Yetki İtirazı Dilekçesinde Somut Delillerin Yer Almaması Halinde İtirazın İncelenmeksizin Reddedilmesi

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 45. maddesinin 5. fıkrasının "İtiraz dilekçesinde veya ekinde somut delillerin yer almaması halinde itiraz incelenmeksizin reddedilir." şeklindeki ilk cümlesinde yer alan "incelenmeksizin" kelimesi bir Kanun metninde bulunmaması gereken ifadedir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin 26.06.2013 tarih, 2013/16422 Esas, 2013/15619 Karar sayılı kararıyla verdiği kararında; itirazın sırf yetki sürecini sürüncemede bırakmaya yönelik olup olmadığı ile somut delillere dayanıp dayanmadığı- nın mahkeme tarafından bir inceleme ve değerlendirme yapılmasını gerekli kıldığını belirtmiş ve somut delillere yönelik uygulamaya yön gösterici bir açıklama getirmiştir. Bu çalışmada; söz konusu kararın yerindeliği incelenmiş ve karar isabetli bulunmuştur.

The Outright Rejection of The Objection of Competence Petition For The Reason of Not Carrying Concrete Evidential Facts

The first sentence in the Article 43/3 of Act on Trade Unions and Collective Agreement, No. 6356 is stated as follows: "The objection petition shall be rejected outright if it or its annex does not carry concrete evidential facts." The experession of "outright" which takes place in this sentence is an experession which should not be contained in legal text. 1n Supreme Court verdict dated 26.06.2015; it is highlighted that without rejecting it outright; the court should examine and evaluate if the objection is used to block the collective agreement process or if it is based on concrete evidential facts. The verdict also brought guiding explanation about the term of concrete evidential facts. In this study, the verdict has been debated and considered judicious.

Kaynak Göster