Aynı İşveren Yanındaki Aralıklı Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin Hakkı

4857 sayılı İş Kanununda yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştık- ları sürelerin birleştirilerek göz önüne alınacağı öngörülmüştür. Yargıtay kararlarında ise, işçinin aynı işveren yanındaki önceki çalışma dönemin- de yıllık ücretli izinleri kullandırılmış veya iş söz- leşmesi sona erdiğinde kullanılmayan izinlerin karşılığı ödenmişse, bu dönemdeki hizmet sü- resinin tasfiye edilmiş sayılacağı ve yeni çalışma döneminde yıllık ücretli izne hak kazanma ve izin süresinin uzunluğu açısından sanki daha önce o işverene bağlı olarak çalışmamış gibi işlem yapı- lacağı kabul edilmektedir. Makalemizde bu uy- gulamanın yasal bir dayanağının bulunmadığı yönündeki görüşümüz açıklanmış olup, Yargıtay içtihadında bu yönde değişiklik yapılması öneril- miştir.

The Right of Annual Leave in Intermittent Services with the Same Employer

In the Labor Law No. 4857, it is envisaged that in the computation of the length of service required to qualify for annual leave, the periods during which the worker has been employed in one or more workplaces of the same employer shall be considered jointly. In the Supreme Court decisions, if the worker used the annual leave in the previous working period with the same employer or the unused annual leave days are paid in the termination of the labour contract, it is considered that length of service is liquidated. It is also accepted in the Supreme Court decisions that, with this liquidation, the new working period is initialled and the calculation will be made as if the worker has not worked in the workplace before, in terms of entitlement to annual leave and computation of it. In this article, our legal opinion is explained in the way that there is no legal basis for this practice and it is suggested that the Supreme Court practice should be changed with regard to in our legal opinion.

Kaynakça

Aktay, Nizamettin/Arıcı, Kadir/Senyen Kap- lan, E. Tuncay: İş Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2013.

Akyiğit, Ercan: 1475 Sayılı İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu’nda Yıllık Üc- retli İzin, Ankara 2000. (Yıllık İzin).

Akyiğit, Ercan: İş Hukuku; 11. Baskı; Ankara 2016.

Alpagut, Gülsevil: İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 2010 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Kararlarının De- ğerlendirilmesi 2010, Ankara 2012.

Caniklioğlu, Nurşen: İşçinin Yıllık Ücretli İzin Talep Hakkı ve İznin Kullandırılmamasının Sonuçları, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, C. II, İstanbul 2001.

Çelik, Nuri/Caniklioğlu, Nurşen/Canbolat, Talat: İş Hukuku Dersleri, 30. Bası, İstanbul 2017.

Demir, Fevzi: İş Hukuku ve Uygulaması, 7. Baskı, İzmir 2013.

Demircioğlu, A. Murat: Yargıtay Kararları Işı- ğında Sorularla 4857 Sayılı İş Yasası, 3. Bas- kı, İstanbul 2014.

Doğan Yenisey, Kübra: İş İlişkisinin Ku- rulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 2013 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Kararları- nın Değerlendirilmesi 2013, İstanbul 2015.

Ekonomi, Münir: İş Hukuku, C .1, Ferdi İş Hu- kuku, 3. Bası, İstanbul 1987.

Eyrenci, Öner/Taşkent, Savaş/Ulucan, Dev- rim: Bireysel İş Hukuku, 8. Baskı, İstanbul 2017.

Günay, Cevdet İlhan: Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Ücretli İzin Alacağı, Sicil İş Hukuku Dergi- si, S. 20, Aralık 2010.

Güven, Ercan/Aydın, Ufuk: Bireysel İş Huku- ku, 5. Baskı, Eskişehir 2017.

Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhit- tin/Baysal, Ulaş: İş Hukuku Ders Kitabı, C.1: Bireysel İş Hukuku, Ankara 2017.

Narmanlıoğlu, Ünal: İş Hukuku Ferdi İş İlişki- leri I, 5. Bası, İstanbul 2014.

Özkaraca, Ercüment: İş Güvencesinin Kap- samı, Prof. Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi’ne sunulan tebliğ, An- kara 2017.

Öztürk, Mehmet Onat: Kullandırılmayan Yıllık Ücretli İzin Hakkı Sebebiyle İş Kanunu Çerçevesinde Yapılan Ödemeler, Çalışma ve Toplum, S. 35, 2012/4.

Özveri, Murat: Yıllık Ücreti İzin Hakkı ve Yargı Kararları, Legal İHSGHD, 2017/15.

Senyen Kaplan, E. Tuncay: Bireysel İş Huku- ku, 8. Baskı, Ankara 2017.

Soyer, Polat: İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtay’ın 1991 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargı- tay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının De- ğerlendirilmesi - 1991, İstanbul 1993.

Sümer, Haluk Hadi: İş Hukuku, 22. Bası, An- kara 2017.

Süzek, Sarper: İş Hukuku, 14. Baskı, İstanbul 2017.

Şahlanan, Fevzi: Yıllık Ücretli İzin Hesabın- da Kıdem Tazminatı Ödenmiş Sürelerin Du- rumu, İş Hukuku İle İlgili Yargıtay Kararları, Karar İncelemeleri, Mart 2011.

Şahlanan, Fevzi: Yıllık Ücretli İzin Hesabın- da Kıdem Tazminatı Ödenmiş Sürelerin Du- rumu, (Aynı Konuda Karar İncelemesi II), İş Hukuku İle İlgili Yargıtay Kararları, Karar İn- celemeleri, Mart 2011.

Şakar, Müjdat: Basın İş Hukuku, İstanbul 2002.

Şakar, Müjdat: İş Hukuku Uygulaması, 12. Baskı, İstanbul 2018.

Tunçomağ, Kenan/Centel, Tankut: İş Huku- kunun Esasları, 7. Baskı, İstanbul 2015.

Kaynak Göster