İş Güvencesi Koşulu Olarak Altı Aylık Sürenin Hesaplanmasında "Birleştirilmenin" Değerlendirilmesi

Kaynakça

AKYÞÝÞT, Ercan: Türk Þà Hukukunda Þà Güvencesi (Þàe Þade), Ankara 2007.

ALPAGUT, Gülsevil: “Þà Sözleàmesinin Feshi ve Þà Gü- vencesi”, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii Þàverenleri SendikasÑ, III. YÑlÑnda Þà YasasÑ, Bod- rum 2005. BÞLGÞLÞ, Abbas: Þà Güvencesi Hukuku-Þàe Þade DavalarÑ, Adana 2004.

ÇELÞK, Nuri: Þà Hukuku Dersleri, 25. BasÑ, Þstanbul 2012. DEMÞR, Fevzi: “Þàe Þade (Feshin GeçersizliÜi) Hüküm- lerinden Yararlanma KoàullarÑ ve Uygulama Sonuçlarє, Legal Þà Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S.19, 2008.

EKONOMÞ, Münir: “Þà Güvencesinde Yararlanma ßartÑ Olarak Þàçinin AltÑ AylÑk KÑdemi (Bekleme Süresi)”, Le- gal Þà Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C.9, S.34, 2012.

KAR, Bektaà: Þà Güvencesi ve UygulamasÑ, Ankara 2009.

SOYER, Polat: “Feshe KaràÑ KorumanÑn Genel Çerçevesi ve YargÑtay KararlarÑ Çerçevesinde Uygulama Sorunlarє, Þà Güvencesi Kurumu ve Þàe Þade DavalarÑ, Legal Þà Hu- kuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 YÑlÑ ToplantÑsÑ, Þstanbul 2005.

UÇUM, Mehmet: Yeni Þà Kanunu Seminer NotlarÑ, Þstan- bul 2003. Legalbank Elektronik Hukuk BankasÑ: www.legalbank. net

Kaynak Göster