Akciğer kanserli hastalarda tanıyı bilme ile anksiyete arasındaki ilişki

AMAÇ: Kanserli hastalarda psikiyatrik bozukluklar %29 ile 47 arasında değişebilen oranlarda bildirilmektedir. Çalışmamızda akciğer kanseri tanısıyla tedavi görmekte olan hastalarda kaygı düzeyi ve kaygı düzeyiyle ilişkili etmenlerin belirlenmesi amaçlandı. GEREÇ-YÖNTEM: Akciğer kanseri tanısıyla tedavi gören 63 olguya başlangıçta yaş, meslek, eğitim düzeyi, yaşadığı yer (il, ilçe, köy) gibi sosyodemografik özellikleri ve hastalığı hakkındaki bilgisi ile ilgili sorular soruldu. Ardından Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği I-II uygulandı ve anksiyete düzeyleri ölçüldü. BULGULAR: Durumluk ve Sürekli Kaygı düzeyleri ile yaş, cinsiyet, meslek, yaşadığı yer ve histopatolojik tanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). Eğitim düzeyi ile Durumluk ve Sürekli Kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p

The relation between awareness of the diagnosis and level of anxiety in lung cancer patients

AIMS: The rate of psychiatric disorders in cancer patients have been reported as 29-47%. In this study we aimed to evaluate the level of anxiety and factors related with this level of anxiety in lung cancer patients. MATERIAL-METHOD: Sixty three patients who were receiving cancer treatment were questioned about sociodemographic features such as age, occupation, educational status, residing place (city, town, village) and the patients knowledge about the disease. Then State and Trait Anxiety Inventory, STAI I-II was performed and level of anxiety was measured. RESULTS: There were no significant relation between state and trait anxiety levels and age, gender, occupation, residing place, histopathological diagnosis (p>0.05). Educational status was significantly related with state and trait anxiety levels (p<0.05). There were no significant differences between the state anxiety levels of the patients who knows the diagnosis and who do not (p= 0.121). The difference was significant for trait anxiety levels (p<0.05). CONCLUSION: State anxiety levels were higher and trait anxiety levels were significantly lower in patients who know the diagnosis. We suggest that the patients with adequate sociocultural level can be informed about the diagnosis, and psychiatric counseling can be demanded while giving this information.

Kaynakça

1. Ateşçi FÇ, Oğuzhanoğlu NK, Baltalarlı B, Karadağ F, Özdel O, Karagöz N. Kanser hastalarında psikiyatrik bozukluklar ve iliflkili etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi 2003;14:145-52.

2. Noyan A. Psikiyatrik bozuklukların tedavisi. In: Çavdar T, Ekim N, eds. Akciğer Kanseri, Multidisipliner yaklaşım. Toraks kitapları. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi; 1999:173-9.

3. Çildağ O, Zamani A, Çelik P, Yağız D, Oymak S, Yakıt C. Paraneoplastik sendromlar. In: Çavdar T, Ekim N, eds. Akciğer Kanseri, Multidisipliner yaklaşım. Toraks kitapları. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi; 1999:192-201.

4. Karasawa K, Horikawa N, Kawase E, Seki K, KohnoM, Shinoda H, et al. Assessment of psychological responses in patients about to receive radiotherapy. Radiation Medicine 2005; 23:478-84.

5. Maguire P, Harrison J. Predictors of psychiatric morbidity in cancer patients. Br J Psychiatry 1994;165:593-8.

6. Pettingale KW, Morris T, Greer S. Mental attitudes to cancer: an additional prognostic factor. Lancet 1990;1:49-50.

7. Derogatis LR, Morrow GR, Fetting J. The prevalence of pschiatric disorder among cancer patients. JAMA 1983; 297:751-5.

8. Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. Manual for State-Trait Anxiety Inventory. California: Consulting Psychologists Pres; 1970.

9. Öner N. Türkiye'de kullanılan psikolojik testler. 3. baskı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları; 1997.

10. Elbi H, Ozaydemir G, Tamar M. Bir grup kanserli hastada psikososyal sorunlar ve yaklafl›m. XVIIth Congress of the European Soicety for Medical Oncology. 7-10 Kasım, Lyon, France, 1992.

11. Şenol S, Bitlis V, Unal E, Göçmen H, Tan D, Çetin A. Kanser teşhis ve tedavisi amacı ile bir cerrahi kliniğinde yatan hastalarda psikiyatrik tanılar. Türk Psikiyatri Dergisi 1994;5:103-8.

12. Devrimci H, Unluoğlu G. Kanser hastaları ve yakınlarında psikiyatrik bozukluklar. 3P Dergisi 1998;6:196-206.

13. Ersoy MA. Kanser hastalarında inkar, tedavi ekibiyle ilişki, bilgilendirme, kanser tanısının söylenmesi, alternatif tedavi yöntemlerine başvuru ve depresyon ilişkisinin incelenmesi. 3P Dergisi 2000;8:17-26.

14. Surbone A. Truth telling to the patient. JAMA 1992; 268: 1661-2.

15. Başaran N. Kanser tanısı konmuş hastalara tanının söylenip söylenmemesine ilişkin doktor, hemşire ve hasta görüşlerinin saptanması. (Bilim uzmanlığı tezi). Ankara; Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1987.

16. Alexander PJ, Dinesh N, Vidyasagar MS. Psychiatric morbidity among cancer patients and its relationship with awareness of illness and expectations about treatment outcome. Acta Oncologica 1993;32:623-6.

17. Montgomery C, Llpyd K. Psychological distress among cancer patients and informed consent. J Psychosom Res 1999;46: 241-5.

18. Böncü M, Özacar R, Halilçolar H, Aydemir Ö. Akciğer kanserli olgularda anksiyete ve depresyon şiddeti. Akciğer Arşivi 2001;3:123-6.

19. Elbi H, Noyan A. Akciğer kanseri ve psikiyatri. In: Hastürk S, Yüksel M, eds. Akciğer Kanseri. İstanbul: Bilmedya Grup; 2000:375-84.

Kaynak Göster