Akciğerde kitleyi taklit eden eozinofilik pnömoni: Fosinopril kullanim öyküsü olan bir olgu sunumu

Eozinofilik akciğer hastalığı, değişik klinik, laboratuvar ve radyolojik görünümlere neden olmaktadır. 56 yaşında erkek olgu halsizlik, öksürük ve balgam çıkarma yakınmaları ile başvurdu. Üç aydır süregelen yakınmaları vardı. Toraks BT'sindeki lezyon, sağ üst lob apikal segment atelektazisine neden olan kitle olarak değerlendirildi. Periferik eozinofilisi olan hastanın, bronkoskopisinde, sağ üst lob apikal segment girişi daralmış olarak izlendi. Yapılan mukoza biyopsisi sonucu, eozinofil lökositten zengin kronik yangı elemanları olarak raporlandı. Fosinopril kulanım öyküsü de olan hastada, yakınmalarının üç aydır olması ve biyopsisinde kronik yangı elemanları olması nedeniyle kronik eozinofilik pnömoni düşünüldü. Olgu, literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.

Eosinophilic pneumonia mimicking lung mass: A case report with the history of fosinopril use

Eosinophilic lung disease can cause different clinical, laboratory and radiological appearances. Fifty six years old male case had applied with the complaints of weakness, cough and sputum production. The lesion on thorax CT was evaluated as mass which caused atelectasis in the apical segment of right upper lobe. The entrance of apical segment of right upper lobe was narrowed in the bronchoscopy. The result of mucosal biopsy had revealed chronic inflammation elements which is rich from eosinophils. The patient had also periferic eosinophilia. Chronic eosinophilic pneumonia was tought, because of the complaints of three months and biopsy result in the case who also had history of fosinopril use. The case was presented with the literature.

Kaynakça

1. Allen JN, Davis WB. Eosinophilic lung diseases. Am J Respir Crit Care Med 1994;150:1423-38.

2. Mayo JR,Muller NL, Road J, et al. Chronic eosinophilic pneumonia: CT findings in six cases. AJR 1989;153: 727-30.

3. Allen JN. Drug induced eosinophilic lung disease. Clin Chest Med 2004;25:77-88.

4. Wubbel C, Fulmer D, Sherman J. Chronic eosinophilic pneumonia.A case report and national survey. Chest 2003;123:1763-66.

5. Umeki S, Soejima R. Acute and chronic eosinophilic pneumonia : Clinical evaluation and the criteria. Intern Med 1992;31:847-56.

6. Turay ÜY, Ergün P,Biber Ç, ve ark.Allerjik bronkopulmoner aspergillozis ve kronik eozinofilik pnömoni: iki olgu nedeniyle eozinofilik akciğer hastalıkları. Solunum 2002;4:45-50.

7. fiahbaz S, Uçan ES, Sevinç C, ve ark. Atipik klinik ve radyolojik seyirli bir kronik eozinofilik pnömoni olgusu. Tüberküloz ve Toraks 2004;52:171-4.

8. EbaraH, Ikezoe J, JohkohT, et al.Chronic eosinophilic pneumonia : Evolution of chest radiograms and CT features. J Comput Assist Tomogr 1994;18:737 44 (abstract)

9. Hashizume T, Honda A, Eto T, et al. Eosinophilic pneumonia presenting as a mass shadow. Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi 1996;34:1385-89 (abstract).

10. U¤urman F, Gözü A, Göçmen S, ve ark. Akciğerde kitle görünümü veren bir alerjik bronkopulmoner aspergillozis (ABPA) olgusu. Akci¤er Arflivi 2003;4: 217-20.

11. Foucher P, Biour M, Blayac JP, et al. Drugs that may injure the respiratory system. Eur Respir J 1997;10: 265-79.

12. Schatz PL, Mesologites D, Hyun J, et al. Captoprilinduced hypersensitivity lung disease. An immunecomplex mediated phenomenon. Chest 1989;95: 685-7.

13. Watanabe K, Nishimura K, Shiode M, et al. Captopril, an angiotensin converting enzyme inhibitor, induced pulmonary infiltration with eosinophilia. Intern Med 1996;35:142-5.

14. Benard A, Melloni B, Gosselin B, et al. Perindoprilassociated pneumonitis. Eur Respir J 1996;9:1314-16.

15. Benzaquen Forner H,Dournovo P, Tandjaoui Lambiotte H, et al. Hypoxic eosinophilic pneumonia in two patients treated with ACE inhibitors. Rev Mal Respir 1998;15:804-10 (abstract).

16. Kobayashi H, Matsubara O, Kano S, et al. Clinicopathological analysis of airway abnormalities in patients with chronic eosinophilic pneumonia. Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi 1996;34:1343-48

Kaynak Göster