6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Çalışanların Yükümlülükleri ve Aykırı Davranışın Hukuki Sonuçları

Kaynakça

Aktay, AN./Arıcı. KJSenyen-Kaplan, E. Tuncay (2013), iş Hukuku. 6. Bası. Ankara: Gazi Kitabevi

Baycık. 612013). Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İli:; kin Haklannda Yeni Düzenlemeler. Ankara Barosu Dergisi. 3.5. 103-170

Brühwiler. J. (1996). Kommentar zum Einzelarbeitsvenrag OR Art. 319-545, Aufl. Bem: Haupt Verlang

Centel. T. (2011). Türk Borçlar Kanununda işçinin Borçlan. Sidi İş Hukuku Dergisi, 22. 55-12

Çelik, NIZOIS). İş Hukuku Dersleri, 26. Bası, İstanbul: Beta Matbaası

Ekonomi, M. (1984) İş Hukuku Ci Ferdi İş Hukuku. 5. Bası. İstanbul: Teknik Üniversite Matbaası

Ekonomi. M. (2003). HiZmet Akdinin Feshi Ve İş Güvence-- si, Çimento İşveren Dergisi, Özel Ek, 1/40

Eren. F. (2013). Borçlar Hukuku. Genel Hükümler 15. Hast. Ankara: Yetkin Matbaası

Ertaş, K. [1982). Türk Hukukunda İşçinin Sadaka! Borcu. Ankara: Şafak Matbaası

Eyrenci. Öffaşkent.S./Uluczın.(2010]. D.Bireysel İş Hukuku 4. Bası, İstanbul: Legal Matbaası

Giilsevil, A. (2012'). İşçinin Sadakat Borcu ve Türk Borçlar Kanunu Ile Getirilen Düzenlemeler. Sicil İş Hukuku Dergiv sl, 3.25, 23--52

Günay. Cİ. (2009). İşçinin Davranışlar--ından Kaynaklanan Geçerli Fesih. Sicil İş Hukuku Dergisi, 14, 60--76

İten. E. (2006). İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyma Yükümlülüğü ve İhlali Halinde Karşılaşacaklan Mü- ewicleler. Sicil İş Hukuku Dergisi. 3. 92--102.

Mollan'ıahmutoğiu. [I./Astarlı M.tZülZ). İş Hukuku. 5. Bası. Ankara: Turhan Kitabevi

Narmanlıoğlu, Ü. (2012). İş Hukuku. Ferdi İş İlişkileri, ci. Bası. İstanbul: Beta Matbaası

Ponrnann. W.(2000). Individualarbeitsrecht, Zürich: Schult-- HESS

Penmmn. warım 1). Easier Kommentar Art. 321 zum Dbligaıionenrecht. 5. null. Zürich: Sehulilıess Verlag

Rehbinder M.,/Sıöckli _LF (2010). Bemer Kommentar zum Sclıwe'ızerîschen Privatreclıt obligationerırecht Die einzel-- nen Vertmgsverlıâltrıisse, Der Arbeitsvertrag. A11. 519-362

OR Einleilung und Kommentar zu den Art. 319-33013 OR 3. Aull. Bern-, Sıâmpili Verlag Ag.

Soyer, MJ'. (2008). Türk Borçlar Kanunu Tasarısının "Ge-- nel Hizmet Söîlcşmcsfnc İlişkin Bazı Hükümleri Üzerine Düşünceler'". Prof, Dr. Devrim Ulucan'a Armağan, İstanbul, 149, 167 Sicil Sayı: 31 Yıl: 2014

Süzek. S. (1998). İşverenin Yönetim Hakkı ve Sınırları, Prof. Dr. Metin Kurul'a Armağan. Ankara. 225-252

Süzek. S. (2005). İşçinin Yetersizliği veya Davranışlan Nedeniyle Geçerli Fesih. A. Can Tuncay'a Armağan. İstanbul: Legal Yayıncılık. 564--586

Süzek. S. (2013}. İş Hukuku. 9. Bası. İstanbul: Bera Mathnası

Ulusan, İ. (1990). İşverenin İşçiyi Gözemıe Borcu, İstanbul: Kazancı Marbaımı

Washer, F. (2005). Der Arbeitsvem'ag 3. Aufl. Basel: Helb'ıng Lichtenlmbn

Kaynak Göster