Sosyal Güvenlik Kurumunun 6183 Sayılı Yasaya Göre Ödeme Emri ve İptali Davaları

5510 Sayılı SOSyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, Sosyal Güvenlik Kurumuna, prim ve diğer alacaklarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca takip ve tahsil yetkisi verilmiştir. SGK, idari aşamada kesinleşmiş alacağını 6183 sayılı Kanuna göre ödeme emri düzenleyerek ister. Kurum borçlusu ödeme emrine karşı, günlük hak düşürücü süre içerisinde, böyle bir borcu olmadığı, kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı sebeplerine dayanarak, yetkili iş mahkemesinde iptal davası açması gerekir. Kurum alacakları nedeniyle zamanaşımı süreleri zaman içinde değişikliğe uğramıştır. Ödeme emrinin iptali davalarında maktu harç alınır ve maktu vekâlet ücretine tabidir.

Nullity Suits On Social Security Institution Payment Orders According To Act No. 6183

By the Act No. 5510 on Social Insurance and General Health; Social Security Institution is entitled to the aurhnrity of proceeding and collecting its demands emerging from premium payments and other reasons in the context of Act No. 6185 on the Collecting Procedure of Public Claims. Social Security Institution asks for its specified demands by drawing up a payment order according to Act No. 6183. The obligator has to file a nullity suit in 7 days lapse of time in the authorized labour court, with one of the reasons such as he has no debt like that, that he has partially paid it or that the debt was timed out. The lapse of time periods for the Social Security Institution has been changed in time. In the payment order nullity suits fixed court and counsel fees are charged.

Kaynakça

Aslankdylü. Resul. Sosyal Sigorlıılar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi. Ankara 2010

Gençcan. Ömer Uğur. Türk Medeni Kanunu. Ankara 2007 Gözübüyük. A. ŞereffTan. Turgut. İdare Hukuku. İdari Yargılama Hukuku Ankara 21112.

Güzel. Ali/ Okur. Ali Rıza/ Caniklioğlu. Nurşen. Sosyal Gü-- venlik Hukuku. İstanbul 2012

Korkusuz. M. Refik/'Uğur. Sual. Sosyol Güvenlik Hukuku. Bursa 2013

Oğuzmarı, M. Kemal/Öz. M. Turgut. Harçlar Hukuku Genel Hükümler. İstanbul 2010

Ozanoğlu, İ. "(fermanır Yalmzoğlu. Sıddık! Tümer. H. Avni. Sosyal Sigorta Mevzuatı Ankara 1974 2. Cill

Özbalcı. Yılmaz. Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları. Ankara 2003

Pekcamtcz. imkan/Atalay. Oğuz/Özekes. Muhammet. icra ve İtlas Hukuku. ankara 2004

Pekcanııez, Hakan./Atalay. Üğuz/Özekes, Muhammet. Medeni Usul Hukuku. Ankara 2U11

Reisoğlu. Safa. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. İstanbul 2002

Tombaloğlu. Mustafa Lüılî. Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

Tuncay, A.Can/Ekmekçi' Ömer. Sosyal Güvenlik i--[ukuku Dersleri. İstanbul 2012

Usan. M. Falih. Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları. Ankara 2009

Yargıtay Kararları Özel Arşiv

Kaynak Göster