FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYLIK ÜCRETE DÂHİL EDİLMESİ

Fazla çalışma ücretini aylık ücrete dâhil eden sözleşme kayıtlarına son yıllarda daha sık rastlanmaktadır. Bununla birlikte, aylık ücreti fazla çalışma dâhil eden sözleşmelere sınırlı bir etki tanınmakta ve aylık ücretin ancak azami yasal fazla çalışma süresi karşılığı fazla çalışma ücretini içerebileceği kabul edilmektedir. Ayrıca fazla çalışma ücretini içeren aylık ücret belli bir tutara ulaşmalı ve işçiden yazılı onay alınmalıdır. Fazla çalışmanın aylık ücrete dâhil edilmesinde hangi araçların (iş sözleşmesi, işyeri uygulaması, personel yönetmeliği ve toplu iş sözleşmesi) kullanılabileceği ise diğer bir tartışma konusudur.

THE INCORPORATION OF THE OVERTIME WAGE INTO THE SALARY

The contractual clauses that in corporate the overtime wage into the salary are used more frequently in the recent years. Yet the contracts by which the overtime wage is incorporated into the salary have a limited effect and they can merely comprise the overtime wage in return for the maximum legal overtime work. Besides salary comprising the overtime wage must reach to a certain a mount and the written consent of the employee must be obtained. The means (labour contract, rules of work, custom and collective agreement) by which the overtime wage can be in corporated into the salary is an other matter of debate.

Kaynakça

Alp, M. (2005). İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi, Ankara: Seçkin Yayınları

Astarlı, M. (2008). Alman ve Türk hukuklarında Fazla Saatlerle Çalışma Ücretlerinin Asıl Ücrete Dâhil Olduğuna İlişkin Sözleşme Hükümleri ve Geçerlilik Koşulları, Kamu-İş, Cilt:9, 2008/4, s. 39-67

Çelik, N./Caniklioğlu, N./Canbolat, T. (2015). İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 28. Bası, İstanbul: Beta Yayınları

Çil, Ş. (2007). Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2007/3, sayı 14, s. 57-79

Eyrenci, Ö./Taşkent, S./Ulucan, D. (2014). Bireysel İş Hukuku, Yenilenmiş 5. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları

Karacan, H. (2007). 4857 sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma, Ankara: Seçkin Yayınları

Kılıçoğlu, M./Şenocak, K. (2008). İş Kanunu Şerhi, Cilt I, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul: Legal Yayıncılık

Sümer, H. H. (2014). Basın İş Kanununa Göre Fazla Çalışma, Prof. Dr. Ali Rıza Okur'a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, Özel Sayı, s. 91-121

Süzek, S. (2015). İş Hukuku, Yenilenmiş 11. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları

Şakar, M. (2014). İş Hukuku Uygulaması, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 10. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları

Tuncay, A. C./Savaş Kutsal, B. (2015). Toplu İş Hukuku, 4. Bası, İstanbul: Beta Yayınları

Yamakoğlu, E. (2011). Türk İş Hukukunda Fazla Saatlerle Çalışma, İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınevi

Kaynak Göster