Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu

Toplu iş sözleşmelerinin yorumu, yorum dava- larının yanında normatif hükümlere dayalı alacak davalarında uyuşmazlık konusu olmaktadır. Toplu iş sözleşmesinin yorumunda borç doğurucu ve nor- matif hükümler ayrımı önem taşır. Borç doğurucu hükümler sözleşme gibi yorumlanırken, normatif hükümlerin yorumunda farklı bir yaklaşım benim- senmektedir. Normatif hükümler öncelikle objek- tif sözel yoruma tabi tutulmalı, bu yöntem sonuç vermediği takdirde tarafların ortak iradesi araştırıl- malıdır. Normatif hükümlerin yorumunda son çare olarak işçi lehine yorum yöntemi de uygulanabilir.

Interpretation of Collective Labour Agreement

Interpretation of the collective agreements has been a matter of dispute in personal actions based on normative clauses along with the interpretation suits filed by the trade union or the employer. The distinction between normative clauses and obligatory clauses is crucial in relation to the interpretation of the collective agreement. Obligatory clauses are interpreted as contracts while a different approach has been adopted in the interpretation of the normative clauses. Normative clauses should be primarily subjected to an objective literal method. In case this method fails, common will of the contractants should be searched. The principe of interpretation in favour of the employee can be applied as a last ressort in the interpretation of the normative clauses

Kaynakça

Atamer M., Y., (2001). Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, 2. Bası, İstan- bul: Beta Yayınları

Aykaç, H. B. (2011). İş Hukukunda Alt İşveren, İstanbul: Beta Yayınları

Çelik, N./Caniklioğlu, N./Canbolat, T. (2018). İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 31. Bası, İstanbul: Beta Yayınları

Jacobs, A.T.J.M., (2013). Collectief arbeidsre- cht, Monografiëen Sociaal Recht 28, Derde Druk, Deventer: Kluwer

Loonstra, C.J. (2012). Uitlegvragen in het arbe- idsrecht, Arbeidsrechtelijke bedingen, Thema- bundel Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, Den Haag: Sdu Uitgevers, s. 7-23

Oğuzman, M. K./Öz, M.T. (2011). Borçlar Hu- kuku Genel Hükümler Cilt -1, 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenip Ge- nişletilmiş 9. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık

Narmanlıoğlu, Ü. (2016). Toplu İş İlişkileri, Yeni Mevzuata Göre Yazılmış 3. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları

Reisoğlu, S. (1986). Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi, Ankara: Ayyıldız Matba- ası

Sözer, A. N. (2008). Hukukta Yöntembilim, 1. Basım, İzmir: Beta Yayınları

Sur, M. (1991). Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Teşmil, Ankara: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No 21

Sur, M. (2017). İş Hukuku Toplu İlişkiler, Gün- celleştirilmiş 7. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi

Süzek, S. (2018). İş Hukuku, Yenilenmiş 16. Bas- kı, İstanbul: Beta Yayınları

Şakar, M. (2018). İş Hukuku Uygulaması, Ye- nilenmiş ve Genişletilmiş 12. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları

Tuncay, A. C./Savaş Kutsal, B. (2017). Toplu İş Hukuku, 6. Bası, İstanbul: Beta Yayınları

Tunçomağ, K./Centel, T. (2016). İş Hukukunun Esasları, 8. Bası, İstanbul: Beta Yayınları

Yayvak, İ. (2014). Toplu İş Sözleşmesinin Art Etkisi (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı), İs- tanbul: Beta Yayınları

Kaynak Göster