İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi

Kaynakça

rÑn,ulaàtÑrÑlabileceÜiniDÜPNOTLAR

ancak devlet tarafÑndan adil bir çözüme düàünmekteyiz. Ali Güzel, Þàverenin DeÜiàmesi-Þàyerinin Devri ve Hiz- met Akitlerine Etkisi, Þstanbul 1987, s. 53, 71, 97; Fev- zi ßahlanan, “Þàverenin DeÜiàmesi-Þàyerinin Devri ve Þà Hukukuna Þliàkin Sonuçlarє, TÜHÞS, C.16, S. 4-5, s. 14- 24. Þàyerinin veya bir bölümünün devri MADDE 6 - Þàyeri veya iàyerinin bir bölümü hukuki bir iàleme dayalÑ olarak baàka birine devredildiÜinde, devir tarihinde iàyerinde veya bir bölümünde mevcut olan ià sözleàmeleri bütün hak ve borçlarÑ ile birlikte devralana geçer. Devralan iàveren, iàçinin hizmet süresinin esas alÑndÑÜÑ haklarda, iàçinin devreden iàveren yanÑnda iàe baàladÑÜÑ tarihe göre iàlem yapmakla yükümlüdür. YukarÑdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doÜmuà olan ve devir tarihinde ödenmesi gere- ken borçlardan devreden ve devralan iàveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden iàverenin sorumluluÜu devir tarihinden itibaren iki yÑl ile sÑnÑrlÑdÑr. Tüzel kiàiliÜin birleàme veya katÑlma ya da türünün de- Üiàmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hü- kümleri uygulanmaz. Devreden veya devralan iàveren ià sözleàmesini sÑrf ià- yerinin veya iàyerinin bir bölümünün devrinden dola- yÑ feshedemez ve devir iàçi yönünden fesih için haklÑ sebep oluàturmaz. Devreden veya devralan iàverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut ià organizas- yonu deÜiàikliÜinin gerekli kÑldÑÜÑ fesih haklarÑ veya iàçi ve iàverenlerin haklÑ sebeplerden derhal fesih haklarÑ saklÑdÑr. YukarÑdaki hükümler, iflas dolayÑsÑyla malvarlÑÜÑnÑn tas- fiyesi sonucu iàyerinin veya bir bölümünün baàkasÑna devri halinde uygulanmaz. Nuri Çelik, Þà Hukuku Dersleri, 14. BasÑ, Þstanbul 1998, s. 55-58; Güzel, Þàverenin DeÜiàmesi, Þstanbul 1987, s. 13-15, 25-28, 281-283, 314. Gülsüm Sönmez Tatar, Þàyeri Devrinin KazanÑlmÑà Hak- lara Etkisi, TÜHÞS YayÑn No. 74, Ankara 2011, s. 35. Devrim Ulucan, “Þàyeri Devrinin Þà Þliàkilerine Etkisi ve Devir Nedeni ile YapÑlan Fesihlerin Hukuki Sonuçlarє, SÞCÞL, Haziran 2009, s. 40. Karà. Ulucan, “Þàyeri Devrinin Þà Þliàkilerine Etkisi ve Devir Nedeni ile YapÑlan Fesihlerin Hukuki Sonuçlarє, SÞCÞL, Haziran 2009, s. 41,42. Bak., Güzel, Þàverenin DeÜiàmesi, Þstanbul 1987, s. 26. Münir Ekonomi, “Þàyerinin Bir Bölümünün Devri (KÑs- mi Devir) ve Þà Þliàkilerine Etkisi”, KAMU-Þß C.5, Nisan 2000, S. 3, s. 340 vd.; Centel de; iàyeri kavramÑnÑn mad- di unsurlarÑnÑn, iàin görüldüÜü fiziki mekandan soyut- lanamayacaÜÑnÑ, aksi takdirde iàverenin iàçiyi, rÑzasÑnÑ

