6715 Sayılı Yasa'nın Uzaktan Çalışmaya İlişkin Hükümleri ve Değerlendirilmesi

Son otuz yıl içerisinde meydana gelen eko-nomik, teknolojik ve sosyal değişiklikler, klasik istihdam modellerinde önemli değişimler mey-dana getirmiştir. Bu değişikliklere bağlı olarak kısmi süreli çalışma, belirli süreli iş sözleşmesi, çağrı üzerine çalışma, tele çalışma ve evde çalış-ma gibi atipik çalışma modelleri ortaya çıkmıştır. İş görme borcunun ifa edildiği yer bakımından tipik iş ilişkilerinden ayrılan ve atipik bir özellik gösteren evde çalışma ve tele çalışma, 6715 sa-yılı Yasa ile "uzaktan çalışma" üst başlığı altında bir bütün olarak düzenlenerek İş Kanunu md.14 kapsamına dahil edilmiştir. Klasik çalışma düzeni olarak ifade edebileceğimiz çalışma ortamı dü-şünülerek oluşturulmuş iş hukuku kurallarının, bu çalışma şekillerine uygulanmasında zorluklar yaşanabilecektir. Çalışmamızın konusunu, işve-renin gözetiminden ve denetiminden uzak bir mekanda iş görme borcunun ifa edildiği evde çalışma ve tele çalışmanın yasal düzenleme ve uluslararası belgeler çerçevesinde irdelenme-si, bağımlılık unsurunun tespiti ve uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunlar oluşturmak-tadır.

The Provisions of Code 6715 With Regards to Remote Work and Evaluation

Economic, technological and social chan-ges which has occurred in the last thirty ye-ars caused significant changes in the classical employment models. Depending on these changes aytpical employment models came up such as fixed term employment contracts, part-time work, call-on work, telework and house work. House work and telework which apart from the classical employment relati-onships in terms of place where the work is performed and have atypical features adop-ted in the Code of 6715 and named "Remote Work" under the Labour Code. Labour law co-des which has enacted with the idea of classi-cal work place may cause problems with the performing of these employment models. In our study we will try to analize house work and telework with the framework of national and international arrangements and we will try to clarify the concept of subordination and the problems which may occur in the practice.

Kaynakça

o Akın, Levent: "İş Kazasından Doğan Taz- minat Davalarında İşveren Kusurunun Belirlenmesinde Ölçüt", Karar İncelemesi, Çimento İşveren Dergisi, C.27, S.6, Kasım 2013.

o Akyiğit, Ercan: İçtihatlı ve Açıklamalı 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi, 3.Baskı, Ankara 2008.

o Alp, Mustafa: "Tele Çalışma (Uzaktan Ça- lışma)", Prof. Dr. Sarper Süzek'e Armağan I, İstanbul 2011.

o Alpagut, Gülsevil: "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Genel Esasları", İÜ- HFM C. LXXII, S. 2, 2014.

o Atabek, Reşat: İş Kazası ve Sigortası, İstan- bul 1978.

o Aydınöz, Gonca: İş Hukukunda Tele (Uzak- tan) Çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2015.

o Başterzi, Süleyman: "Avukatla Bağıtlanan Sözleşmenin Hukuki Niteliği, İş Sözleşme- sinin Vekalet ve Diğer İş Görme Sözleşme- lerinden Ayrılması", Sicil İş Hukuku Dergi- si, Mart 2010.

o Berenstein, Alexandre/ Mahon, Pascal/Du- nand, Jean Philippe: Labour Law in Swit- zerland, Kluwer Law International 2011, Netherlands.

o Blanpain, Roger: Labour Law in Belgium, Kluwer Law International, Netherlands 2010.

o Brecht, Hans-Theo: Heimarbeitsgesetz, München 1977.

o Caniklioğlu, Nurşen: "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Öngörülen İşveren Yükümlülükleri", Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sen- dikası, Çalışma Mevzuatı Semineri, Eylül 2012.

