6331 sayılı Kanunu’nda Düzenlenen işveren Yükümlülükleri Kapsamında idari Para Cezaları

Kaynakça

1 R.G, 30 Haziran 2012-28339.

2 R.G, 6 AralÑk 2012-28509; AyrÑca söz konusu TebliÜde deÜiàiklik yapan Þà SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜine Þliàkin Þàyeri Tehlike SÑnÑflarÑ TebliÜinde DeÜiàiklik YapÑlmasÑna Dair TebliÜ de 29 Mart 2013 tarihli ve 28602 sayÑlÑ Resmi Gazete’de yayÑmlanmÑàtÑr.

3 R.G, 29 AralÑk 2012-28512.

4 R.G., 29 AralÑk 2012-28512.

5 Ortaya çÑkabilecek yeni risklerin, iàyerinin tamamÑnÑ veya bir bölümünü etkiliyor olmasÑ göz önünde bulundurularak risk deÜerlendirmesi tamamen veya kÑsmen yenilenir. Bu durumlar àunlardÑr: a) Þàyerinin taàÑnmasÑ veya binalarda deÜiàiklik yapÑlmasÑ, b) Þàyerinde uygulanan teknoloji, kullanÑlan madde ve ekipmanlarda deÜiàiklikler meydana gelmesi, c) Üretim yönteminde deÜiàiklikler olmasÑ, ç) Þà kazasÑ, meslek hastalÑÜÑ veya ramak kala olay meydana gelmesi, d) ÇalÑàma ortamÑna ait sÑnÑr deÜerlere iliàkin bir mevzuat deÜiàikliÜi olmasÑ, e) ÇalÑàma ortamÑ ölçümü ve saÜlÑk gözetim sonuçlarÑna göre gerekli görülmesi, f) Þàyeri dÑàÑndan kaynaklanan ve iàyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çÑkmasÑ.

6 Þà güvenliÜi uzmanÑ, ià saÜlÑÜÑ ve güvenliÜi alanÑnda görev yapmak üzere BakanlÑkça yetkilendirilmià, ià güvenliÜi uzmanlÑÜÑ belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanÑ ifade etmektedir (6331 s. K., m. 3/f).

7 Þàyeri hekimi, ià saÜlÑÜÑ ve güvenliÜi alanÑnda görev yapmak üzere BakanlÑkça yetkilendirilmià, iàyeri hekimliÜi belgesine sahip hekimi ifade etmektedir (6331 s. K., m.3/Ñ).

8 Þàyeri hemàiresi, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayÑlÑ Hemàirelik Kanunu’na göre hemàirelik mesleÜini icra etmeye yetkili, ià saÜlÑÜÑ ve güvenliÜi alanÑnda görev yapmak üzere BakanlÑkça yetkilendirilmià iàyeri hemàireliÜi belgesine sahip hemàire/saÜlÑk memurunu ifade eder (6331 s. K., m.3/à).

9 R.G. 9 AralÑk 2012-28512.

10 Ortak saÜlÑk ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluàlarÑ, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayÑlÑ Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren àirketler tarafÑndan, iàyerlerine ià saÜlÑÜÑ ve güvenliÜi hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanÑm ve personele sahip olan ve BakanlÑkça yetkilendirilen birimi ifade eder (ÞSG Hizmetleri Yön. m.4/f). OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli ià sözleàmesiyle çalÑàan en az bir; a) Þàyeri hekimi, b) Þà güvenliÜi uzmanÑ, c) DiÜer saÜlÑk personeli istihdamÑ zorunludur (ÞSG Hizmetleri HakkÑnda Yönetmelik m.12/1).

11 Þàyeri saÜlÑk ve güvenlik birimi (ÞSGB): Þàyerinde ià saÜlÑÜÑ ve güvenliÜi hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanÑm ve personele sahip olan birimi ifade eder (ÞSG Hizmetleri YönetmeliÜi m. 4/ç).

12 R.G., 29 AralÑk 2012-28512.

13 R.G, 14 Haziran 2013-28677.

14 6331 sayÑlÑ Kanun’un 3/g maddesinde iàkazasÑ, iàyerinde veya iàin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüÜünü ruhen ya da bedenen özre uÜratan olay olarak tanÑmlanmÑàtÑr.

15 Meslek hastalÑÜÑ, mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çÑkan hastalÑÜÑ ifade etmektedir (6331 s. K., m.3/l).

16 R.G, 18 Haziran 2013-28681.

17 R.G., 18 Ocak 2013-28532.

18 R.G,15 MayÑs 2013-28648.

19 ÇalÑàanlara verilecek eÜitimler, çalÑàanlarÑn iàe giriàlerinde ve iàin devamÑ süresince belirlenen periyotlar içinde; a) Az tehlikeli iàyerleri için en az sekiz saat, b) Tehlikeli iàyerleri için en az on iki saat, c) Çok tehlikeli iàyerleri için en az on altÑ saat olarak her çalÑàan için düzenlenir.

Kaynak Göster