Kapalı ortam hava kirliliğinin yarattığı sorunlar açısından yüksek riskli kadınlara verilen eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kars’ta kapalı ortam hava kirliliğinin yarattığı sorunlar açısından yüksek risk altında olan kadınlara verilen eğitimin etkinliğinin incelenmesidir. Yöntem: Müdahale çalışması olarak planlanan bu çalışmanın verileri 10 Mart 2010-10 Mart 2011 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışmaya 80 kadın alınmış ve birer hafta arayla altı kez ev ziyareti yapılarak eğitimler verilmiştir. Araştırmanın verileri sosyodemografik ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi formu, kadınların tezek hakkındaki bilgi ve uygulamalarını tanılamaya yönelik bilgi formu, çevresel sigara dumanı maruziyet anketi, St. George Solunum Anketi aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular: Müdahale sonrasında, kadınların tezek kullanımına ilişkin bilgi düzeylerinin, istatistiksel açıdan anlamlı derecede arttığı görülmüştür. Kadınların St. Georges Solunum Anketi’nden aldıkları puanlarda, istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, 2.40 puanlık olumlu yönde bir düşme görülmüştür. Çalışmanın başında kadınların %94.7’si, çalışma sonunda ise %72.4’ü çevresel sigara dumanına maruz kaldığını belirtmiştir. Sonuç: Çalışma sonunda kadınların tezek kullanımı ile zararlarına ilişkin bilgi düzeylerinin ve solunum sistemine yönelik sağlığı geliştirme çabalarının arttığı anlaşılmıştır.

Effects of training on womans who have high risk in terms of indoor environmental air pollution

Aim: This study was conducted to determine the effects of training on women who have high risk in terms of indoor environmental air pollution in Kars. Methods: This study was planned as an intervention study and the data was collected between March 10, 2010 to March 10, 2011. The study was performed on 80 women who were trained by six visits made once in every other week at their home. Data were collected with socio-demographic form, health status information form, environmental tobacco exposure form, information form on dried cow dung usage and awareness of women, St. George Respiratory Questionnaire. Results: After the intervention, it was seen that knowledge level of women about use of dried cow dung was increased dramatically. The St. George Respiratory Questionnaire scores of these women at were 2.40 point lower in positive aspect, but the difference wasn’t statistically significant. At the beginning 94.7% and after the study 72.4% of women have declared environmental smoke exposure. Conculation: After the study, it was seen that knowledge level of women about dried cow dung usage and it’s harm to health as well as their efforts to improve respiratory system health were increased.

Kaynakça

1. World Health Organization. The health effects of indoor air pollution exposure in developing countries. World Health Report: 2002. Available at: http://www.who.int/indoorair/en/:30 Ocak 2011.

2. Biran A, Hunt C . Indoor air pollution, cooking stoves and health. WELL FactSheet, Department for International Development of the British Government 2003.

3. World Health Organization, World Health Report 1999; 339:1268- 1278.

4. Budds J, Biran A, Rouse J. What's cooking? A review of the health impacts of indoor air pollution and technical interventions for its reduction. 2001 WELL Task 512. http://www.lut.ac.uk/orgs/well/resources/well-studies/fullreports- pdf/task0512.pdf: 1 Mart 2011.

5. Bruce N, Perez-Padilla R, Albalak R (2000). Indoor air pollution in developing countries : a major environmental and public health challenge. Bull World Health Organ 2000;78:1078-1092.

6. World Health Organization. Addressing the Links between ındoor air pollution, household energy and human health. Report from Washington Consultation. Washington. 2000.

7. Skolnic R L. The Environment and Health (Ed. Richard Riegelman) Essential of Global Health. Jones and Barlett Publisher, 1.st Edition, United States. p.116; 2008.

8. International Agency Research on Cancer (IARC). Indoor emissions from household coal combustion carcinogenic: women in low- or medium-resource countries most exposed Press Release N° 172. 2006. Available at: http://www.iarc.fr/en/mediacentre/ pr/2006/pr172.html: 20 Kasım, 2010.

9. Törün T, Güngör G, Özmen İ, et al. Bronchial Anthracostenosis in patients Exposed to biomass smoke. Turkish Respiratory Journal 2007;8:48-51.

10. Mishra V., Retherford R., Smith K. Biomass cooking fuels and prevalence of tuberculosis in India. International Journal of Infectious Diseases 1999;3:119-129.

11. Ekici A, Ekici M, Kurtipek E, et al. Obstructive airway diseases in women exposed to biomass smoke. Environ Res 2005;99:93-98.

12. Sümer H, Turaçlar U T, Onarlioglu T, Özdemir L. and Zwahlen M. The association of biomass fuel combustion on pulmonary function tests in the adult population of Mid-Anatolia. Social and Preventive Medicine 2004;49:247-253.

13. Ozbay B, Uzun K, Arslan H, Zehir İ. Functional and radiological impairment in women highly exposed to indoor biomass fuels. Respirology 2001;6:255-258.

14. Sezer RE. Dünya’da ve Türkiye’de Sigara Tüketiminin Eğilimleri. Hipokrat Dergisi 2002;11:56-63.

15. Boyacı H, Duman C, Başyiğit İ, Ilgazlı A, Yıldız F . İlkokul Çocuklarında Çevresel Sigara Dumanı Maruziyetinin Serum Kotinini Düzeyi ile Değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004;52:231-236.

