-suriyeli-gettolari-endisesi-2-10579982-haberi/)

Korkmaz, A. (2016). Suriyeli Sığınmacılardan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Akademik Hassasiyetler, 3(6), 83-116.

Kömürcü Y, Özsoy R, Çobanoğlu A. (2011). Kadın Sığınmacılar: Uluslararası Göçün Sessiz Tanıkları. Onlar Bizim Hemşehrimiz: Uluslararası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı. E Esen, Z Yazıcı (Eds). Ankara: Siyasal Kitabevi.

KTO (Karatay Üniversitesi). (21 Nisan 2017). Konya’da yaşayan Suriyeliler: güncel sorunlar ve çözüm önerileri çalıştayı sonuç raporu. Retrieved August, 31, 2019 from the https://www.karatay.edu.tr/duyurular/haberDetay.php?haber_id=1253

MAZLUMDER. (2014). Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Kadın Sığınmacıların Raporu. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Yayını. Retrieved April, 10, 2019 from the http://istanbul.mazlumder.org/tr/main/yayinlar/yurt-ici-raporlar/3/mazlumder-kamp-disinda-yasayan-suriyeli-kadin/1116)

Metropoll Araştırma Şirketi. (07 Temmuz 2016). Anket sonucuna göre Suriyelilere vatandaşlık verilmesine halk ne diyor? Metropoll Araştırma Şirketi’nin Mart 2016 Araştırması, Retrieved August, 11, 2019 from the http://www.sonsayfa.org/guncel/anket-sonucuna-gore-suriyelilere-vatandaslik-verilmesine-halk-ne-diyor-1359)

Mülteciler Derneği. (10 Aralık 2019). Suriyelilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar. Mülteciler Derneği. Retrieved January, 17, 2020 from the https://multeciler.org.tr/suriyelilerle-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar/)

Mülteciler Derneği. (30 Aralık 2019). Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Aralık 2019. Retrieved January, 10, 2020 from the https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/).

Nasirova, A. (2014). Şartlı Mültecilerin Yerel Halka Yönelik Görüşleri: Afyonkarahisar Örneği ( Unpublished Master's Thesis). Hacettepe University Social Sciences Institute, Ankara.

Oral, M., Tuncay, T. (2012). Ruh Sağlığı Alanında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rol ve Sorumlulukları. Toplum ve Sosyal Hizmet, 23 (2), 93-114.

ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi) Raporu. (2015a). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri. (Haz: Oytun, O. ve Gündoğar, S. S.) Ankara: ORSAM- TESEV Yayını (No: 195) (ISBN: 978-605-4615-95-7). Ocak 2015, Retrieved September, 06, 2019 from the https://www.tesev.org.tr/tr/research/suriyeli-siginmacilarin-turkiyeye-etkileri/

ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi) Raporu. (2015b). Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Ekonomik Etkileri: Sentetik Bir Modelleme. (Haz: Öztürkler, H., ve Göksel, T.) Ankara: ORSAM Yayını (No: 196) (ISBN: 978-605-4615-98-8) Ocak 2015, Retrieved September, 06, 2019 from the http://www.orsam.org.tr/eski/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201519_rapor196tur.pdf.

Önen, C, Güneş, G., Türeme, A., and Ağaç, P. (2014). Bir Mülteci Kampında Yaşayan Suriyelilerde Depresyon ve Anksiyete Durumu. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6, 223-230.

Özer, S., and Şirin, S. R. (2013) Suriyeli Mülteci Çocuklar-Saha Araştırması Sonuç Raporu. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayını, Retrieved May, 15, 2019 from the www.gib.icisleri.gov.tr/default_B0.aspx?id=180) .

Özdemir, E. (2017). Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki algıları. Journal of Defense Sciences, 16(1), 115-136.

Özkarslı, F. (2014). Suriye'den Türkiye'ye Göç ve Suriyelilerin Enformel İstihdamı (Mardin Örneği) (Unpublished Master's Thesis). Artuklu University Social Sciences Institute, Mardin.

Özmen, N. (2012). Çokkültürlü Toplumda Sosyal Entegrasyon ve Din. İstanbul: Çamlıca Yayınları.

Paksoy, A. F., Şentöregil, M. (2018). Türk basınında Suriyeli sığınmacılar: İlk beş yılın analizi (2011-2015). Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 11(1), 237-256.

Polat-Uluocak, G. (2009). İç Göç Yaşamış ve Yaşamamış Çocukların Okulda Uyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 26-44.

Saçan, S., Cizdan G., Tabak Hikmet , D. (2017). Aydın halkının Suriyeli Göçmenlere Yönelik Bakış Açısının İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 28-38.

Sandal, E. K., Hançerkıran, M., Tıraş, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler ve Gaziantep İlindeki Yansımaları, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 461-483.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi (2019). Sınır Kentlerinde Mülteciler ve Yerleşik Halk Arasındaki ilişki, Uyum ve Kabul Problemleri Araştırma Raporu. Retrieved January 17, 2020 from the https://sahamerkezi.org/sinir-kentlerinde-multeciler-ve-yerlesik-halk-arasindaki-iliski-uyum-ve-kabul-problemleri-arastirmasi-ocak-2019/)

Star. (28 Ocak 2018). İçişleri Bakanı Soylu, Osmaniye'de. Star Gazetesi. Retrieved January 17,2019 from the, https://www.star.com.tr/yerel-haberler/icisleri-bakani-soylu-osmaniyede-207394/) Tatlılıoğlu, D. (2012). Göç sosyolojisi açısından hicret. İstanbul: Asitan Yayını.

