Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde mediasten lenf nodu evrelemesinde PET-BT’nin Yeri

Amaç: Bu çalışmada, BT ve PET-BT?nin preoperatif evrelemedeki doğruluk, duyarlılık ile özgüllük oranlarının ve iki görüntüleme yönteminin negatif ile pozitif prediktif değerlerinin saptanarak, PET-BT?nin tedavi yönetimine katkısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya, 37?si erkek, 7?si kadın, 44 hasta alınmış olup olguların yaş ortalaması 60.7?dir. Tüm olgulara fleksibl bronkoskopi, toraks BT ve PET-BT uygulanmıştır. Bütün hastalara mediastinoskopi, iki hastaya ayrıca mediastinotomi yapılmıştır. Mediastinoskopisi negatif olan 34 olguya ve neoadjuvan kemoterapi sonrası üç olguya, yani toplam 37 olguya torakotomi ve sistematik mediastinal lenf nodu örneklemesi yapılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada, metastatik lenf nodlarının saptanmasında toraks BT?nin duyarlılık, özgüllük ve doğruluk oranları sırasıyla, %66.7, %62.1, %63.6 bulunmuştur. BT?nin negatif ve pozitif prediktif değerleri ise %78.3 ve %47.6?dır. BT?ye dayanılarak 44 olgudan 29?una (%65.9) doğru evreleme yapılmış, yedi olgu (%15.9) düşük evre, sekiz olgu (%18.1) ise yüksek evre olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre mediastinal lenf nodu metastazlarının saptanmasında PET-BT?nin toplam duyarlılığı, özgüllüğü, doğruluk oranı ve pozitif ile negatif prediktif değerleri sırasıyla, %86.7, %65.5, %72.7, %56.5 ve %90.5 olarak saptanmıştır. PET-BT ile on olguda yalancı pozitiflik, iki olguda ise yalancı negatiflik saptanmıştır. Bu durumda, çalışma sonucuna göre PET-BT?nin yalancı negatiflik ve pozitiflik oranları sırasıyla %13.3 ve %34.5?tir. TNM evresine bakıldığında, PET-BT 44 olgudan 29?unu (%65.9) doğru evrelemiş, altı olguyu (%13.6) daha düşük evre, dokuz olguyu (%20.4) ise daha yüksek evre olarak değerlendirmiştir. Sonuç: Mediastinal lenf nodu evrelemesinde, PET-BT ile BT?nin benzer oranlara sahip olduğu ve iki yöntem arasında anlamlı bir üstünlük olmadığı görülmüştür (p=0.05, Mc Nemar test). Ancak istatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da mediastinal lenf nodu evrelemesinde PET-BT?nin duyarlılığı ve negatif prediktif değeri BT?den daha yüksektir. SUV değeri ile tümör büyüklüğü ve histopatolojik alt tip arasındaki ilişki incelendiğinde, skuamöz hücreli karsinom varlığında, tümör büyüklüğü arttıkça SUV-maks değerinde artış saptanmıştır.

The role of PET-CT in mediastinal lymph node staging in non-small cell lung cancer

Aim: The aim of this study was to determine the overall accuracy, sensitivity and specificity of both CT and PET-CT in identifying and classifying the presence of metastatic intra-thoracic lymph nodes and their potential role in the treatment of lung cancer. Material and methods: Forty four (mean age 60.7, male/female ratio: 37/7) patients with potentially resectable non-small cell lung cancer have been enrolled. All patients underwent flexibl bronchoscopy, CT scanning and PET-CT imaging prior to mediastinoscopy. Mediastinostomy was performed in two patients. Thirty three patients with negative mediastinoscopy and three patients after neoadjuvant chemotherapy, total of 37 patients went through thoracotomy. Results: The overall sensitivity, specificity and accuracy of CT scan in preoperative staging were found 66.7%, 62.1%, 63.6%, respectively. The negative and positive predictive values of CT scan were 78.3% and 47.6%. CT imaging correctly identified 29 patients (65.9%). Seven patients (15.9%) were under-staged while eight patients (18.1%) were over-staged. Based on PET-CT findings, overall sensitivity, specificity and accuracy for staging mediastinal lymph nodes were 86.7%, 65.5% and 72.7%, respectively. The negative and positive predictive values of PET-CT were as follows; 90.5% and 56.5%. Overall, interpretations based on PET-CT staged 65.9% (29 patients) correctly, down-staged six patients (13.6%) and over-staged nine patients. The false-negative rate was 13.3% while the false-positive rate was 34.5%. Conclusion: CT scan and PET-CT perform similarly in the mediastinal staging of non-small cell lung cancer (p=0.05, Mc Nemar test), both tests are conditionally dependent and provide complementary information, and their diagnostic value mainly resides on the negative results. Although, statistically insignificant, PET-CT has a superior sensitivity and better negative predictive value over CT scan. Based on the relationship between SUV-max value and characteristics of tumor, a significant increase in SUV-max value appeared to be correlated with the tumor size and squamous cell carcinoma sub-type.

