Eğitim-İşsizlik ve Yoksulluk İlişkisi

Bu çalışmada, TÜİK'in en son işgücü ve yoksulluk verileri kullanılarak, ülkemizde eğitim seviyesi ile işgücüne katılım, işsizlik ve yoksulluk oranları arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Eğitim seviyesi ile işgücüne katılım ve yoksulluk oranları arasında teorik beklentileri karşılayan bulgulara ulaşılmıştır. Ancak, işsizlik oranları açısından eğitim sisteminin beklentileri karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ülkemizde, eğitimin bireysel getirilerinde cinsiyete göre önemli farklılıkların bulunduğu sonucuna da ulaşılmıştır.

Using the data from Turkish Statistical Institute, this study analyzes the relationships between education level and labor participation, unemployment and poverty rates. It is found that there have been relationships between education level and labor participation and poverty rates as expected theoretically. However, it is concluded that the education system doesn't meet expectations with respect to unemployment rates. In Turkey, its found that there are significant differences in individual returns to education with respect to sex.

Kaynakça

Akat, A. Savaş, "Yoksulluk ve Eğitim", Vatan Gazetesi, (14.06.2005).

Bağdadioğlu, Enis, (2003); "Yoksullukla Mücadeleye Yaklaşımlar", TÜRKİŞ Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003, Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler, Antalya.

Bilen, Mahmut, Şan, M.Kemal, ve Aydın, M.Kemal, (2005); "Yoksulluk Sorunu Üzerine", Bilgi, 10(1), 1-26.

Borghans, Lex ve Heijke, Hans, (2005); "The Production and Use of Human Capital: Introduction", Education Economics, 13( 2), 133-142.

Brunello, Giorgio, (2001); "Unemployment, Education and Earnings Growth", IZA Discussion Paper No: 311. www.iza.org/

Burney, Nadeem A., Othman E. Mohammed, (2002); "The Efficiency of the Public Education System in Kuwait", The Social Science Journal 39, 277-286.

Çanakçı, Derviş ve Tutar, Filiz, (2004); "Eğitimin Ekonomik Büyümeye Katkısı", http://www.bilgiyonetimi.org/

Devlet Planlama Teşkilatı (2000); VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Gelir Dağılımının İyileştirilmesi Ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Yoksullukla Mücadele Alt Komisyonu Raporu, Ankara.

Filer, R. K., Hamermesh, D. S. ve Rees, A. E., (1996); Economics of Work and Pay, New York, HarperCollins, ö.Baskı.

Gökçe, Feyyat (2005); Değişme Sürecinde Devlet ve Eğitim, Tekağaç Yayınları, Ankara.

"Hanehalkı İşgücü Araştırması 2006 Ekim Dönemi Sonuçları (Eylül, Ekim, Kasım 2006.", TÜİK Haber Bülteni, Sayı 6, 15 Ocak 2007.

Kirkpatrick, Donald, (1999); 4 Aşamalı Eğitim Programları Ölçümlemesi, İstanbul, PDR Yayınları.

Krueger, Alan ve Lindahl, Mikael. (2001); "Education for Growth: Why and for Whom?", Journal of Economic Literature, Vol 39, 1101-1136.

Mcconnell C. R., Brue, S. L. (1989); Contemporary Labor Economics, New York, MacGraw-Hill, İkinci Baskı.

Michaelowa Katharina, (2000); "Returns to Education in Low Income Countries: Evidence for Africa.", http://www.hwwa.de/Projects/

Mincer, Jacob, (1991); "Education and Unemployment", NBER Working Papers Series No: 3838.

Pierrard, Olivier ve Sneessens, Henri R., (2003); "Low-Skilled Unemployment, Biased Technological Shocks and Job Competition", IZA Discussion Paper No. 784, www.iza.org

Polachek, S.W. ve Siebert W.S., (1993); The Economics of Earnings, Cambridge University Press, Cambridge.

Savaş, F.Vural, Han, Ergül ve Zıllıoğlu, Osman N., (1992, İktisadi Kalkınma, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Saxton, Jim, (2000); "Investment in Education: Private and Public Returns", Joint Economic Comittee United States Congress, //www.house.gov/jec/

Saygılı Şeref, Cihan, Cengiz ve Yavan, Zafer Ali, (2005); "Eğitim ve Büyüme", Türkiye İçin Sürdürülebilir Büyüme Stratejileri Konferansı Tartışma Tebliğleri, TÜSİAD-KOÇ, İstanbul.

Tan, Şeref Vd. (2002); Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Ankara, Anı Yayınları, 3.Baskı

Türkmen, Fatih, (2002); Eğitimin Ekonomik ve Sosyal Faydalan ve Türkiye'de Eğitim Ekonomik Büyüme İlişkisinin Araştırılması, DPT Uzmanlık Tezleri Yaym No: 2655, Ankara.

Ünal, Işıl, (1993); "Toplumsal ve Ekonomik Değişme Sürecinde Eğitimin Rolü", Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi (24-28 Eylül 1990), Bildiriler III-Eğitim Yönetimi ve Planlaması ve Halk Eğitimi, Ankara, Milli Eğitim Basımevi.

Vorkink, Andrew, (2005); "Türkiye'de Eğitim Reformu",

www.worldbank.org.tr

www.tuik.gov.tr.

Kaynak Göster