İşyeri Devrinin, Türk Ticaret Kanunu m.178 ve İş Kanunun m.6 Hükümleri Çerçevesinde İş İlişkilerine Etkisi

Kaynakça

1 2 3 4 5 6 7 Vischer, Frank; Zürcher Kommentar zum Fusiongesetz, Zürich 2004, Art. 27/I, Art. 49/I, Art. 76/I. Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/ÇamoÜlu, Ersin: OrtaklÑklar ve Kooperatif Hukuku, 10. BasÑ, Þstanbul 2010, s.106, 107. Özkaraca, Ercüment, Þàyeri Devrinin Þà Sözleàmelerine Et- kisi ve Þàverenlerin Hukuki SorumluluÜu, Þstanbul 2008, s.72. Güzel, Ali, Þàverenin DeÜiàmesi-Þàyerinin Devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi, Þstanbul 1987, s.46. Poroy/Tekinalp/ÇamoÜlu, s.107. Poroy/Tekinalp/ÇamoÜlu, s.108. Tekinalp/Poroy, ÇamoÜlu, s.107; Güzel, s.48; Özkaraca, s.73. Brunner, Christiane/Bühler, Jean-Michel/Waeber Jean- Bernard; Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht 2.Aufl. Basel 1997, Art. 333 N.8. Obergericht Basel Land (Oger BL) JAR 1991 S.224; Brüh- wiler, Art. 333 N.2; Honsell- Vogt-Wiegend (Hrsg.). Bas- ler Kommentar Obligationenrecht. Art. 1. 529 OR 3 Aufl., Basel 2003, Art. 333 N.10. AstarlÑ, Muhittin; KaràÑlaàtÑrmalÑ Hukukta ve Türk Huku- 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 kunda Þàyeri Devrinde Þàçinin Þà Þliàkisinin Devralan Þàve- rene Geçiàine Þtiraz HakkÑ, ÇalÑàma ve Toplum, 2013/1, s.92. Brühwiler Jurg, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, OR Art. 319-343 2. Aufl. Bern-Stuttgart, Wien 1996, Art. 333 N.2. Bkz. Süzek, Sarper, Þà Hukuku, 8. BasÑ, Þstanbul 2012 s.215; Alp, Mustafa, Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Bölünme, Birleàme ve Tür DeÜiàtirmenin Þà Þliàkilerine Et- kisi (TTK. 178; 158; 190), ÇalÑàma ve Toplum, 32. 2012/1 s.72. Brühwiler, Art. 333 N.2. Rehbinder, Manfred, Schweizerisches Arbeitsrecht 14. Aufl. Bern. 1999. s.132. Rehbinder, s.131. Brunner, Bühler, Waeber; Art. 333a, N.3,4; Brühwiler, Art. 333a, N.1,2; Rehbinder, s.131; Aktay, Nizamettin/ArÑcÑ, Kadir/Kaplan, Emine Tuncay, Þà Hukuku, Ankara 2013, Kaplan (Aktay, ArÑcÑ, Kaplan) s.119 vd. Süzek, s.215; Alp, s.62; AstarlÑ, s.92. Rehbinder, s.132. OR. Art. 333 Abs.3’de “Kanuni fesih süreleri sonunda” ibaresi, maddenin tercümesi olan TTK. m. 178/2 de “ka- nuni iàten çÑkarma süresi sonunda” olarak yer almÑàtÑr. Brunner, Bühler, Waeber, Art. 333. N.9.; Honsell -Vogt -Wiegand, Art. 333/N.9; Vischer, s.217, Portmann, Wolf- gang; Individualarbeitsrecht, Zürich 2000, s.182. Brühwiler. Art. 333 N.4. Bkz. Süzek, s.217; Alp-Bölünme, s.66. Honsell-Vogt-Wiegand (Hrsg.), Art. 333 N.11. Tekinalp, Ünal; Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Sosyal Plan, Þà DünyasÑ ve Hukuk, Prof. Dr. Tankut Centel’e Ar- maÜan, Þstanbul 2011, s.1091. Tekinalp, s.1091. Brühwiler, Art. 333 N.6; Rehbinder s.130. Tekinalp, s.1090. Çelik, Nuri, Þà Hukuku Dersleri, Þstanbul 2012, s.58; Ey- renci, Öner-Taàkent, Savaà-Ulucan, Devrim, Bireysel Þà Hukuku 3. Ba. Þstanbul 2006, Taàkent (Eyrenci, Taàkent, Ulucan) s.46. Ekonomi, Münir, Þàyerinin Bir Bölümünün Devri (KÑsmî Devir) ve Þà Þliàkilerine Etkisi, Kamu-Þà, Ankara 2000, s.325; Özkaraca s.17. Þren, Ertan, Avrupa BirliÜi Yönergeleri KaràÑsÑnda 4857 Sa- yÑlÑ Þà Kanunu’nun Durumu, Ankara 2008, s.175 vd. Ekonomi, Munir; Þà Hukuku, C.I, Ferdi Þà Hukuku 3. BasÑ, Þstanbul 1984, s.64; AydÑnlÑ, Þbrahim, Türk Þà Hukukunda Þàyeri Þàletme, Ankara 2001, s.190. ATAD, 14.4.1994, 392/92 Schmidt, para.17, http://eur-lex. europa.eu. DiÜer divan kararlarÑ hakkÑnda bkz. Özkaraca, 22 vd. