Lider-Üye Etkileşimi, Algılanan Kurumsal Destek ve Görev Performansı Arasındaki İlişki

Lider üye etkileşimi ile görev performansı arasındaki ilişkide kurumsal destek algısının aracılık, kurumdaki hizmet süresi değişkeninin ise düzenleyici etkisini tespit edebilmek bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin Ege Bölgesinde yer alan bir büyükşehir belediyesinde görev yapan 346 memur üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilerek veriler toplanmıştır. Araştırmada ilk olarak lider üye etkileşimi, algılanan kurumsal destek ve görev performansı kavramları açıklanarak değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiş ve hipotezler sunulmuştur. Sonrasında toplanan veriler SPSS 26.0 ve AMOS 21.0 programları ile analiz edilmiştir. Veri setinin geçerliliği için Doğrulayıcı Faktör Analizleri (DFA) yapılmış, güvenirliği için Cronbach Alpha katsayılarına bakılmıştır. Araştırma kapsamında aracılık ve düzenleyicilik testi Process Regresyon ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak; lider üye etkileşiminin görev performansı ilişkisinde çalışanların kurumlarından algıladıkları desteğin pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu ancak kurumdaki hizmet süresinin bu ilişkide düzenleyici etki oluşturmadığı tespit edilmiştir. Son olarak araştırmanın bulgularına göre; lider üye etkileşiminin görev performansına etkisinde algılanan kurumsal desteğin kısmen aracılık ettiği görülmüştür.

The Relationship between LMX, Perceived Organizational Support and Task Performance

The aim of this study is to examine the moderating effect of length of service and the mediating effect of perceived organizational support on the relationship between leader-member exchange and task performance. For this purpose, data were collected by conducting a survey on 346 white-collar workers working in a metropolitan municipality in one of the western provinces of Turkey. As part of the research, the concepts of leader member exchange, perceived organizational support, and task performance were explained, and the relationships among variables were examined. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, ver. 26.0) and Analysis of Moment Structures (SPSS AMOS, ver. 21.0) were used. A confirmatory factor analysis (CFA) was conducted for the validity of the data set, and the reliability of the Cronbach alpha coefficients was verified. Process Regression was used for moderator and mediator testing. As a result; It has been determined that perceived organizational support has a positive and significant effect on the relationship between leader-member exchange and task performance, but the length of service does not have a moderating effect on this relationship. Finally, it was seen that perceived organizational support partially mediated the effect of leader member exchange on task performance.

