Uluslararası İşgücü Kanunu ile Yabancıların Çalışma İzinlerine İlişkin Getirilen Yenilikler

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu hükümlerine göre yabancıların Türkiye Cumhuri-yeti sınırları içinde çalışmaya başlamadan önce çalışma izni alması gerekmekte olup,çalışma izni vermeye yetkili makam, 4817 sayılı Kanun döne-minde olduğu gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır.Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu ku-ruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalış-ma izni verilir. Bir yıllık yasal çalışmadan sonra bu süre, aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma baş-vurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Yabancı işçi çalıştıran işverenler, yabancı işçinin çalışmaya başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-lığına bildirmekle yükümlüdürler. Çalışma izni olmaksızın yabancı çalıştıran işverene veya işver-en vekiline her bir yabancı için 6.000 TL tutarında idari para cezası verilir. Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya da 2.400 TL tutarında idari para cezası verilir. Ay-rıca, çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. Bundan başka, çalışma izni bulunmayan işçiyi çalıştıran işveren veya işveren vekiline, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine geri dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık har-camalarını karşılamak yükümlülüğüde getirilm-iştir (6735 s. K. m.23 f.9).

New Provisions Brought By International Workforce Act To Work Permit Issues of Non-Citizen Workers

According to the International Workforce Act No. 6735; non-citizen people has to get a work permit before they begin to work within the boundaries of Turkish Republic and Min-istry of Labour and Social Security is authorized to grant the work permit as it was during the period which the old act no.4817 was in force.The non-citizen whose application is to be assessed affirmative, a work permit not more than one year and not exceeding the dura tion of employment or service contract shall be granted on the condition to be employed in a workplace belonging to a natural or juris-tic person or a public institution or in anoth-er workplace in the same branch at a certain job. After a year of legal working, the dura-tion of the work permit could be extended to two years for the first extention application and three years at most for the following ex-tention applications for the same employer. The employers who employ non-citizen workers are obliged to notify Ministry of La-bour and Social Security within 15 days be-ginning from the date non citizen worker started to work. The employer who employs a non-citizen worker without work permit shall be subjected to an administrative fine of 6.000 TL for each worker in this condition. The non-citizen worker working without work permit shall also be subjected to an ad-ministrative fine of 2.400 TL. Also the non-cit-izens working without work permit shall be notified to Ministry of Internal Affairs in order to be deported. Also the employer who em-ploys the non-citizen worker without a work permit is also obliged to cover the accomo-dation costs of non-citizen worker and his/her family, necessary costs for returning back to their country and their health expenses (Act No. 6735 article 23, para.9).

Kaynakça

o Aktay, Nizamettin/Arıcı, Kadir/Kaplan-Sen- yen, Emine Tuncay: İş Hukuku, 6. Bası, An- kara 2013.

o Akyiğit, Ercan: İş Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2014.

o Asar, Aydoğan: Türk Yabancılar Mevzua- tında Yabancı ve Hakları, 2. Bası, Ankara 2004.

o Cin, Mustafa: Yabancıların Kendilerine Yasak İşlerde veya Çalışma İzni Almadan Çalışmasının İş Sözleşmesine Etkisi, Ka- mu-İş 2005, Sayı: 2, s. 23-45.

o Çelik, Nuri/Caniklioğlu, Nurşen/Canbo- lat, Talat: İş Hukuku Dersleri, 28. Bası, İs- tanbul 2015.

o Çelikel, Aysel/Gelgel, Günseli: Yabancılar Hukuku, 20. Bası, İstanbul 2014

o Çiçekli, Bülent: Yabancıların Çalışma İzin- leri, TİSK Yayın No: 240, Ankara 2004.

o Çiçekli, Bülent: Yabancılar Hukuku, Anka- ra 2007.

o Ekonomi, Münir: İş Hukuku, C. I, Ferdi İş Hukuku, B. 3, İstanbul 1984.

o Ekşi, Nuray: Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular, 1. Bası, İstanbul 2006.

o Eyrenci, Öner/Taşkent, Savaş/Ulucan, Devrim: Bireysel İş Hukuku, 5. Baskı, İs- tanbul 2014.

o Ergin, Hediye: Yabancı İşçinin Çalışma İzni Alamamasının İş Sözleşmesine Etkisi, Legal YKİ, 2007/4, s.215-244.

o Ergin, Hediye: Yabancıların Çalışma ve İkamet İzninin İş Sözleşmesine Etkisi, Le- gal İSGHD 2007 Sayı: 16, s. 1357- 1402.

o Güven, Pelin/Çalışkan, Yusuf: Yabancıla- rın Türkiye'de Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Getirilen Yeni Değişiklikler, Prof. Dr. Aydın Aybay'a Armağan, İstan- bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstan- bul 2004, s.197-233.

o Kıral, Halis: Yabancıların Türkiye'de Çalış- ma Esasları, TİSK Yayını No:270, Ankara 2006.

o Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Mu- hittin/Baysal, Ulaş: İş Hukuku, 6. Bası, An- kara 2014.

o Narmanlıoğlu, Ünal: İş Hukuku, Ferdi İş İlişkileri I, 5. Bası, İstanbul2014.

o Süzek, Sarper: İş Hukuku, 12. Bası, İstanbul 2016.

o Şakar, Müjdat: İş Kanunu Yorumu, 7. Bası, İstanbul 2015

o Tunçomağ, Kenan/Centel, Tankut: İş Huku- kunun Esasları, 7. Bası, İstanbul 2015.

o Tekinalp, Gülören: Türk Yabancılar Hukuku, 8. Bası, İstanbul 2003.

Kaynak Göster