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Yenisey, DoÜan Kübra; Þà Hukukunda Üçlü Þà Þliàkileri, Þàyerinin Devri Çerçevesinde “Þàyeri” ve “Þàyeri Bölümü” KavramlarÑ, s.141 vd. Y. 9HD., 6.4.2009, 13501/9655. Cil. ßahin, Þà Hukuku Yar- gÑtay Þlke KararlarÑ, Ankara 2009, B3. Ankara 2011. s.116. Yenisey, s.142 vd., Alpagut, Gülsevil, Þà Þliàkilerinin Kurul- masÑ, Hükümleri ve Þàin Devredilmesi AçÑsÑndan YargÑta- yÑn 2010 YÑlÑ KararlarÑnÑn DeÜerlendirilmesi, Ankara 2012, s.37; Özkaraca, 22 vd. Ekonomi, KÑsmî Devir, s.343; Vischer, s.216. Alpagut, Gülsevil, Þàyerinin Devri ve Þà Sözleàmesinin Fes- hi, Þà Hukukunda Üçlü Þà Þliàkileri, Þstanbul 2009, s.297. Brunner/Bühler/Waeber, Art.. 333 N.1. Güzel, s.29; Ekonomi, (KÑsmi Devir) s.347; ReisoÜlu, Seza, Þàyerinin Bir DiÜer Þàverene Devrinin Hizmet Akitlerine Etkisi, Prof. Dr. Nuri Çelik’e ArmaÜan, s.1283. Y.9 HD. 7.3.2005 E.2005/802 K.2005/7443, Çankaya, Os- man Güven-Çil, ßahin; Þà Hukukunda Üçlü Þliàkiler, Anka- ra 2006 s.211. BGE 129 III 335. E. 21 Vischer, Frank; Der Arbeitsvertrag, Basel 2005, s.216. Y.13HD., 25.6.1992 E. 1992/4326, K.1992/5714. Özkaraca, s.53 dipn.185. Güzel, s.27. 28; Ekonomi, (KÑsmi Devir) s.347; AyrÑntÑlÑ bilgi için bkz. Özkaraca, s.55. Y.9HD., 8.7.2008 E. 2008/25370, K.2008/19682 (Y 9HD. 17.01.2012 E. 2009/27248 K.2012/561, www.hukukturk. com Güzel, s.58; Özkaraca, s.58, 59. Vischer, s.216 dipn.7. Y. 9HD., 11.7.2005, E.2005/21402, K.2005/24448 Özkara- ca, s.59, dipn. 209. Y. 9HD., 17.01.2012, E. 2009/27248, K.2012/561, www. hukukturk.com Çankaya/Çil, s.122 Y. 9HD., 22.7.2008, E.2007/20491, K.2008/21645 Y. 9HD., 17.01.2012, E.2009/27248, K.2012/561, www.hu- kukturk.com Brunner/Bühler/Waeber, Art. 333. N.4. EuGH. 16.12.1992.C.132/91, AstarlÑ, s.94 dipn. 86. Eyrenci-Taàkent-Ulucan, (Eyrenci-Taàkent-Ulucan) s.112, Çelik, s.63; Süzek. s.207; MollamahmutoÜlu, Hamdi/Astar- lÑ, Muhittin, Þà Hukuku, Þstanbul 2012, s.241; Özkaraca, s.213, 214. Y. 9HD., 28.04.2011, E.2009/10941, K.2011/12589, www. hukukturk.com Y. 9HD., 17.01.2012, E.2009/27248, K.2012/561, www.hu- kukturk.com. Y. 9HD., 24.09.2008, E. 2007/2764, K. 2008/24648; ÇalÑàma HayatÑ ile Þlgili YargÑtay KararlarÑ, 2008,2009 Kamu Þà, An- kara 2010, s.144. 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Þren, s.177. Güzel, s.430, Süzek, 8. Ba. s.206; Çankaya/Çil, s.192; Ulu- can (Eyrenci-Taàkent-Ulucan) s.113; Özkaraca, s.350, 351. Özkaraca, s.350; Y 9HD., 17.01.2012, E.2009/27248, K.2012/561, www.hukukturk.com Özkaraca, s.350, 351. Y. 9HD., 23.04.2011, E.2009/10941, K.2011/12589, www. hukukturk.com. Y. 9HD., 21.6.2010, E.2008/33748 K.2010/20389, www.hu- kukturk.com. Ulucan, Devrim; Þàyeri Devrinin Þà Þliàkilerine Etkisi ve Devir Nedeni ile YapÑlan Fesihlerin Hukuki SonuçlarÑ, Þà Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi. 30. YÑl ArmaÜanÑ, s.72. Ulucan, s.76 Ulucan, s.77; Manav Eda; Þàyeri Devrinde Þà Güvence- si, Prof. Dr. Sarper Süzek’e ArmaÜan, 11. Þstanbul 2011, s.1361. Çankaya/Çil, s.399. Alpagut, Þàyerinin Devri, s.164; Manav, s.1364. Ulucan, s.80. Ulucan, s.81. Y. 9HD., 27.10.2008, E.2008/29715, K.2008/28944, Y9.HD., 17.01.2012, E.2009/27248, K.2012/561, www.hukukturk. com Kaplan, Emine Tuncay; “Þàyerinin ve Þàletmenin Devrinin TaraflarÑn Fesih HakkÑna Etkisi”, Kamu-Þà. C.3, S.1. Tem- muz 1991, s.13. Kaplan, agm. s.15. Ulucan, s.78; Þren, s.181; Bkz. MollamahmutoÜlu/AstarlÑ, s.248. Tekinalp s.1091; MollamahmutoÜlu/AstarlÑ, s.252. Süzek, s.215; MollamahmutoÜlu/AstarlÑ, s.250; Alp, 58; Bkz. Ekmekçi, Ömer; ßirketin Bölünmesi, Birleàmesi ve Tür DeÜiàtirmesinin Þà Þliàkilerine Etkisi Þà Kanunu/Türk Borçlar Kanunu-Türk Ticaret Kanunu Çeliàkisi, Sicil, AralÑk 11, S. 24, s. 158, 159.

Kaynak Göster