6356 Sayılı Yasa Karşısında İşyeri Sendika Temsilciliği

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, işyeri sendika temsilciliğini yeniden düzenlemiştir. Yeni yasada işçi temsilciliğine ise, yer verilmemiştir. İşyeri sendika temsilcisi, yeni yasayla önceki duruma oranla, daha iyi bir güvence elde etmiştir. Buna göre, işyeri sendika temsilcisinin iş sözleşmesi, işveren tarafından haklı. bir neden olmadıkça ve nedeni yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtilmedikçe, feshedilemeyecektir. Belirtilen esasa uyulmadığı takdirde, işyeri sendika temsilcisi veya üyesi bulunduğu işçi sen-- dikası fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade davası açabilecek"-- tir. Temsilcinin işine iadesine karar verildiği takdirde, fesih geçersiz sayılacak ve temsilcilik süresi aşılmamak kaydıyla; fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi arasındaki ücret ve diğer hakları ödenecektir. Bunun gibi, işveren temsilciyi işe başlatmadığı takdirde. temsilcilik süresinin sonuna kadarki ücret ve diğer haklarını ödemek zorunda kalacaktır.

Union Shop--Stewards Under the Act on Labour Unions and Collective Labour Agreement No. 6556

The institution of union shop--Steward was rez-regulated by the "Act on Labour Unions and Collective Labour Agreement", which have been adopted recently. The new act didn't accept the ıemployee representatives' who used to be elected from among the employees of the establish-- ment. Unlike the previous ones, it has been provided relatively better protection for the union shop-stewards. According to the new regulations, no employer may terminate the employment contract of shop-stewards working in his establishments unless he indicated in written form clearly and precisely just cause for termination. The shop--Steward or his union may lodge an appeal with the competent labour court within one month of the date the notice of terini-nation was commu-- rıicated to him. Termination shall be annulled if the court rules that the shop-steward must be reinstated, provided that he makes an application to resume work within six working days; in this case the employer must pay the shop--steward's full wages and all other entitlements accrued even if he had been given no work during his period of office as shop steward, taking effect from the date on which his employment was terminated.

Kaynakça

Akyiğil. E. (1998). Karar İncelemesi: İşçi Sayısmdaki Azal-- manm Sendika İşyeri Temsilci Sayısına Etkisinin Bulunup Bulunmadığı--'İşverenin Azalıım İsteği. Tühis. 1'3 {2). 26--34

Akyiğit. E. (2012). Yeni Kanun'da Sendika Yönelicillğinin Güvencesi. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hul-ruku Dergisi. ('36). 3-56

Çelik, (2013'). İş Hukuku Dersleri. 26 ncı bası. İstanbul: Beta Yayınevi

Demir, F. [2001). İşyeri Sendika Temsilciliği. Prof.Dr. Nuri Çelik'e Armağan. 2. 15554573

Demir, F. (2012). Yeni Sendikalar ve Toplu İş 5621851128- si Kanununa Göre İşyeri Sendika Temsilcisi Güvencesine İlişkin Olarak Getirilen Düzenlemeler. İşveren Dergisi. 50 (6), 62-67

Dereli, T. (2013). 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme. Çalışma ve Toplum. 56, 41--64

Ertürk. Ş. (2007). İşyeri Sendika Temsilcisi ve Güvencesi. legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi. 4i (.13), 11-34

İnciroğlu. I.. (2013). Yeni Sendikalar ve Toplu lş Sözleşmesi Kanunu'nda işyeri Sendika 'l'emsilclsinin Güvencesi. Çalış- ma ve Toplum. 36. 65-68

Narrnanlıoğiu, Ü. (Zülâl. iş Hukuku 1. Toplu İş İlişkileri. nci bası. İstanbul: Beta Yayınevi

Okur. A. R. (1985). Türk İş Hukukunda İşyeri Sendika 'I'ern-- silciliği ve Güvencesi. İstanbul: Beta Yayınevi

Özkaraca, Fî. {2013), 6356 Sayılı Kanunda Sendikal Güvenceler. Çalışma ve Toplum. 38. 173-215

Şahlanan. F. (Zillî; a). İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi. Sicil İş Hukuku Dergi.-si. (29). 145--149

Şahlanan. F. (2013 b). 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun Şendil-(alara İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi. Çalışma ve Toplum. 39, 110-142

Taşkent, s. (1993). İşyeri sendika Temsilciliği. Münir Ekonomi 60. Yaş Günü Armağanı. 257--275

Tuncay, A. (I./Savaş, F. (2015). 'l'oplu iş Hukuku. üncü bası. İstanbul: Beta Yayınevi

Yürekli. S. (2004). İşyeri Sendika Temsilciliği ve Güvencesi. İstanbul: Bela Yayınevi

Yürekli. S. (200?). İşyeri Sendika 'I'emsilcilerinde Olması Gereken Nitelikler. Legal İş !'iukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi. ('13). 35-49

Kaynak Göster