o Centel, Tankut: "Türkiye'de Yeni İstihdam Türleri ile İş İlişkilerinin Esnekleştirilme- si", Çalışma Hayatında Esneklik, İzmir 1994 (Esneklik).

o Centel, Tankut: "Türk Borçlar Kanunu'nda Hizmet Sözleşmelerinin Tanımı ve Kurul- ması", TİSK Akademi 2011/II (Hizmet Söz- leşmeleri).

o Commission Staff Working Paper, Report on the implementation of the European social partners' Framework Agreement on Telework, Brussels, 2.7.2008, Commission of the European Committies.

o Çelik, Nuri/Canbolat, Talat/Caniklioğlu, Nurşen: İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 29. Bası, Eylül 2016, İstanbul.

o Civan, E.Orhan: "İş Hukukunda Uzaktan Ça- lışma (Evde Çalışma/Tele Çalışma)", Legal İHSGHD, 2010/26.

o Directive 90/270/EEC of 29 May 1990 on the minimum safety and health requ- irements for work with display screen equipment, legal- content/EN/T XT/HTML/?uri=CE- LEX:31990L0270&from=EN

o Däubler, Wolfgang: "Working People in Germany", Comparative Labor Law and Po- licy Journal, Vol.21, 1999.

o Däubler, Wolfgang: Internet und Arbeits- recht, 2.Auflage, Frankfurt am Main 2001 (Internet).

o Doğan, Sevil: "İş Sözleşmesinde Bağımlılık Unsuru: Atipik İş İlişkileri Açısından Değer- lendirilmesi", Seçkin, Eylül 2016.

o Ekonomi, Münir: "Türk Endüstri İlişkileri Sisteminde Yeni Arayışlar ve Çözümler", Kamu-İş, C.1, S.5, Temmuz 1988.

o Erdem, Ziya: Tele Çalışma, İstanbul 2004.

o Ergin, Hediye: "Özel Hizmet Sözleşmeleri- ne İlişkin Yeni Borçlar Kanunu Hükümle- rinin İş Hukuku Bakımından Önemi", İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 15. Yıl Toplantıları, 3-4 Haziran 2011, İstanbul 2012.

o Ertürk, Şükran: "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda İşverene Getirilen Yükümlü- lükler", Sicil İş Hukuku Dergisi, Eylül 2012, S.27.

o Eyrenci, Öner/Bakırcı, Kadriye: Dünyada ve Türkiye'de Evde Çalışma ve Eve İş Verme, İstanbul 2000, İTO Yayınları.

o Eyrenci, Öner: "Tele Çalışma ve İş Hukuku", İHD, 1991, Cilt 1.

o Gülver, Ender: "Türk Borçlar Kanunu'nun Evde Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hüküm- leri Üzerine", Prof. Dr. Berin Ergin'e Arma- ğan, İÜHFM C.I, XXII, S.2, 2014.

o Güzel, Ali: "Fabrikadan İnternet'e İşçi Kav- ramı ve Özellikle Hizmet Sözleşmesinin Bağımlılık Unsuru Üzerine Bir Deneme", Kamu-İş, C.4, S.2, Haziran 1997.

o Heenen, Norbert in Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, 3.Auflage, 2009.

o Hoeland, Armin: "A Comparative Study of the Impact Electronic Technology on Workplace Disputes: National Report on Germany", Comparative Labour Law and Policy Journal, Vol.24, 2002.

o International Labour Conference, 82.Ses- sion, Report V.1, Home Work, ILO Geneva.

o Jäckel, Michael/Rövekamp, Christoph: Al- ternierende Telearbeit, Akzeptanz und Perspektiven einer neuen Form der Arbe- itsorganisation, Wiesbaden 2001.

o Kandemir, Murat: İş Hukuku ve Sosyal Gü- venlik Hukuku Açısından Tele Çalışma, Le- gal Yayıncılık, Ankara 2011 (Tele Çalışma).

