İşe İade Davalarında Yargı Kararı

İş Kanunu’nun 21. maddesine 7036 sayılı yasayla eklenen 4. fıkrada işe iade davala- rında hükmedilecek iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen sürelere ilişkin ücret ve diğer hakların, işçinin dava tarihindeki ücreti esas alınarak belirleneceği öngörülmüştür. Bu değişiklik mahkemece verilen kararın tespit niteliğini değiştirmemiştir. Bu nedenle işçi- nin söz konusu alacakları ilamlı icra yoluyla takip etmesi mümkün değildir. Buna karşılık alacakların parasal (likit) olarak belirlenmesi işçiye ilamsız icra takibinde bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlayacaktır. Olması gereken hukuk açısından gerçek çözüm, Alman ve Fransız hukukunda olduğu gibi, işe iade veya tazminat seçeneğinin eda hükmü olarak ke- sin şekilde mahkemece karara bağlanması ile sağlanabilecektir.

Court Decision in Reinstatement Suits

As per the 4th paragraph of the Article 21 of the Labour Code which was added by the Code No. 7036, the job security compensa- tion and the idle period’s wages and other rights, shall be determined by the employee’s wage at the action’s filing date. This modi- fication has not changed the declaratory nature of the court decision. Therefore, the employee cannot recourse to enforcement proceedings via judgement for the debt. On the other hand, determining the amount due in monetary terms (liquid) would provide the employee some advantages and conve- nience during the enforcement proceedings without judgement. The real solution with a view to the ideal law (lex ferenda) is to, like in German and French Law, issue definitive performance decisions by the courts for rein- statement or compensation options.

Kaynakça

AKI, Erol: İş Sözleşmesinin Feshi, Feshe İtiraz ve Geçersiz Nedenle Yapılan Feshin Hukuki Sonuçları, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hu- kuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, An- kara 2006, 283-321.

AKIN, Levent: Termination of labor contracts and unfair dismissal under Turkish labor law, Comparative labor law-policy journal, Sum- mer 2004, 561-591.

ALP, Mustafa: İşçinin Feshe Karşı Korunması (İş Güvencesi Yasası), DEÜHFD, 2003, S. 1, s. 1-40.

ALPAGUT, Gülsevil: İş Mahkemeleri Kanun Tasarı Taslağı ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya- pılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağının De- ğerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği, İstanbul 2016, 195-217 (İş Mahkemeleri).

ALPAGUT, Gülsevil: İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi, III. Yılında İş Yasası, İstanbul 2005, 200-251. (Sözleşmenin Feshi).

ASTARLI Muhittin: 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun İş Güvencesi Hükümlerinde Ön- gördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Sicil, 38, 2017, 40-53.

AUZERO, G.-BAUGARD, D. DOCKÈS, E.: Droit du travail, éd.31, Paris 2018.

BAYCIK, Gaye: İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2011.

BEDÜK, Mehmet Nusret: İş Sözleşmesinin Fes- hinde Kötüniyet Tazminatı, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, İstanbul 2011, 921-967.

BOLDT, Gerhard: La stabilité de l’emploi en droit allemand, La stabilité de l’emploi dans le droit des pays membres de la C.E.C.A. Luxem- bourg 1958, 55-104.

CENTEL, Tankut: İş Güvencesi, İstanbul 2012.

ÇANKAYA, O.G. - GÜNAY, C.İ. -GÖKTAŞ, S.: Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara 2005.

ÇELİK, N.- CANİKLİOĞLU, N.-CANBOLAT, T.: İş Hukuku Dersleri, B. 31, İstanbul 2008.

ÇİL, Şahin: İş Uyuşmazlıklarında Arabulucu- luk, Ankara 2018.

EKMEKÇİ, Ömer: Maddi İş Hukuku Yönünden 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, “Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine” Toplantısı, İs- tanbul 2018, 5-38.

EKONOMİ, Münir: Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi, Çimento İşv., Mart 2013 Özel Ek, 1-40.

GEA, F.-KAUFMANN, O.-KESSLER, F.-MICHEL, S.: La rupture du contrat de travail en droit allemand: Présantation générale, La rupture du contract de travail en droits français et al- lemand, Strasbourg 2000, 23-50.

GÜZEL, Ali: İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasla- rın Değerlendirilmesi, İş Güvencesi, Sendika- lar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası Semineri, İstanbul 2004, 15-145 (İş Gü- vencesi).

GÜZEL, Ali: İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Aykırı Düşünceler, ÇT, 50, 2016/3 1131-1146 (İş Mahkemeleri).

GÜZEL, Ali: İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları (Eleştirel Bir Yaklaşım), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu, İstanbul 2004, 237-317 (Sözleşmenin Sona Ermesi).

KAR, Bektaş: İş Güvencesi ve Uygulaması, B. 3, Ankara 2017.

KAUFMANN, O.-KESSLER, F.-KÖHLER, P.A.: Le droit social en Allemagne, éd. 2, Bruxelles 2001.

KORKUSUZ, Refik: İşe İadeye İlişkin Yargıla- ma Yöntemi ve Türk Hukukunda Uygulaması, Kamu Hukuku Arşivi, Mart 2006, 12-28.

