Covid-19 Salgını ve Türk Çalışma Yaşam

Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte, işyerlerinin ayakta tutulması ve işçilerin gelir kaybına uğramaları yüzünden mağdur edil-memeleri amaçlanmıştır. Bu bağlamda alınan hukuki önlemler çerçevesinde, 7226 ve 7244 sayılı Yasaların yürürlüğe konulduğu görül-müştür. Buna göre, ilkin, kısa çalışma ödene-ğinden yararlanma koşulları hafifletilmiş ve böylece, kısa çalışmanın yaygınlaşması sağ-lanmıştır. Sonra, Türk iş hukukunda ilk kez olmak üzere, yasayla işverene işçiyi ücretsiz izne çı-karma hak ve yetkisi tanınmıştır. Buna karşı-lık, işten çıkarmaları önlemek ve iş ilişkisinin devam etmesini sağlamak amacıyla, işvere-ne fesih yasağı getirilmiştir. Ancak, işveren, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerine dayanmak suretiyle haklı ne-denle fesih hakkını kullanabilecektir. Ücretsiz izin nedeniyle gelirden yoksun kalacak işçi-nin mağdur olmasını önlemek üzere ise, iş-çiye İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak olan nakdi ücret desteğinin ödenmesi kabul edilmiştir. Covid-19 salgını yüzünden kabul edilen tüm bu önlemler, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlamak üzere, üç aylık bir geçici dönem için geçerli olacaktır. Ancak, Cum-hurbaşkanı, duruma göre bu üç aylık dönemi uzatabilecektir.

Covid-19 Outbreak and Turkish Working Life

With the onset of the Covid-19 outbreak, it was aimed to keep the workplaces afloat and prevent victimization of workers due to loss of income. Within the framework of the legal measures taken in this context, it was ob-served that the Acts numbered 7226 and 7244 were enacted. Accordingly, first of all, the con-ditions for benefiting from short-time work allowance have been alleviated and thus, short-working has become widespread Then, for the first time in Turkish labor law, the right and authority to leave the worker for unpaid leave has been granted by law to the employer. In contrast, in order to prevent layoffs and ensure the continuity of the busi-ness relationship, a termination ban has been imposed on the employer. However, the em-ployer will be able to use his right of termina-tion with a just cause, based on the situations that do not comply with the rules of ethics and goodwill and other similar situtations. In order to prevent the worker from being victimized due to being deprived from income after un-paid leave, the payment of cash wage support which will be funded by the Unemployment Insurance Fund is approved. All these measures adopted due to the Covid-19 outbreak will be valid for a three-month temporary period, starting on April 17, 2020. However, the President of the Republic may extend this quarter, depending on the situation

Kaynakça

Ali Güzel/Ali Rıza Okur/Nurşen Caniklioğlu, Sosyal Güvenlik Hukuku, 18. Bası, İstanbul 2020• Ali Nazım Sözer, Türk Genel Sağlık Sigortası, 2. Bası, İstanbul 2018

• Bahar Sür, “Uzaktan Çalışmada Yol ve Yemek Ücreti Ödenmeli Mi?”, https://www.linkedin.com/in/bahar-sür-ll-m-669379a3/detail/re-cent-activity/documents/

• Ceren Kasım, “COVID-19 and Labour Law: Tur-key”, Italian Labour Law e-Journal, Special Issue 1, Vol. 13 (2020), Covid-19 and Labour Law. A Global Review, Section: National Reports, htt-ps://doi.org/10.6092/issn.1561-8048/10806

• Gaye Baycık, “Corona Virüs Salgınının İş İlişkile-rine Etkileri”, https://www.linkedin.com/in/av-doç-dr-gaye-baycik-7a682188/detail/recent-a-ctivity/documents/

• Gaye Baycık, “16.04.2020 Tarihli ve 7244 Sayılı Kanunun Muhtemel Uygulama Sorunları”, ht-tps://www.linkedin.com/in/av-doç-dr-gaye-baycik-7a682188/detail/recent-activity/docu-ments/

• Gaye Burcu Yıldız, “Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları Açısından Covid-19”, https://www.linke-din.com/in/gaye-burcu-yildiz-74766651/deta-il/recent-activity/shares/• ILO (yay.), In the face of a pandemic: ensuring Safety and Health at Work, Cenevre 2020