___

 • Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.
 • Bhal, K. T. (2006). LMX‐Citizenship Behavior Relationship: Justice as a Mediator. Leadership & Organization Development Journal, 27(2), 106-117.
 • Breland, J. W., Treadway, D. C., Duke, A. B., & Adams, G. L. (2007). The Interactive Effect of Leader-Member Exchange and Political Skill on Subjective Career Success. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(3), 1-14.
 • Bhanthumnavin, D. (2000). Importance of Supervisory Social Support and its Implications for HRD in Thailand. Psychology and Developing Societies, 12(2), 155-166.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470- 483.
 • Cogliser, C., & Schriesheim, C. A. (2000). Exploring Work Unit Context and Leader–Member Exchange: A Multi-Level Perspective. Journal of Organizational Behavior, 21(5), 487–511.
 • Cole, D. A. (1987). Utility of Confirmatory Factor Analysis in Test Validation Research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 584-594.
 • Dienesch, R. M., & Liden, R. C. (1986). Leader–Member Exchange Model of Leadership: A Critique and Further Development. The Academy of Management Review, 11(3), 618–634.
 • Dockery, T. M., & Steiner, D. D. (1990). The Role of the Initial Interaction in Leader-Member Exchange. Group and Organization Studies, 15(4), 395-413.
 • Dulebohn, J., Bommer, W., Liden, R., Brouer, R., & Ferris, G. (2012). A Meta-Analysis of Antecedents and Consequences of Leader-Member Exchange: Integrating the Past with an Eye toward the Future. Journal of Management, 38(6), 1715-1759.
 • Dyne, L. V., Kamdar, D., & Joireman, J. (2008). In-Role Perceptions Buffer the Negative Impact of Low LMX on Helping and Enhance the Positive Impact of High LMX on Voice. Journal of Applied Psychology, 93(6), 1195-1207.
 • Efron, B. (1987). Better Bootstrap Confidence Intervals. Journal of the American Statistical Association, 82(397), 171-185.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 71(3), 500-507.
 • Fritz, M. S., & MacKinnon, D. P. (2007). Required Sample Size to Detect the Mediated Effect. Psychological Science, 18(3), 233-239.
 • Gerstner, C. R., & Day, D. V. (1997). Meta-Analytic Review of Leader-Member Exchange Theory: c Review of Leader-Member Exchange Theory:. Journal of Applied Psychology, 82(6), 827-844.
 • Giray, M. D., & Şahin, D. N. (2012). Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, Aralık, 15(30), 1-9.
 • Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1991). The Transformation of Professionals into SelfManaging and Partially Sefl-Designing Conthbutors: Toward a Theory of Leadership-Making. Journal of Management Systems, 25-39.
 • Groeneveld, R. A., & Meeden, G. (1984). Measuring Skewness and Kurtosis. Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician), 33(4), 391-399.
 • Gürbüz, S. (2019). Sosyal Bilimlerde Aracı, Düzenleyici ve Durumsal Etki Analizleri (Cilt 37). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hatipoğlu, Z., Akduman, G., & Demir, B. (2019). Babacan Liderlik Tarzının Çalışan Görev Performansı ve Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(1), 279-292.
 • Hayes, A. F. (2018). Partial, Conditional, and Moderated Moderated Mediation: Quantification, Inference, and Interpretation. Communication Monographs, 85(1), 4-40.
 • Hopkins, K. D., & Weeks, D. L. (1990). Tests for Normality and Measures of Skewness and Kurtosis: Their Place in Research Reporting. Educational and Psychological Measurement, 50, 717-729.
 • Hosking, J. R. (1990). L-moments: Analysis and Estimation of Distributions using Linear Combinations of Order Statistics. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 52(1), 105-124.
 • Riggle, J. R., Edmondson, R. D., & Hansen, D. J. (2009). A Mmeta-Analysis of the Relationship Between Perceived Organizational Support and Job Outcomes: 20 Years of Research. Journal of Business Research, 62(10), 1027–1030.
 • Yammarino, J. F., Dionne, D. S., Chun, J. e., & Dansereau, F. (2005). Leadership and Levels of Analysis: A State-Of-The-Science Review. The Leadership Quarterly, 16(6), 879-919.
 • Kim, H. J., Hur, W.-M., Moon, T.-W., & Jun, J.-K. (2017). Is All Support Equal? The Moderating Effects Of Supervisor, Coworker, And Organizational Support On The Link Between Emotional Labor and Job Performance. BRQ Business Research Quarterly, 124-136.
 • Koopmans, L., Bernaards, C. M., Hildebrandt, V. H., Schaufeli, W. B., Vet, H. C., & Beek, A. J. (2011). Conceptual Frameworks of Individual Work Performance: A Systematic Review. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 53(8), 856-866.
