Evaluation of the Demographical and Clinical Characteristics of the Children with Foreign Body Aspiration: A Single Center Experience

Amaç: Yabancı cisim aspirasyonu tespit edilen çocukların, demografik ve klinik özelliklerinin belirlenmesi, ebeveyn eğitim düzeyleri ve gelir seviyesi ile olan ilişkilerinin değerlendirilmesi planlanmıştır. Yöntemler: Çalışmamızda, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları bölümüne aspirasyon nedeniyle başvuran ve yabancı cisim çıkartılan 17 hasta çocuğun retrospektif verileri ile aynı yaş ve cinsiyet dağılımına uyan 60 sağlıklı çocuğun demografik özellikleri değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 14,9±4,8 ay olup, hastalardan 9'u (%53) erkekti. En sık başvuru şikayeti ani başlayan öksürük (%76,5) ve hışıltı (%64,7) iken, çekirdek (%47) en sık tespit edilen yabancı cisim oldu. Radyolojik incelemede en sık bulgu havalanma farkı (%76,5) iken, cisimler en sık sağ ana bronştan (%47) çıkarıldı. Hasta grubunda bir evde 5 ve üstünde kişi yaşama yüzdesi %76,5 iken, kontrol grubunda %46,6 idi (p=0,008). Hasta grubunun gelir düzeyi kontrol grubuna göre belirgin olarak düşüktü (p=0,02). Lise ve/veya üniversite eğitimi almamış anne oranı (%94,1), kontrol grubundaki annelere oranla (%63,3) daha yüksekti (p=0,03). Sonuç: Bir çocukta ani başlayan öksürük ve hışıltı geliştiği durumlarda yabancı cisim aspirayonu akla gelmelidir. Düşük gelir, kalabalık aile ortamı ve annenin düşük eğitim düzeyi yabancı cisim aspirasyonu açısından önemli risk faktörleri arasında değerlendirilmelidir

Yabancı Cisim Aspirasyonu olan Çocukların Demografik ve Klinik Verilerinin İncelenmesi: Tek Merkez Deneyimi

Objective: To evaluate the determination of demographic and clinical characteristics and the roles of parental education and income levels in foreign body aspirations in childhood.Methods: Seventeen patients who admitted to the Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of Pediatric Pulmonology for foreign body aspirations and from whom the body is taken out were evaluated retrospectively, and compared with the demographic features of 60 matched healthy children with the same age and gender.Results: The mean age of the patients was 14.9±4.8 months, and of the patients 9 (53%) were males. The most common symptoms at admission were sudden onset of cough (76.5%) and wheezing (64.7%), while sunflower peel (47%) was the most commonly detected foreign body. Difference in lung aeration was the most common finding (76.5%) in radiological imagings, and foreign bodies were mostly removed from right bronchus (47%). While 76.5% of the patients had 5 or more households, this ratio was 46.6% in control group (p=0.008). Income level of patient group was significantly lower compared to control group (p=0.02). The rate of mothers who did not have high school and/or university education was higher (94.1%) than the control group (63.3%) (p=0.02).Conclusion: Foreign body aspiration should be the first reason to be thought when there is a sudden onset of cough and wheezing in a child. Low socioeconomic level, to be in a crowded family and low education level of the mother should be evaluated among risk factors for foreign body aspirations

Kaynakça

Ludemann JP, Hughes CA, Holinger LD. Management of foreign bodies of the airway. In: Shields TW, LoCicero J, Ponn RB, editors. General Thora- cic Surgery. Philadelphia: WB Saunders 2000; 73: 853-62.

Midulla F, Guidi R, Barbato A, Capocaccia P, Forenza N, Marseglia G, et al. Foreign body aspiration in children. Pediatr Int 2005; 47: 663-8. [CrossRef]

Fraga Ade M, Reis MC, Zambon MP, Toro IC, Ribeiro JD, Baracat EC. Fore- ign body aspiration in children: clinical aspects, radiological aspects and bronchoscopic treatment. J Bras Pneumol 2008; 34: 74-82.

Sarısoy Ö, Liman ŞT, Aydoğan M, Topçu S, Burç K, Hatun Ş. Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: klinik ve radyolojik değerlendirme. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007; 50: 96-101.

Paksu S, Paksu MS, Kilic M, Guner SN, Baysal K, Sancak R, et al. Foreign body aspiration in childhood: evaluation of diagnostic parameters. Pedi- atr Emerg Care 2012; 28: 259-64. [CrossRef]

Türkmen N, Akgöz S, Çoltu A, Ergin N. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Uludağ Üniversi- tesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 31: 25-9.

Özdemir Ç, Demirel B, Akar T, Dinç H, Kürkçü D. Evaluation of deaths by foreign body aspiration in Ankara. J For Med 2006; 20: 24-8.

Çetin G, Azmak D, Kolusayın Ö, Soysal Z. Deaths due to foreign body as- piration. J For Med 1991; 7: 119-24.

Mantel K, Butenandt I. Tracheobronchial foreign body aspiration in chil- dhood. A report on 224 cases. Eur J Pediatr 1986; 145: 211-6. [CrossRef]

Darrow DH, Holinger LD. Foreign bodies of the larynx, trachea, and bron- chi. In: Bluestone CD, Stool S, Kenna MA, editors. Pediatric Otolaryngo- logy. Philadelphia: WB Saunders, 1995.

