İKALE İÇERİĞİNDE YER ALAN İBRA HÜKÜMLERİNİN GEÇERLİLİĞİ SORUNU

İş sözleşmesinin sona erme nedenlerinden bir tanesi de ikaledir. İşçi ve işveren ikale ile aralarında mevcut olan iş sözleşmesini ortadan kaldırmaktadırlar. İkale iş sözleşmesini geleceğe etkili olarak ortadan kaldırır. İş sözleşmesinden doğmuş işçilik alacakları ise varlığını sürdürür. Bu borçlardan işverenin kurtarılması isteniyorsa bir ibra sözleşmesine ihtiyaç vardır. Uygulamada tarafl ar ikalenin içerisinde işçinin işvereni iş sözleşmesinden doğmuş işçilik alacaklarından kurtardığına ilişkin ibra hükümlere yer vermektedirler. Bu hükümlerin geçerliliğinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 420. maddesi hükmü bağlamında tartışılması gerekir.

VALIDITY OF RELEASE OF DEBT PROVISIONS IN TERMINATION AGREEMENTS

One of the causes of expiration of employment contracts is a termination agreement. With such agreements, the employer and the employee sign an agreement to terminate the employment relationship. Termination agreements dissolve employment contracts proactively. Employer's debts arisen from employment contracts, on the other hand, remain. If the employer is wished to be released from these debts, an agreement for release must be signed. In practice, parties include provisions for release within termination agreements. Validity of such provisions must be discussed within the context of article 420 of the Turkish Code of Obligations.

Kaynakça

Alp Mustafa, "İş Hukukunda İkalenin (Bozma Sözleşmesinin) Geçerlilik Koşulları", Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S.17, OcakMart 2008.

Alpagut Gülsevil, "İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Sözleşmesel Kayıtlar ve Sözleşmenin Tarafl arın Anlaşmasıyla Sona Ermesi", İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 11.Yıl Toplantısı, 8-9 Haziran 2007, İstanbul Barosu Ya. No.113, İstanbul, 2008.

Astarlı Muhittin, İş Hukukunda İkale, Turhan Kitabevi, Ankara 2013.

Çil Şahin, "6098 Sayılı Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde İş Hukukunda İbra Sözleşmelerinin Geçerliliği", Sicil İş Hukuku Dergisi, S.21, Mart, 2011.

Çil Şahin, "İbra Sözleşmesi ve İkale Sözleşmesinin İş Güvencesine Etkileri", Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül 2007.

Çil Şahin, İş Hukukunda İbraname, 3. Baskı, Yetkin Yay., Ankara, 2013.

Gerek Hasan Nüvit, "İş Sözleşmesinin İkale Sözleşmesi İle Sona Erdirilmesi", Çalışma ve Toplum, 2011/4.

Mollamahmutoğlu Hamdi/Astarlı Muhittin/Baysal Ulaş, İş Hukuku, 6. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2014.

Sevimli Ahmet K., "İş Hukukunda İbra ve İkale Sözleşmelerinin Geçerlilik Koşulları Konusundaki Gelişmeler", Sicil İş Hukuku Dergisi, S.14, Haziran 2009.

Şahlanan Fevzi, "İkalede Makul Yarar Ölçüsünün Gabin (Aşırı Yararlanma) Açısından Değerlendirilmesi", Karar İncelemesi, Tekstil İşveren, S.386, Hukuk Eki 71, Haziran 2012

Turanboy Nuri K., İbra Sözleşmesi, Yetkin Yay., Ankara, 1998.

Yürekli Sabahattin, Türk Borçlar Kanununa göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Seçkin Yay., Ankara, 2011.

Kaynak Göster