Kaynakça

1. Grenle RT, et al: Cancer statistics, CA. Cancer J Clin 2001;51:15.

2. Silvestri GA, et al. The non invasive staging of non small cell lung cancer: the guidelines. Chest 2003;123 (1 Suppl):147S-156S.

3. Toloza EM, Harpole L, et al. Noninvasive staging of non small cell lung cancer: a review of the current evidence. Chest 2003;123 (1 Suppl):137S-146S.

4. Scott WJ, Dewan NA, et al. Use of positron emission tomography to diagnose and stage lung cancer. Clin Pulm Med 1999;6:198-204.

5. Schrevens L, Lorent N, et al. The role of PET scan in diagnosis, staging and management of non small cell lung cancer. The Oncologist 2004;9:633-643.

6. Ravens-Fritscher A, Bohuslavizki K. H, et al. Mediastinal lymph node involvement in potetially resectabl lung cancer. Chest 2003;123:442-451.

7. Halpern B. S, Schiepers C, et al. Presurgical staging of non-small cell lung cancer. Chest 2005;128:2289-2297.

8. Lardinois D, Weder W, et al. Staging of non small cell lung cancer with integrated positron emission tomography and CT. N Engl J Med 2003;348:2500-2507.

9. Gupta N. C, Tamim W. J, et al. Mediastinal lymph node sampling following positron emission tomography with fluorodeoxyglucose imaging in lung cancer staging. Chest 2001;120:521-527.

10. Rodriguez F, Martin de Nicolas J, et al. Accuracy of helical computed tomography and [18F] fluorodeoxyglucose positron emission tomography for identifying lymph node mediastinal metastases in potentially resectable non small cell lung cancer. J Clin Oncol 2005;23:8348-8356.

11. Buryth, Paulus P, et al. Staging of the mediastinum: value of positron emission tomography imaging in non small cell lung cancer. Eur Respir J 1996;9:2560-2564.

12. Detterbeck F. C, Falen S, et al. Defining the appropriate place for positron emission tomography imaging in the staging of patients with suspected lung cancer. Chest 2004;125:2300-2308.

13. Vansteenkiste J, Stroobants SG, et al. Mediastinal lymph node staging with FDG PET in patients with potentially operabl non small cell lung cancer. A prospective analysis of 50 cases. Chest 1997;112:1480-1486.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b363

Sayıdaki Diğer Makaleler

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde mediasten lenf nodu evrelemesinde PET-BT’nin Yeri

Ebru BELLEK, Salih Serdar ERTUTAN, Metin HALLAÇ, Kerim SÖNMEZOĞLU, MEHMET KAMİL KAYNAK, Kürşat BOZKURT, Canan AKMAN, Büge ÖZ, Mustafa YAMAN

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tüberküloz kontrolü

Faruk ÇİFTÇİ

Endobronşiyal patolojinin olmadığı lezyonlarda BT bronş işareti ve floroskopi eşliğinde transbronşiyal biyopsinin tanısal değeri

Aydın YILMAZ, İbrahi̇m Onur ALICI, Hakan ERTÜRK, Yılmaz Leyla AYDIN, ATALAY ÇAĞLAR

Üniversite öğrencilerinin tütün kullanımı ve konu ile ilgili bilgi düzeyleri

Evrim Eylem AKPINAR, Serdar AKPINAR, MERAL GÜLHAN

Hafif hiperhomosisteinemi ve heterozigot metilentetrahidrofolat redüktaz mutasyonu ile ilişkili pulmoner tromboemboli

Baykal TÜLEK, Mecit SÜERDEM

Güvercin besleyici hastalığı (hipersensitivite pnömonisi)

Mine GAYAF, Işıl KARASU, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Zekiye AYDOĞDU

Plevral efüzyonların ayırıcı tanısında kompleman C3 ve C4’ün önemi

Kutbay Hatice ÖZÇELİK, Süleyman GÜVEN, Firdevs ATABEY, Funda ARKIN, Arman POLUMAN, Ayşe Filiz KOŞAR

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde vinorelbin-sisplatin ile gemsitabin-sisplatin kemoterapi rejimlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi

Berna Eren KÖMÜRCÜOĞLU, Hamide AYDOĞDU, Serpil TEKGÜL, Enver YALNIZ, Emel ÖZDEN

Metastatik pulmoner karsinoid tümör

NİLGÜN YILMAZ DEMİRCİ, Dilek ERNAM, Fethiye ÖKTEN, Ayşenaz ÖZCAN, Atila İhsan KEYF, Cebrail ŞİMŞEK

Maligniteyi taklit eden endobronşiyal tüberküloz

NİLGÜN YILMAZ DEMİRCİ, Dilek ERNAM, Özlem Selçuk SÖNMEZ, Didem Fatma BİREL, Atila İhsan KEYF, Cebrail ŞİMŞEK