• ILO (yay.), “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work”, third edition, updated estimates and analysis 29 April 2020, https://www.ilo.org/glo-bal/topics/coronavirus/impacts-and-respon-ses/WCMS_743146/lang--en/index.htm

• Levent Akın, “Covid-19’un İş İlişkilerine Olası Etkileri”, Çimento İşveren Dergisi 34, 3 (Mayıs 2020), 16-71

• Lütfi İnciroğlu, “İşverence verilen “ücretsiz izin-ler” kıdem süresine dahil edilebilir mi?”, https://www.incirogludanismanlik.com/2019/12/04/ Sicil Issue: 43 / Year: 2020 29Covid-19 Salgını ve Türk Çalışma Yaşamıisverence-verilen-ucretsiz-izinler-kidem-taz-minati-suresinin-hesabina-dahil-edilebilir-mi/• Lütfi İnciroğlu, “Üç aylık fesih yasağı döne-minde, ikale ile sözleşme sona erdirilebilir mi?”, https://www.incirogludanismanlik.com/ 2020/05/06/uc-aylik-fesih-yasagi-donemin-de-ikale-ile-sozlesme-sona-erdirilebilir-mi/• Sarper Süzek, İş Hukuku, 18. Baskı, İstanbul 2019

• Sırma Pelin Ada, “COVİD-19 Salgını Sağlık Ça-lışanları ve Enfekte Olan İşçiler Açısından Ne Anlama Geliyor”, http://www.forseti.com.tr/makale/covid-19-salgini-saglik-calisanla-ri-ve-enfekte-olan-isciler-acisindan-ne-anla-ma-geliyor/

• “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2020/12 Sayı-lı Genelgesi İle Covid-19’un İş Kazası Sayılma Riski Ortadan Kalktı mı?”, 13 Mayıs 2020 tarihli Egemenoğlu Hukuk Bürosu Bilgi Bülteni

• Umut Çiray, “Ücretsiz İzin Uygulamasında İş-çinin %28 Gelir Kaybı”, https://www.linkedin.com/in/umut-çiray-1b9896103/detail/re-cent-activity/shares/

• http://www.yarsuvat-law.com.tr/covid-19-ne-deniyle-alinan-guncel-tedbirler/

• https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-ko-ronavirus-tedbirleri-konulu-ek-genelge-gon-derildi

• https://www.istabip.org.tr/5823-sgk-nin- 2020-12-sayili-genelgesi-is-kazasi-bildirim-yu-kumlulugunu-ortadan-kaldirmaz.html

• https://www.linkedin.com/feed/update/ur-n:li:activity:6666067732330528768/?com-mentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(a-ctivity%3A6664979626848251904%2C6666067615603060736)

• https://www.linkedin.com/in/talat-canbo-lat-2b926a49/detail/recent-activity/

• 22.5.2020 tarihli ve 1281 sayılı Hürriyet İnsan Kaynakları Eki

• https://www.mercer.com.tr/rapor-makale-a-rastirma/nisan-covid19-anketi.html

• 13.5.2020 günlü Hürriyet

• https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?-keywords=%23kısaçalışmaödeneği

• https://www.linkedin.com/in/talat-canbo-lat-2b926a49/detail/recent-activity/

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:-li:activity:6666726037243600896/

• http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/aed8c3c8-0c99-4244-bfd1-3bbdddbac812/duyuru_22042020_01.pdf?MOD=AJPE-RES&CONVERT_TO=url&CACHEID=aed8c-3c8-0c99-4244-bfd1-3bbdddbac812

• https://www.haberturk.com/nakdi-ucret-des-tegi-sorgulama-e-devlet-2020-nakdi-uc-ret-destegi-ne-kadar-ucretsiz-izin-odene-gi-2673440-ekonomi

• 18.5.2020 günlü Hürriyet• https://www.ekopara.com/sendikalar-isci-i-cin-yil-sonuna-kadar-kisa-calisma-odenegi-is-tiyor.html

• https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/issiz-lik-sigortasi-fonunun-toplam-varligi-131- 5-milyar-tl-oldu-6122461

• https://tr.euronews.com/2020/01/20/isveren-ler-issizlik-fonuna-11-milyar-lira-prim-ode-di-19-milyar-lira-tesvik-aldi

• https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/ 05/18/sosyal-koruma-kalkani-ile-vatandasla-ra-115-milyar-lira-destek-saglandı

Kaynak Göster