GOYA’NIN KARA RESİMLERİ VE "KÖPEK" ADLI RESMİNİN ANALİZİ

Francisco Goya (1746-1828), 18. yüzyılın ikinci ve 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir sanatçı olarak, İspanya’nın sancılı bir dönemine tanıklık etmiştir. Sanatçı, iç savaşın ve Fransız işgalinin yaşandığı bu dönemden çok etkilenmiş ve yaşadıkları sanatına doğrudan yansımıştır. Çarpıcı ve sanatsal değeri yüksek olan resimleri bu nedenle belge niteliği taşımaktadır. Goya’nın resimleri, savaş ve şiddet konusunda toplumsal hafızayı uyarıcı ve tetikte olmayı gerektiren bir işlev üstlenmişlerdir. Neoklasizm’den Romantizm’e geçiş sürecinde yaşamış olan Goya, geleneksel yaklaşımdan uzaklaşarak; içselliğini, heyecan ve duygularını resimlerine yansıtmış olan ilk sanatçılardan birisidir. Sanatçı Aydınlanma Felsefe’sinin etkisiyle Avrupa’da sosyal ve politik değişimlerin hız kazandığı bir dönemde yaşamış; özgürlükçü ve eleştirel tutumunu resimlerine taşımıştır. Bu makalede, Goya’nın 1819-1823 yılları arasında yaşadığı evin duvarlarına yaptığı Kara Resimler ve bu resimler içerisinde belirgin bir şekilde öne çıkan Köpek adlı resmi incelenmiştir. Sanatçının yaşamı ve yaşadığı dönemin öne çıkan olayları, resimlerine etkisi bağlamında genel hatlarıyla ele alınmış ve Köpek adlı resmin ayrıntılı analizi yapılmıştır. Resimde yer alan imgelerin metaforik açılımları ve köpek imgesi ekseninde gelişenler incelenmiştir.

GOYA’S BLACK PAINTINGS AND ANALYSIS OF HIS PAINTING NAMED “THE DOG”

Francisco Goya (1746-1828), as an artist who lived in the second half of the 18th century and the first half of the 19th century, witnessed a painful period in Spain. The artist was very influenced by this period of civil war and French occupation and directly reflected on his art. His stunning and high artistic value paintings are therefore documents. Goya’s paintings have undertaken a function of stimulating social memory and being on the alert about war and violence. Goya, who lived in the transition from Neoclassicism to Romanticism, moved away from the traditional approach; He is one of the first artists to reflect his inner nature, excitement and emotions on his paintings. The artist lived in a period when social and political changes accelerated in Europe under the influence of Enlightenment Philosophy; He carried his libertarian and critical attitude to his paintings. In this article, the Black Paintings made by Goya on the walls of the house where he lived between 1819-1823 and the painting named The Dog, which stands out among these paintings, were examined. The life of the artist and the prominent events of the period in which he lived were discussed in general terms in the context of their effect on his paintings and a detailed analysis of the painting named The Dog was made. The metaphorical expansions of the images in the painting and those that develop in the axis of the dog image examined.

Kaynakça

Aristoteles. (2017). Poetika-Şiir Sanatı Üzerine (Çev. A. Çokona, Ö. Aygün). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Bachelard, G. (2017). Mekanın Poetikası. (Çev. A. Tümertekin). İstanbul: İthaki Yayınları.

Baudrillard, J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon (Çev. O. Adanır). Ankara: Doğu Batı Yayınları

Bird, W. (2017). İşte Goya (Çev. D. Öztok). İstanbul: Hep Kitap.

Cheng, F. (2006). Boşluk ve Doluluk, Çin Resim Sanatının Anlatım Biçimi (Çev. K. Özsezgin). Ankara: İmge Kitabevi.

Danto, C. A. (2010). Sanatın Sonundan Sonra (Çev. Z. Demirsü). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Eco, U. (2016). Açık Yapıt (Çev. T. Esmer). İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Ferraris, M. (2008). İmgelem (Çev. F. Genç). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Focillon, H. (2015). Biçimlerin Yaşamı (Çev. A. Tümertekin). İstanbul: Janus Yayıncılık.

Gombrich, E.H. (1986). Sanatın Öyküsü (Çev. B. Cömert). Ankara: Remzi Kitabevi Yayınları.

Joannides, D. (2017). “Madrid’li Kara Prens”. O. Bleys ve B. Bozonnet (Editörler). Büyük Ressamlar, Goya (Çev. G. Özkök). Ankara: Akılçelen Kitaplar.

Kuspit, D. (2010). Sanatın Sonu. (Çev. Y. Tezgiden). İstanbul: Metis Yayınları.

Leppert, R. (2009). Sanatta Anlamın Görüntüsü. (Çev. İ. Türkmen). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Pillement, G. (1987). Sembolizm Sanat Ansiklopedisi. J. Cassou (Editör). (Ç. Ö. İnce). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Ponty, M.M. (2016). Göz ve Tin. (Çev. A. Soysal). İstanbul: Metis Yayıncılık.

Rapelli, P. (2001). Artbook, Tutkulu Bir İroni Ustası Goya (Çev. A. Hakverdi). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Saura, A. (2013). El Perro de Goya. Madrid: Casimiro Libros.

Sayın, Z. (2013). İmgenin Pornografisi. İstanbul: Metis Yayınları.

Schultz, B., Wılkıns, D. G. (1990). Art Past, Art Present. New-York: Harry N. Abrams.

Ötgün, C. (2008). Sanatın Şiddeti ve Sınırları. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Dergisi. Sayı: 1, s.90-104.

Todorov, T. (2019). Aydınlanmanın Gölgesinde, Goya (Çev. S. Şahin). İstanbul: Othello Yayıncılık.

Venturi L. (1954). Resim, Gıotto’dan Chagall’a Kadar Bin Resme Nasıl Bakmalı (Çev. M.Erdem). Doğuş Matbaası.

Yılmaz, M. (2013). Modernden Postmoderne Sanat. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Kaynak Göster

APA Kaçmaz Ateş, Ö . (2021). GOYA’NIN KARA RESİMLERİ VE "KÖPEK" ADLI RESMİNİN ANALİZİ . Sanat Dergisi , (37) , 352-371 . DOI: 10.47571/ataunigsfd.874505