Pulmoner sarkoidoziste tanı yöntemleri

Amaç: Klinik ve radyolojik olarak sarkoidoz düşündüğümüz hastalarda invazif tanı yöntemleri ile ne oranda histopatolojik tanı elde edebileceğimizi saptamaya çalıştık. Gereç ve yöntem: Kliniğimizde, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sarkoidoz tanısı alan 44 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgular PA akciğer grafilerine göre evrelendirildi. Hastalarda laboratuvar bulgusu olarak PPD, serum ACE düzeyi, idrar kalsiyumu değerlendirilirken tanı yöntemi olarak transbronşiyal biyopsi (TBB), bronkoalveolar lavajda (BAL) hücre formülü ve CD4/CD8 oranı, mediasten lenf bezlerine yönelik transbronşiyal iğne aspirasyonu (TB‹A) ve mediastinoskopi değerlendirilmeye alındı. Bulgular: Hastaların 31’i kadın 13’ü erkekti. Evre I 26(%59.1), evre II 15(%34.1), Evre III 3 (%6.8 ) hasta tespit edildi.Laboratuvar bulgularından ise PPD 40 hastanın 5’inde (%12.5) pozitif, serum ACE düzeyi 35 hastanın 22’sinde (%62.9), idrar kalsiyumu 33 hastanın 5’inde (%6.8) yüksek bulundu. Tanı yöntemleri analiz edildiğinde ise TBB yapılan 38 hastanın 23’ünde (%60.2) nekrozlaşmayan granülomatöz iltihap elde edildi. TB‹A yapılan 15 hastanın 11’inde (%71.3) patolojik tanı elde edilmiştir. BAL yapıldığında 42 hastada (%81.8) lenfositik alveolit elde saptand›. BAL 'da CD4/CD8 oranı 29 hastada 3'ün üzerinde, 27 hastada 5'in üzerinde, 11 hastada ise 10'un üzerinde tespit edildi. Skalen lenf bezi biyopsisi yapılan 16 hastanın 7’sinde (%43.8) patolojik tanı elde edildi. Mediastinoskopi yapılan 15 hastanın 15'inde patolojik tanı elde edildi. Bir hastaya da tanı açık akciğer biyopsisi ile konuldu. Sonuç: Klinik ve radyolojik olarak sarkoidoz düşünülen hastalarda invazif yöntemlerle çok büyük oranda histopatolojik tan› elde edildiğinden invazif tan› yöntemlerinin kullan›lmas› gerektiği kanaatindeyiz.

The value of diagnosing methods in pulmonary sarcoidosis

Aim: The aim of the study was to evaluate the ratio of diagnosis of sarcoidosis with invasive methods in our patients thought to have sarcoidosis clinically and radiologically. Material and methods: In this study we investigated 44 patients in our clinic (in Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Hospital) retrospectively. We evaluated the patients according to the chest x-rays. We performed PPD test, determined serum ACE level, urine calcium level as laboratory tests; TBB, CD4/CD8 ratio and cell formula in BAL, TBNA of mediastinal lymph nodes and mediastioscopy was used as diagnostic methods. Results: Thirty one of the patients were female and 13 were male. Twenty six cases (59%) were stage I, 15 (34%) stage II, 3 (6.8%) stage III. PPD was positive in 5 of 40 cases (12.5%), ACE was high in 22 of 35 cases (62.9%), urine calcium was high in 5 of 33 cases (6.8%). We observed non-necrotizing inflamation in 23 of 38 cases (60.2%) with TBB. We obtained pathological diagnosis with TBNA in 11 of 15 cases (71.3%). We observed lymphocytic alveolitis in 42 cases (81.8%), CD4/CD8 ratio >3 in 29 cases, >5 in 27 and >10 in 11 cases. We detected pathological diagnosis in 7 of 16 cases (43.8%) with scalene lymph node biopsy and in all of 15 (100%) cases with mediastinoscopy. We diagnosed sarcoidosis with open lung biopsy in 1 case. Conclusion: In patients clinically and radiologically suspected to have sarcoidosis, since invasive diagnostic methods mostly could reveal histopathological diagnosis, it would be helpfull to use invasive methods.

Kaynakça

1. Statement on Sarcoidosis. Joint Statement of the American Thoracic Society (ATS), the European Respiratory (ERS) and theWorld Association of Sarcoidosis andOther Granulomatous Disorders (WASOG) adopted by the ATS Board of Directors and by ERS Executive Committee, February 1999. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160: 736- 55.

2. Costabel M. Sarcoidosis: clinical update. Eur Respir J 2001; 32(suppl): 565- 685.

3. American Thoracic Society. Statement on sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med 1999;160: 736- 55.

4. Yalnız E, Kömürcüoğlu A, Polat G.E ve ark. Sarkoidozda klinik, radyolojik, laboratuarla ilgili parametreler ve tan› yöntemleri. Toraks Dergisi 2003; 4: 48- 52.

5. Baran A, Özşeker F, Güneylioğlu D ve ark. Sarkoidoz: Yedi yıllık deneyim. Toraks Dergisi 2004; 5: 160- 5.

6. Tabak L, KılıçaslanZ, KıyanEve ark. 147sarkoidozhastasının klinik özellikleri. Solunum 2001; 3: 80- 5.

7. Drent M, Mulder PG, Wagenaar SS, et al. Differences in BAL fluid variables in interstitial lung diseases evaluated by discriminant analysis. Eur Respir J 1993; 6: 803-10.

8. Winterbauer RH, Lammert J, SellantM, et al. Bronchoalveolar lavage cell populations in the diagnosis of sarcoidosis. Chest 1993; 104: 352- 61.

9. James DG, Rizzato G, Sharma OP. Bronchopulmonary lavage(BAL): a window of the lungs. Sarcoidosis 1992;9: 3- 14.

10. Milman N, Graudal N, Jacobsen GK. Bronchoalveolar lavage in radiologically detected diffuse lung disease: diagnostic value of total and differential cell count in a series of 130 patients. APMIS 1995; 103: 764- 8.

11. Poulter LW, Rossi GA, Bjermer L, et al. The value of bronchoalveolar lavage in the diagnosis and prognosis of sarcoidosis. Eur Respir J 1990; 3: 943- 4.

12. Çetinkaya E, Yıldız P, Kadakal F. intratorasik lenfadnopatilerin tanısında transbronflial iğne aspirasyonu. Solunum 2002;4: 26- 9.

13. Reich JM, Brown MC, O’Connor EA, Edwards MJ. Mediastinoscopy in patiens with presumptive stage I sarcoidosis. Chest 1998; 113: 147- 53.

14. Scadding JG. Mycobacterium tuberculosis in the etiology of sarcoidosis. BMJ 1960; 3: 617- 23.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b439