Teber, S. (1993). Göçmenlik Yaşantısı ve Kişilik Değişimi. Ortadoğu Verlag, Oberhausen.

Topkaya, Y., Akdağ, H. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği). Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 767-786.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu). (01 Mart 2019). TÜİK verileri açıkladı: İşte 2018 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Retrieved December, 15, 2019 from the https://yenikapihaber.com/tuik-verileri-acikladi-iste-2018-evlenme-ve-bosanma-istatistikleri-101700h.htm)

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu). (02 Mart 2018) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Retrieved January 15,December 2019 from the, https://www.trthaber.com/haber/yasam/evlenme-bosanma-istatistikleri-353356.html

Transatlantik Eğilimler. (2013). Transatlantic Trends Key Findings 2013, The German Marshall Fund of the United States Strengthening Transatlantic Cooperation. Retrieved March 15, 2019 from the http://trends.gmfus.org/files/2013/09/TT2013-Key-FindingsReport-in-Turkish.pdf) .

Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme, TESAM Akademi Dergisi, 2 (2), 29-63.

Tümtaş, M. S. (2018) Toplumsal dışlanmadan vatandaşlık tartışmalarına Suriyeli kent mültecileri. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(37), 26-47.

Türkoğlu, O. (2011). Mülteciler ve Ulusal/Uluslararası Güvenlik. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30 (2), 101-118.

Uzun, A. (2015). Günümüzün sosyal ve ekonomik sorunu olan Suriyelilerin mülteci ve ekonomi hukuku bakımından değerlendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi 2015/ 1, 107-120.

Varyans Araştırma Danışmanlık Şirketi (Ocak-Şubat 2016). Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Toplumsal Kabul ve Uyumlarına İlişkin Rapor. Retrieved January 20, 2019 from the https://www.chp.org.tr/Public/0/Folder//65204.pdf).

Yaşar, R. (2014). Kilis’te Sığınmacı Algısı Toplumsal Otizm ve Ötekileştirmenin ilk Görünümleri, Kilis: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Matbaası.

Yıldız, Ö. (2013). Türkiye Kamplarında Suriyeli Sığınmacılar: Sorunlar, Beklentiler, Türkiye ve Gelecek Algısı. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 16 (1), 140-169.

Yılmaz, A. (2014). Uluslararası göç: çeşitleri, nedenleri ve etkileri. Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9 (2), 1685-1704.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { spcd613739, journal = {Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi}, issn = {2148-9424}, eissn = {2651-4265}, address = {}, publisher = {Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı}, year = {2021}, volume = {21}, pages = {10 - 43}, doi = {10.21560/spcd.vi.613739}, title = {AN INVESTIGATION OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS’ ATTITUDES TOWARD THEIR SITUATION IN TURKEY}, key = {cite}, author = {Kabaklı Çimen, Latife and Ersoy Quadir, Seher} }
APA Kabaklı Çimen, L , Ersoy Quadir, S . (2021). AN INVESTIGATION OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS’ ATTITUDES TOWARD THEIR SITUATION IN TURKEY . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 21 (50) , 10-43 . DOI: 10.21560/spcd.vi.613739
MLA Kabaklı Çimen, L , Ersoy Quadir, S . "AN INVESTIGATION OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS’ ATTITUDES TOWARD THEIR SITUATION IN TURKEY" . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 21 (2021 ): 10-43 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/spcd/issue/61117/613739>
Chicago Kabaklı Çimen, L , Ersoy Quadir, S . "AN INVESTIGATION OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS’ ATTITUDES TOWARD THEIR SITUATION IN TURKEY". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 21 (2021 ): 10-43
RIS TY - JOUR T1 - AN INVESTIGATION OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS’ ATTITUDES TOWARD THEIR SITUATION IN TURKEY AU - Latife Kabaklı Çimen , Seher Ersoy Quadir Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21560/spcd.vi.613739 DO - 10.21560/spcd.vi.613739 T2 - Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 43 VL - 21 IS - 50 SN - 2148-9424-2651-4265 M3 - doi: 10.21560/spcd.vi.613739 UR - https://doi.org/10.21560/spcd.vi.613739 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi AN INVESTIGATION OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS’ ATTITUDES TOWARD THEIR SITUATION IN TURKEY %A Latife Kabaklı Çimen , Seher Ersoy Quadir %T AN INVESTIGATION OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS’ ATTITUDES TOWARD THEIR SITUATION IN TURKEY %D 2021 %J Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi %P 2148-9424-2651-4265 %V 21 %N 50 %R doi: 10.21560/spcd.vi.613739 %U 10.21560/spcd.vi.613739
ISNAD Kabaklı Çimen, Latife , Ersoy Quadir, Seher . "AN INVESTIGATION OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS’ ATTITUDES TOWARD THEIR SITUATION IN TURKEY". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 21 / 50 (Mart 2021): 10-43 . https://doi.org/10.21560/spcd.vi.613739
AMA Kabaklı Çimen L , Ersoy Quadir S . AN INVESTIGATION OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS’ ATTITUDES TOWARD THEIR SITUATION IN TURKEY. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2021; 21(50): 10-43.
Vancouver Kabaklı Çimen L , Ersoy Quadir S . AN INVESTIGATION OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS’ ATTITUDES TOWARD THEIR SITUATION IN TURKEY. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2021; 21(50): 10-43.
IEEE L. Kabaklı Çimen ve S. Ersoy Quadir , "AN INVESTIGATION OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS’ ATTITUDES TOWARD THEIR SITUATION IN TURKEY", Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, c. 21, sayı. 50, ss. 10-43, Mar. 2021, doi:10.21560/spcd.vi.613739