Gemi Adamına Ödenecek Fazla Çalışma Ücretinin Güncel Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi

Gemiadamının fazla çalışma yapmasına iliş-kin düzenleme 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun m. 28 hükmünde yer almaktadır. Madde hükmü gemiadamına ödenecek fazla çalışma ücretini herhangi bir şüpheye yer vermeyecek açıklıkta düzenlemiştir. Madde hükmü ile gemiadamına ödenecek fazla çalışma ücretinin alt sınırı be-lirlenmiş ancak taraflara anlaşmak suretiyle bu oranın üzerinde bir fazla çalışma ücreti belirleme olanağı da tanınmıştır. Deniz İş Kanunu’nda belir-lenen fazla çalışma ücreti diğer bireysel iş kanun-larında belirlenenden daha düşüktür. Bu durum yapılan işin niteliğinden kaynaklanmamaktadır ve kanunlar arasında bir eşitsizlik yaratmaktadır. Eşitsizlik durumunu gözlemleyen Yüksek Mah-keme, 01.07.2012 tarihinden sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin olarak verdiği kararlarda gemiadamının fazla çalışma ücretine Türk Borç-lar Kanunu m. 402 hükmünü esas almak suretiyle karar verme ve böylece fazla çalışma ücretlerini eşitleme yoluna gitmiştir. Ancak son dönemde, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 20.11.2018 tarihli bir kararına bu konuya ilişkin çarpıcı bir karşı oy şerhi düşülmüştür. Bu çalışmada yasal düzenle-meler, ilgili Yargıtay kararları ve karşı oy şerhi tüm dayanakları ile inceleme konusu yapılmıştır

Review of the Overtime Wages to be Paid to the Seafarers in Respect of the Actual Supreme Court Decisions

he regulation on seafarers’ overtime work is defined in Article 28 of the Maritime Labor Law no.854. The Article regulates the overtime wages to be paid to the seafarer in a clear man-ner without any ambiguity. The Article defines the lower limit of the overtime wages to be paid to the seafarer, but also allows the parties to set an over-working fee above this rate. The overtime wage determined in the Maritime Labor Law is lower than the other individual labor laws. This situation does not arise from the character of the work done and creates an inequality between the laws. Observing the situation of inequality, the Supreme Court has decided after 01.07.2012, that the seafar-er’s overtime wages to be paid in accordance with the Obligations Law Article 402 and thus equalized the overtime wages. However, re-cently an important dissenting opinion has been noted for the decision of the Supreme Court dated 20.11.2018 regarding this issue. In this study, the legal regulations, relevant Supreme Court decisions and the dissenting opinions are examined with all the legal bases.

Kaynakça

• Altundiş, Mehmet: “Hukuki Güvenlik İlkesi”, Ya-sama Dergisi, Sayı:10, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2008, http://www.muharrembalci.com/hukuk-dunyasi/alintilar/428.pdf.

• Astarlı Muhittin: İş Hukukunda Çalışma Sürele-ri, Ankara 2008.

• Aydınlı, İbrahim: “4857 Sayılı İş Kanunu’nda Dü-zenlenen Alt İşveren Hükümlerinin Deniz Taşı-ma İşlerinde Uygulanıp Uygulanamayacağına Dair Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: XVII, Y: 2013, S: 4

• Başöz, Lütfi/Çakmakçı, Ramazan: Gerekçeli Kar-şılaştırma Tablolu Eski ve Yeni Kanun Maddeleri ile Birlikte Yeni Türk Borçlar Kanunu, İstanbul 2011.

• Bedük, Mehmet Nusret: Deniz İş Sözleşmesi, Bursa, 2012.

• Çelik, Nuri/Caniklioğlu, Nurşen/Canbolat, Talat: İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 32. Bası, İstanbul 2019.

• Çenberci, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, Beşinci Bası, Ankara 1984.

• Çil, Şahin: “10. Yılında İş Kanunu Uygulaması Genel Hükümler”, 10. Yılında 4857 Sayılı İş Ka-nunu (Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri) Sempozyumu, Temmuz 2016.