16. Karakoç, F., Dağlı, E., Kut, A., Pamukçu, A. Çocuklarda Pasif Sigaraya Maruziyetin Serum Kotinin Düzeyi ile Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Pediatr 1998;7:77-82.

17. Karlıkaya C. Tütüne bağlı hastalıklar ve tütünün kontrolü. Toraks Derneği 2005 kış okulu. s: 209-220.

18. Sieminska A, Olszewska A. The influence of passive smoking on respiratory tract. Prezgl Lek 1997;54:353-355.

19. de Andrade M, Ebbert JO, Wampfler JA, et al. Environmental tobacco smoke exposure in women with lung cancer. Lung Cancer 2004;43:127-134.

20. Practical Action: Technology Challenging Poverty. Smoke, the killer in the kitchen. 2006. Available at: http://practicalaction.org/?id=smoke_report_home: 30 Nisan, 2008.

21. Wen W, Shu XO, Gao YT, et al. Environmental tobacco smoke and mortality in Chinese women who have never smoked: prospective cohort study. BMJ 2006;333:376 doi: 10.1136/bmj.38834.522894.2F.

22. World Health Organization. Tobacco control strenthening national efforts. World Health Organization, World Health Report. Copenhagen 2003;252:1145-1148.

23. Jones PW, Quirk FH, Baveystock CM, Littlejohns P. A selfcomplete measure of health status for chronic airflow limitation. The St. George's Respiratory Questionnaire. Am Rev Respir Dis 1992;145:1321-1327.

24. Durna Z, Özcan Ş. Astımlı hastalarda bireysel yönetim eğitimin değerlendirilmesi. Hemşirelik Forumu 1999;2:273-286.

25. Yakışan A, Özbudak Ö, Çilli A, Öğüş C, Özdemir T. Koah’lı Kadın Hastalardaki Risk Faktörleri. Dicle Tıp Dergisi 2006;3:215-221.

26. Pınar F (2008). Sigara ve tandır dumanına aktif ve pasif maruziyetin astım bronşiale, tüberküloz, koah ve akciğer kanseri ile ilişkisinin araştırılması. Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp fakültesi Gögüs Hastalıkları Anabilim Dalı yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Van

27. Padilla RP, Regalado J, Vedal S et al. (1996). Exposure to biomass smoke and chronic airway disease in Mexican women. Am J Respir Crit Care Med 154:701-706.

28. Sinha SN, Kulkarni PK, Desai NM, Shah SH, Patel GM, Mansuri MM, et al. (2005). Gas chromatographic mass spectroscopic determination of benzene in indoor air during the the use of biomass fuels in cooking time. Journal of Chromatography A 1065:315-319.

29. Gu D, Wu X, Reynolds K, Duan X, Xin X, Reynolds RF, Whelton PK, et al.(2004). Cigarette Smoking and Exposure to Environmental Tobacco Smoke in China: The International Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia. Am J Public Health 94:1972-1976.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

888271

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku

ÖNDER ÖZTÜRK

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı alevlenme etkenleri ve solunum fonksiyon parametreleri ile ilişkisi

Ebru ERDEM, Mehmet Hamdi MUZ, Gamze KIRKIL, Teyfik TURGUT, FİGEN DEVECİ, HATİCE HANDAN AKBULUT

Kapalı ortam hava kirliliğinin yarattığı sorunlar açısından yüksek riskli kadınlara verilen eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi

GÜLNAZ KARATAY, YELİZ AKKUŞ

Uyku ile ilişkili solunum bozukluğu olan hastalarda pozitif hava yolu basıncı tedavisine uyumu bozan etkenler

Zeynep Zeren UÇAR, Serhan OLCAY, AHMET UĞUR DEMİR, Cenk KIRAKLI, Rıfat ÖZACAR

Gebelerde pulmoner tromboemboliye yaklaşım

Tülay KIVANÇ

Trakea Leiomiyomu: Olgu sunumu

KENAN CAN CEYLAN, Deniz AKPINAR, Ozan USLUER, Şaban ÜNSAL, Hakan POLAT, Zekiye Aydoğdu DİNÇ

İlköğretim çağındaki çocuklarda sigara ad ve logosunu tanıma oranlarında iki yıllık sürede saptanan farklılık

PERVİN KORKMAZ EKREN, Burcu BAŞARIK, Mustafa Hikmet ÖZHAN

İnisyal bronkoskopik tedavi uygulanan tipik karsinoid tümör olgusu

Aydan MERTOĞLU, KENAN CAN CEYLAN, Naime TAŞDÖĞEN, Ali Kadri ÇIRAK, Nur YÜCEL

Kriptojenik Organize Pnömoni: Farklı radyolojik görünümleri olan dört olgu

Tülay KIVANÇ, Zuhal Ünsal EKİCİ, Cemile Ruşina DOĞAN, Halil KIYICI, Füsun Ö. EYÜBOĞLU

Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinde sigara, nargile, sarma tütün Kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve öğrencilerin sigara, nargile, sarma tütüne başlama ve sürdürme konusundaki görüşleri

HÜR HASSOY, Işıl ERGİN, Aslı DAVAS, Raika DURUSOY, Ali Osman KARABABA