İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Devlet Desteği

Kaynakça

1 ß. Ertürk, Þà SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi Kanunu’nda Þàverene Ge- tirilen Yükümlülükler, Sicil/Eylül 2012, 13 vd. 2 E. AkyiÜit, Þà Hukuku, 9. BasÑ, Ankara 2013, 313 vd. 3 S. Orhan, 100 Soruda Þà SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi YasasÑ, An- kara 2012, 19 vd. S. Bayram, Yeni Þà SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi Kanunu ve UyuàmazlÑk KonularÑyla Þà Kanunu, Ankara 2012, 16-18, 20 vd. 4 AkyiÜit, Þà Hukuku, 331 vd. 5 Bkz. U. AydÑn, Þà SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi Kanunu TasarÑsÑ Üzerine, Sicil/Haziran 2012, 15. 6 Bkz. Ertürk, 18. 7 Bkz. AydÑn, 15. 8 Bkz. Ertürk, 18. 9 Bayram, 19. 10 Krà. Orhan, 60.

Kaynak Göster