 • Krishnan, J., & Mary, S. (2012). Perceived Organisational Support an Overview on its Antecedents and Consequences. International Journal of Multidisciplinary Research, 2(4), 1-13.
 • Lary, J. W., & Anderson, S. E. (1991). Job Satisfaction and Organizational Commitment as Predictors of Organizational Citizenship and in-Role Behaviors. Journal of Management, 17(3), 601-617.
 • Liden, R. C., & Graen, G. (1980). Generalizability of the Vertical Dyad Linkage Model of Leadership. The Academy of Management Journal, 23(3), 451-465.
 • Liden, R. C., & Maslyn, J. M. (1998). Multidimensionality of Leader-Member Exchange: An Empirical Assessment Through Scale Development. Journal of Management, 24(1), 43-72.
 • MacKinnon, D., Warsi, G., & Dwyer, J. H. (1995). A Simulation Study of Mediated Effect Measures. Multivariate Behav Research, 30(1), 41-62.
 • Mallinckrodt, B., Abraham, W. T., Wei, M., & Russell, D. W. (2006). Advances in Testing the Statistical Significance of Mediation Effects. Journal of Counseling Psychology, 53(3), 372-378.
 • Martin, R., Guillaume, Y., Thomas, G., Lee, A., & Epitroapaki, O. (2016). Leader–Member Exchange (Lmx) and Performance: A Meta-Analytic Review. Personnel Psycholohy, 69, 67-121.
 • Motowildo, S. J., Borman, W. C., & Schmit, M. J. (1997). A Theory of Individual Differences in Task and Contextual Performance. Human Performance, 10(2), 71-83.
 • Nunnally, J. C. (1967). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.
 • Özçelik, Z. (2017). Çalışanların Mesai İçi ve Dışı Boş Zaman Davranışlarının İş Performansı ve Ruhsal Sağlıkları Üzerindeki Etkisi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özutku, H., Ağca, V., & Cevrioğlu, E. (2008). Lider-Üye Etkileşim Teorisi Çerçevesinde, Yönetici-Ast Etkileşimi ile Örgütsel Bağlılık Boyutları ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Ampirik Bir İnceleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (2), 193-210.
 • Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review Of The Literature. Journal of Applied Psychology, 87(4), 698-714., 87(4), 698-714.
 • Robbins, S., & Judge, T. (2018). Essentials of Organizational Behavior (14. b.). London: Pearson Education, Inc.
 • Rockstuhl, T., Dulebohn, J. H., Ang, S., & Shore, L. M. (2012). Leader–Member Exchange (LMX) and Culture: A Meta-Analysis of Correlates of LMX Across 23 Countries. Journal of Applied Psychology, 97(6), 1097–1130.
 • Rotundo, M., & Sackett, P. R. (2002). The Relative Importance of Task, Citizenship, and Counterproductive. Performance to Global Ratings of Job Performance: A Policy-Capturing Approach. Journal of Applied Psychology, 87(1), 66-80.
 • Scandura, T. A., & Pellegrini, E. K. (2008). Trust and Leader—Member Exchange: A Closer Look at Relational Vulnerability. Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(2), 101-110.
 • Settoon, R. P., Bennett, N., & Liden, R. C. (1996). Social Exchange in Organizations: Perceived Organizational Support Leader-Member Exchange, and Employee Reciprocity. Journal of Applied Psychology, 81(3), 219-227.
 • Sharma, S., Durand, R. M., & Gur-Arie, O. (1981). Identification and Analysis of Moderator Variables. Journal of Marketing Research, 18(3), 291-300.
 • Shrout, P. E., & Bolger, N. (2002). Mediation in Experimental and Nonexperimental Studies: New Procedures and Recommendations. Psychological Methods, 7(4), 422-445.
 • Sparrowe, R. T., & Liden, R. C. (1997). Process and Structure in Leader-Member Exchange. The Academy of Management Review, 22(2), 522-552.
 • Stamper, C. L., & Johlke, M. C. (2003). The Impact of Perceived Organizational Support on the Relationship Between Boundary Spanner Role Stress and Work Outcomes. Journal of Management, 29(4), 569-588.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Sürücü, L. (2021). Lider Üye Etkileşimi: Literatür Taraması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 17(1), 257-277.
 • Sürücü, L., Şeşen, H., & Maşlakçı, A. (2021). SPSS, AMOS ve PROCESS Macro ile İlişkisel, Aracı/Düzenleyici ve Yapısal Eşitlik Modellemesi Uygulamalı Analizler (1. b.). Detay Yayıncılık.
 • Uludağ, G. (2019). Lider Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 719-739.
 • Vecchio, R. P., & Gobdel, B. C. (1984). The Vertical Dyad Linkage Model of Leadership: Problems and Prospects. Organizational Behavior & Human Performance, 34(1), 5-20.
 • Yılmaz, D. (2014). Dağıtılmış Liderliğin Örgütsel Güven ile Algılanan Örgütsel Destek ve Okul Başarısıyla İlişkisi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.