KÖSEOĞLU, Ali Cengiz: İş Sözleşmesinin Ge- çersiz Nedenle Feshinin İhbar ve Kıdem Taz- minatına Etkisi, Karar İncelemesi, Sicil, 20, Aralık 2010, 88-101.

KURU, Baki: İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2017.

MANAV, A. Eda: İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları, An- kara 2009.

MOLLAMAHMUTOĞLU, H.-ASTARLI, M.-BAY- SAL, U.: İş Hukuku, B. 6, Ankara 2014.

NAMLI, Mert: İş Uyuşmazlıkları ve İstinaf, Sicil, 36, 2016, 119-147.

NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Güvencesi Hüküm- leri Çerçevesinde Açılacak Davanın Konusu, Niteliği ve Davayı Tamamen ya da Kısmen Ko- nusuz Bırakan Olgular, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C.I. İstanbul 2011, 623-655 (Dava- nın Konusu).

NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Kanunu’nun İşçiye Güvence Sağlayan Feshin Geçersizliği Dava- sının Yeni Çerçevesi (İş Mahkemeleri Kanu- nu’nun Fesih Geçersizliği Davasında Yaptığı Değişiklikler), Sicil, 38, 2017, 9-21 (Yeni Çer- çeve).

ODAMAN, Serkan: İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtayın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değer- lendirilmesi, 2011, Ankara 2013, 129-234.

ÖZEKES, Muhammet: Hukuk Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları, İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları, İstanbul 2005, 131-170 (Uy- gulama Sorunları).

ÖZEKES, Muhammet: 7036 Sayılı Kanunla Ya- pılan Değişikliklerin İşe İade Davasının Niteli- ği ve İcrasına Etkisi, Sicil, 39, 2018, 62-77 (İade Davasının Niteliği).

ÖZEKES, M.-ATALI, M.: 7036 Sayılı Yeni İş Mah- kemeleri Kanunu Üzerine Eleştri, Değerlen- dirme ve Öneriler, “Yeni İş Mahkemeleri Kanu- nu Üzerine” Toplantısı, İstanbul 2018, 41-122.

ÖZKARACA, Ercüment: İş Güvencesi Sistemi- ne Eleştirel Bakış, İş ve Sosyal Güvenlik Huku- ku 2011 Yılı Toplantıları, İstanbul Barosu-Ga- latasaray Üniversitesi, İstanbul 2012, 92-136.

PEKCANITEZ, H.-ATALAY, O. ÖZKAN, M.S.-Ö- ZEKES, M.: İcra ve İflas Hukuku, B.3., Ankara 2005.

PESKINE, E. -WOLMARK-C.: Droit du travail, ed. 7, Paris 2013.

SAVAŞ KUTSAL, F. Burcu: Geçersiz Feshin Yap- tırımları: İşe İade ve Tazminat, Prof. Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, An- kara 2017, 267-299.

SOYER, M. Polat: Feshe Karşı Korumanın Ge- nel Çerçevesi ve Yargıtay Kararları Işığında Uygulama Sorunları, İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları, İstanbul 2005, 27-69 (Feshe Karşı Koruma).

SOYER, M. Polat: Yeni İş Mahkemeleri Kanu- nu İle Getirilen Bazı Düzenlemeler Hakkında Genel Bir Değerlendirme, İHSGHD, 37, 2018, 21-46 (Bazı Düzenlemeler).

SUBAŞI, İbrahim: Türk İş Hukukunda İş Gü- vencesi, İstanbul 2011.

SÜZEK, Sarper: İş Akdini Fesih Hakkının Kötü- ye Kullanılması, İş Güvencesi Konusunda Kar- şılaştırmalı Bir İnceleme, Ankara 1976 (Fesih).

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, B.1, 2002, B.2, 2005, B.4, 2008, B.9, 2013, B.14, 2017.

SÜZEK, Sarper: Feshin Geçersizliği Davasında Yargılama Süreci ve Ortaya Çıkan Olguların Davaya Etkisi, İHSGHD, 35, 2012, 57-75 (Yar- gılama süreci).

SÜZEK, Sarper: “İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları” Konulu Tebliğe (Prof. Dr. Ali Gü- zel) Yorum, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hu- kuku Akademik Forumu, İsanbul 2014, 318- 325, 355-359 (Akademik Forum).

SÜZEK, Sarper: Sosyal Politikanın Araçların- dan Biri Olarak, İş Hukuku, Sosyal Devlet ve Sosyal Politika Semineri, Ankara 2007, 107- 115, 119-121, 145-152 (Sosyal Politikanın Araçları).

ŞAHLANAN, Fevzi: İş Güvencesi Kanunu’nun Kapsamı ve Yasal Süreç, Mercek, Nisan 2003, 15-20.

TAŞKENT, Savaş: Açıklamalı İçtihatlı 4857 Sa- yılı İş Kanunu, B.11, İstanbul 2018.

YILMAZ, Ejder: İşe İade Davasında Verilen Hükmün İcra Takibine Konulması, Sicil 21, Mart 2010, 45-52.

YİĞİT, Yusuf: İş Hukukunda Geçersiz Fesih Kavramı ve Geçersiz Fesih Üzerine İşe İade Başvurusu Yapan İşçinin İşverence İşe Başlatıl- maması ve Sonuçları, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C.11, İstanbul 2011, 1143-1205.

Kaynak Göster