• Dinçkol, Abdullah: Hukuka Giriş, Genişletilmiş 14. Basım, İstanbul 2018.

• Dündar, Esra: Uluslararası Düzenlemeler ve Av-rupa Birliği Çerçevesinde Deniz İş Hukukunda Gemi Adamlarının Çalışma Süreleri, Ankara 2012.

• Edis, Seyfullah: Medeni Hukuka Giriş ve Başlan-gıç Hükümleri, Ankara 1983.

• Ekmekçi, Ömer: “Deniz İş Hukukunda İş Süreleri ve Fazla Çalışma”, Deniz Hukuku Dergisi, Y:1, S: 3-4, Eylül-Aralık 1996.

• Ekonomi Münir: İş Hukuku, C.1, Ferdi İş Hukuku, 3. Bası, İstanbul 1984.

• Gözler, Kemal: Hukuka Giriş, Onaltıncı Bası, Bur-sa 2019.

• Gülçür, Abdülkadir: “AİHM ve Türk Anayasa Mahkemesi’nin Kararları Işığında Hukuki Ke-sinlik (Belirlilik) İlkesinin İncelenmesi”, MÜHF. Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 24, S. 1, Hazi-ran 2018, 149 vd., https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/ 5095

• Güner, M. Deniz: “Gemi Adamlarının Çalışma Süreleri”, ÇMİS Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 6, 2001, 12, http://mail.ceis.org.tr/dergiDocs/makale-21.pdf .

• Güriz, Adnan: Hukuk Başlangıcı, Gözden Geçi-rilmiş 19. Baskı, Ankara 2019.

• Hatemi, Hüseyin: Medeni Hukuk’a Giriş, Göz-den Geçirilmiş 8. Bası, İstanbul 2017.

• Kar, Bektaş: Deniz İş Hukuku (Ders Kitabı), An-kara 2014.

• Karaçöp, Eda/Yamakoğlu, Efe: “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Hizmet Sözleşmesine İliş-kin hükümleri ve İş Kanunları ile İlişkisi (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu)”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 38, Yıl: 2013.

• Köküsarı, İsmail: “Hukuk devletinde bireyin hu-kuki güvenliği ve önemi”, Kazancı Hakemli Hu-kuk Dergisi, S. 51-52.

• Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/Baysal, Ulaş: İş Hukuku, 6. Bası, Ankara 2014.

• Oğuzman, M. Kemal/Barlas, Nami: Medeni Hu-kuk (Giriş-Kaynaklar-Temel Kavramlar), 25. Bası, İstanbul 2019.

• Serozan, Rona: Hukukta Yöntem, İstanbul 2015.

• Süzek, Sarper: İş Hukuku, Yenilenmiş 18. Baskı, İstanbul 2019.

• Şahlanan, Fevzi: “Deniz İş Hukukunda İş Süresi, Fazla Çalışma, Yıllık İzin ve Hafta Tatiline İlişkin Sorunlar”, TÜHİS, Kasım 1988.

• Tuncay, Can: “ILO Normları Işığında Gemi Ada-mının Çalışma ve Dinlenme Süreleri”, Prof. Dr. Devrim Ulucan’a Armağan, İstanbul 2008.

• Yamakoğlu, Efe: Türk İş Hukukunda Fazla Saat-lerle Çalışma, İstanbul 2011.

• Yavuz, Ersen: “Hukuk Devletinde Hukuk Güvenliği ve Belirlilik Kavramları Üzerine”, Gelenek ve Gelecek, Nisan 2019, http://gelenekvegelecek.com/hukuk-devletinde-hu-kuk-guvenligi-ve-hukuki-belirlilik-kavramla-ri-uzerine-ersen-yavuz/ .

• Yılmaz, Ejder: “Genel Kanun-Özel Kanun” İlişkisi (Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu Bağlamın-da)”, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, Haziran 2011, S: 22

Kaynak Göster