almadan istediÜi her yerde çalÑàtÑrÑlabileceÜini belirt- mektedir. Bak. Tankut Centel, “Þàyerinin Bir Bölümü- nün Devri’nde Fiziki Mekan” SÞCÞL, Mart 2008, S. 9, s. 8. Çelik, Þà Hukuku Dersleri, 14. BasÑ, s. 55, dn. 13. Bak., Kübra DoÜan Yenisey, Þà Hukukunda Þàyeri ve Þàletme, Þstanbul 2007, s. 194-198. ßahlanan, “Þàverenin DeÜiàmesi”, TÜHÞS, C. 16, S. 4-5, s. 16. Zahit Þmre, Medeni Hukuka Girià, Þstanbul 1976, s. 205- 207; HÑfzÑ Veldet VelidedeoÜlu, Medeni Hukukun Umu- mi EsaslarÑ, Þstanbul 1948, s. 322. Þàletmeyi aktif ve pasifiyle birlikte devir alan kiàinin yanÑnda devreden tarafÑn mevcut borçlardan devralanla birlikte sorumluluÜunun; devir keyfiyetinin alacaklÑla- ra bildirildiÜi veya gazete ile ilan edildiÜi tarihinden itibaren iki yÑl süre ile sÑnÑrlÑ oluàu konusunda TBK. md. 202 ve Þà K. md. 6 hükümleri arasÑnda benzerlik bulunmaktadÑr. Þà K.’nÑn 6. maddesinin gerekçesinde; AB mükteseba- tÑna uyum saÜlamak açÑsÑndan; iàyeri veya bir bölümü- nün devri halinde, devirden önce doÜmuà ve devir ta- rihinde ödenmesi gereken haklardan dolayÑ önceki ve sonraki iàverenin sorumluluÜuna yer verildiÜi belirtil- mektedir. http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/ yil 01/ss73m.htm. Osman Güven Çankaya/ßahin Çil, Þà Hukukunda Üçlü Þliàkiler, Ankara 2006, s. 23. Þàyeri devrinin hukuki sonuçlarÑ ile ilgili olarak Y9. HD.’nin 17.01.2012 tarihli ve E.2009/27247, K.2012/560 sayÑlÑ ilke kararÑ için bak., ÇalÑàma ve Toplum, S. 35, 2012/4, s. 370. YHGK.’nÑn 07.12.2011 tarihli ve E.2011/9-589, K.2011/740 sayÑlÑ KararÑ, Çimento Þàveren, C. 26, S. 6 KasÑm 2012, s. 31-33. Çelik, Þà Hukuku Dersleri, 23. BasÑ, Þstanbul 2010, s. 112- 115; Y9. HD.’nin, 28.01.2003 tarihli ve E.2002/12289, K.2003/845 sayÑlÑ KararÑ, ÇalÑàma ve Toplum, 2004/1, s. 174. Y9. HD.’nin 22.07.2008 tarihli ve E.2007/20491, K.2008/21645 sayÑlÑ KararÑ için bak, Sinerji Mevzuat ve Þçtihat Prog. Yüksek Mah. KararlarÑ. YargÑtay’a göre, “bu halde iàyeri devredilmemekte sa- dece yönetime müdahale edilmektedir.” YHGK.’nÑn, 07.12.2011 tarih ve E.2011/9-589, K.2011/740 sayÑlÑ ka- rarÑ, Çimento Þàveren, C. 26, S. 6, KasÑm 2012, s. 32. Ekonomi, Þàyerinin Bir Bölümünün Devri, KAMU-Þß C. 5, Nisan 2000, S. 3, s. 340-344; Çankaya/Çil, Üçlü Þliàki- ler, s. 17 vd.; Sarper Süzek, Þà Hukuku, 8. BaskÑ, Þstan- bul 2012, s. 152 vd. Daha ayrÑntÑlÑ bilgi için bak. Ekonomi, Þàyerinin Bir Bö- lümünün Devri, s. 350-361; Süzek, s. 176-183.

Kaynak Göster