Gürses D, Akçay A, Çakalar İ, Kılış İ, Ergin H, Kara C. Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonlarının değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi 2004; 4: 98-101.

Wiseman NE. The diagnosis of foreign body aspiration in childhood. J Pe- diatr Surg 1984; 19: 531-5. [CrossRef]

Apa H, Kayserili E, Hızarcıoğlu M, Gülez P, Umaç Ö, Diniz AG. Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları. ADÜ Tip Fak Derg 2005; 6: 17-21.

Zaytoun GM, Rouadi PW, Baki DH. Endoscopic management of foreign bodies in the tracheobronchial tree: predictive factors for complications. Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 123: 311-6. [CrossRef]

Vane DW, Pritchard J, Colville CW, West KW, Eigen H, Grosfeld JL. Bron- choscopy for aspirated foreign bodies in children. Experience in 131 ca- ses. Arch Surg 1988; 123: 885-8. [CrossRef]

Sersar SI, Rizk WH, Bilal M, El Diasty MM, Eltantawy TA, Abdelhakam BB, et al. Inhaled foreign bodies: presentation, management and value of his- tory and plain chest radiography in delayed presentation. Otolaryngol Head Neck Surg 2006; 134: 92-9. [CrossRef]

Cataneo AJ, Reibscheid SM, Ruiz Jşnior RL, Ferrari GF. Foreign body in the tracheobronchial tree. Clin Pediatr 1997; 36: 701-6. [CrossRef]

Paşaoğlu I, Doğan R, Demircin M, Hatipoğlu A, Bozer AY. Bronchoscopic removal of foreign bodies in children retrospective analysis of 822 cases. Thorac Cardiovasc Surg 1991; 39: 95-8. [CrossRef]

Eren S, Balci AE, Dikici B, Doblan M, Eren MN. Foreign body aspiration in children: experience of 1160 cases. Ann Trop Paediatr 2003; 23: 31-7. [CrossRef]

Yüksek T, Solak H, Yeniterzi M, Ersöz A. Çocuklarda Yabancı cisim aspiras- yonu ve tedavi sonuçları. Turkish J Research Med Sci 1989; 7: 39-44.

Karakoç F, Karadağ B, Akbenlioğlu C, Ersu R, Yildizeli B, Yüksel M, et al. Foreign body aspiration: what is the outcome? Pediatr Pulmonol 2002; 34: 30-6. [CrossRef]

Cobanoğlu U, Yalçinkaya I. Tracheobronchial foreign body aspirations. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009; 15: 493-9.

Türkiye İstatistik Kurumu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları (2013). Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara, 2013: 81-9.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b438

Sayıdaki Diğer Makaleler

Evaluation of Cigarette Smoking Attitudes and Behaviors among Students of a State High School in İstanbul

Ülkü Aka AKTÜRK, Özlem Saniye İÇMELİ, SELAHATTİN ÖZTAŞ, Nagihan Durmuş KOÇAK, AYSUN ŞENGÜL, Banu Musaffa SALEPÇİ, Dilek ERNAM

Approaches in Diagnosis and Treatment of Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A Questionnaire Study

OĞUZHAN OKUTAN, Oğuz UZUN, Savaş ÖZSU, BÜLENT ALTINSOY, Ceyda MAHLEÇ ANAR

Dyspnea Associated with Silicone Breast Implant Rupture

Katherine RİDER, Hatice KAYA, Guillermo GUTİERREZ

Tracheal Laceration Due to Elective Intubation and Its Treatment with Endotracheal Stenting

Aybüke KEKEÇOĞLU, Cengiz ÖZDEMİR, Levent KARASULU, Ayşe Filiz KOŞAR, Levent DALAR

An Anterior Primary Myxoid Liposarcoma Case

Ercan KURTİPEK, Hıdır ESME, Taha Tahir BEKÇİ, Mihrican YEŞİLDAĞ, Burhan APİLİOĞULLARI

The Evaluation of Family Physicians' Knowledge on the Use of Inhalation Devices

Elif TANRIVERDİ, Kezban Özmen SÜNER, Hasan SÜNER, Sinem İLİAZ, ALİ NİHAT ANNAKKAYA

Smear-Negative Pulmonary Tuberculosis

TAYFUN ÇALIŞKAN, Hatice KAYA

Pulmonary Hamartomas: A Report of 13 Parenchymal and Endobronchial Cases

Gülbanu Horzum EKİNCİ, Esra Akkütük ÖNGEL, Osman HACIÖMEROĞLU, Murat KAVAS, Ayşe ERSEV, Ali ATASALİHİ, Adnan YILMAZ

A New Area to Fight: Electronic Cigarette

ŞERMİN BÖREKÇİ, Nazmi BİLİR, HAYDAR CELAL KARLIKAYA, TÜSAD Tütün Çalışma GRUBU

Bilateral Upper Zone Patchy Opacities on the Chest Radiography Taken for Screening in a Patient without Any Smptoms: What Is Your Diagnosis?

TAYFUN ÇALIŞKAN, Yasin UYAR, Dilaver DEMİREL, OĞUZHAN OKUTAN, Faruk ÇİFTÇİ, Ersin DEMİRER, Zafer KARTALOĞLU