o Kandemir, Murat: "Evde Çalışma ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Evde Hiz- met Sözleşmesine İlişkin Hükümleri", Prof. Dr. Berin Ergin'e Armağan, İÜHFM C.I, XXII, S.2, 2014 (Evde Çalışma).

o Kappus, Matthias: Rechtsfragen der Tele- arbeit, Heidelberg 1986.

o Kilian, Wolfgang/Borsum, Wolfgang/Hoff- meister, Uwe: Telearbeit und Arbeitsrecht- Forschungsbericht Nr.139, hrsg. Vom Bun- desminister für Arbeit und Sozialordnung, 1987.

o Koç, Sedef : "Borçlar Kanunu Tasarısı'nın Hizmet Sözleşmesi İle İlgili Düzenlemele- ri", Prof. Dr. Erden Kuntalp'e Armağan, C.I, Özel Hukuk, GSÜ Dergisi.

o Kuban, Arzu : Yeni İstihdam Türleri Bakı- mından İşçi Kavramı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşçi ve İşveren Kavramı ve Uy- gulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul 1997.

o Lenk, Thomas: Telearbeit, Möglichkeiten und Grenzen einer Telekommunikativen Dezentralisierung von betrieblichen Ar- beitsplätzen, Berlin 1989.

o Martino, Di Vittorio/Wırth, Linda: "Te- le-Work: A New Way of Working and Living", International Labour Review, Vol.129, N.5.

o Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhit- tin: İş Hukuku, 5.Baskı, Ekim 2012.

o Portmann, Wolfgang/Stöckli, Jean-Fritz: Schweizerisches Arbeitsrecht, 3. Vollstän- dig überarbeitete Auflage, Zürich 2013.

o Pfarr, M. Heide/Drüke, Helmut: Rech- tsprobleme der Telearbeit, Baden-Baden 1989.

o Süzek, Sarper: "İş Akdinin Türleri", Mercek Dergisi, Nisan 2001 (İş Akdinin Türleri).

o Süzek, Sarper: İş Hukuku, Yenilenmiş 8.Baskı, İstanbul 2012 (İş Hukuku).

o Süzek, Sarper: İş Hukuku, Yenilenmiş 12.Baskı, İstanbul 2016 (İş Hukuku 2016).

o Tarifvertrag über Telearbeit bei der Deuts- chen Telekom AG/T-Mobil, NZA 1998.

o Tuncay, A. Can: "Hizmet Akdinin Türleri ve Sona Ermesi Açısından Arayışlar", TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Mayıs-Ağustos 2001 (Hizmet Akdi).

o Tuncay, A. Can: Sosyal Sigortalar Açısından Yargıtay'ın 2000 yılı Kararlarının Değerlen- dirilmesi, Yargıtay'ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2000, An- kara 2002 (Değerlendirme 2000).

o Tuncay, A. Can: Pazarlamacılık (Ticari Gez- gin) Sözleşmesi ve Düşündürdükleri, Çi- mento İşveren, Mart 2012 (Pazarlamacılık).

o Tunçomağ, Kenan/Centel, Tankut: İş Huku- kunun Esasları, 6.Baskı, İstanbul 2013.

o Uşan, Fatih: İş ve Sosyal Sigorta Hukuku Uygulamasında Parça Başına Ücret, Anka- ra 2003 (Parça Başına Ücret).

o Uşan, Fatih: "Parça Başına Çalışmanın Hu- kuki Niteliği ve Parça Başına Çalışan İşçi- nin Sorumluluğu", http://webftp.gazi.edu. tr/hukuk/dergi/4_6.pdf.

o Wank, Rolf: "Telearbeit", NZA 1999.

o Wedde, Peter: Telearbeit, Arbeitsrecht-So- cialrecht-Datenschutz, München 2002.

Kaynak Göster