Covid-19 Salgınında; Dünyada ve Türkiye`de Kadınlara Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet

Covid-19 pandemisi toplumlarda büyük değişimlere yol açmıştır. Bu değişimlerden biri de var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve kadınlara yönelik şiddetin artmasıdır. Bu yazıda Türkiye’de ve Dünya’da esasen varolan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve buna bağlı ortaya çıkan kadınlara yönelik şiddetin, Covid-19 pandemisi süre since artışından ve nedenlerinden bahsedilmektedir. Aynı zamanda Covid-19 pandemisinde sağlık konusu üzerinde durulacaktır. Mev cut gözlemlere ve ek değerlendirmelere göre, Dünyada ve Türki ye’de aile içi şiddet bildirimleri, hastane başvuruları ve sığınma evi başvuruları artmıştır. Şiddetin artışını tetikleyen faktörler olarak karantina, işsizlik, stres ve evden çalışma sayılabilir. Pandemi ne deniyle sığınma, danışmanlık ve destek alma imkanları sekteye uğ ramakta olup kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişimi de zorlaşmaktadır. Pandemi sürecinde artan şiddet, istismar, sağlık hizmetine ulaşamama gibi sorunlar önemsenmeli ve ülkeler tarafından sağlık ve hak bağlamında da çok önemli olan bu konula rı göz ardı etmeksizin çalışmalar yapmalıdırlar

During the Covid-19 Outbreak; Violence Against Women and Gender in the World and Turkey

The Covid-19 pandemic has caused great changes in societies. One of these changes is the increasing gender inequality and violence against women. In the paper increase in gender inequality which essentially exists in Turkey and the world and violance against wo men result from gender inequality during the Covid-19 pandemic and reason of them are mentioned. At the same time, the health issue will be discoursed in the Covid-19 pandemic. According to current observations and additional evaluation, notification on domestic vi olence, hospital admissions and women’s shelter applications have increased in the world and Turkey. Quarantine, unemployment, stress and working from home may be considered as factors which trigger the increase in violence. Due to the pandemic, opportunities to seek asylum, counseling and support are interrupted, in addition, women’s access to sexual and reproductive health services is also getting difficult. During the pandemic, problems such as increased violence, abuse, and inability to access health services should be taken into consideration and countries should carry out studies without ignoring these issues, which are also very important in the context of health rights.

Kaynakça

1. Ergönen A. T, Biçen E, Ersoy G, Adli Tıp Bülteni. COVID-19 Salgınında Ev İçi Şiddet. 2020;25 Özel Sayı. s. 48-57.

2. WHO. (2020, Nisan 7). COVID-19 and violence against women What the health sector/system can do. [Erişim Tarihi: 15 2020.] https://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf?ua=1 .

3. UNFPA. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ) ile Koronavirüs Hastalığına (COVID-19) Yönelik Önlem, Koruma ve Müdahale. [Çevrimiçi] 23.03.2020. [Erişim Tarihi:18.08.2020.] https:// turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/TÜRKÇE_ VERSİYON_COVİD-19_Preparedness_and_Response_ UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Gender_Equality_ang_ GBV_23_March_2020.pdf.

4. Sağlık Bakanlığı. COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir? [Çevrimiçi] 2020. [Erişim Tarihi: 20 07 2020.] https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yenikoronavirus-hastaligi-nedir.html.

. Worldometer. [Çevrimiçi] [Erişim Tarihi: 5.10.2020.] https://www.worldometers.info/coronavirus/.

6. Akın A, Türkçelik E, Sağlık Hizmetlerine Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. Ankara : CEİD, 2018. 978-605- 64847-8-0.

7. Vatandaş C, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı. 35, 2011, dergipark, s. 29-56.

8. Erol F, Toplumsal Cinsiyet Açısından Kadın Perspektifi. 2, 2020, Kadın ve Çocuk Bülteni, s. 8-10.

9. Başar F, Demirci N, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet. 1, 2016, dergipark, s. 41-52.

10. Çankaya Kadın Bülteni, Covid-19’da Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Arttı. 8, 2020, Çankaya Kadın Bülteni, s. 4-7.

11. UNDP. Genel İzolasyon Koşullarında Kadınlar Erkeklerin Dört Katı Ücretsiz İş Yapıyor. UNDP. [Çevrimiçi] 06 Ağustos 2020. [Erişim Tarihi: 21 Ağustos 2020.] https:// www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/ pressreleases/2020/08/time-use-survey.html.

12. UNWOMEN. Türkiye’de COVID-19 Etkilerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi. [Çevrimiçi] 2020. [Erişim Tarihi: 5 Ekim 2020.] https:// www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/ attachments/publications/2020/07/rga_executive_summary_ turkish.pdf?la=en&vs=4720.

13. Sosyo politik Saha Araştırma Merkezi. COVİD-19 Karantinasından Kadının Etkilenimi ile Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Türkiye Araştırma Raporu. [Çevrimiçi] Nisan 2020. [Erişim Tarihi: 21 Ağustos 2020.] https:// secureservercdn.net/160.153.138.163/k2y.53a.myftpupload. com/wp-content/uploads/2020/04/kad%C4%B1n-covid-ek. pdf.

14. Şenol N, Akın A, Toplumsal Cinsiyet Bakışı ile COVID-19 Salgınında Dikkate Alınması Gereken Bazı Özet Bilgiler. [Çevrimiçi] 07 04 2020. [Erişim Tarihi: 20 07 2020.] https:// korona.hasuder.org.tr/toplumsal-cinsiyet-bakisi-ile-covid19-salgininda-dikkate-alinmasi-gereken-bazi-ozet-bilgiler/.

15. Çankaya Kadın Bülteni, Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddette Durum Nedir? 8, 2020, Çankaya Kadın Bülteni, s. 8-10.

16. Özvarış Ş. B, Başpınar A, COVID-19 Pandemisinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı. [Çevrimiçi] 24 04 2020. [Erişim Tarihi: 17 08 2020.] https://korona.hasuder.org.tr/ covid-19-pandemisinde-cinsel-saglik-ve-ureme-sagligi/.

17. Akın A, Özpınar S, Avrupa Konseyi Düzenlemesi Olarak Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme(İstanbul Sözleşmesi). Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı. Ankara : s.n., 2018.

18. Sağlık ve Toplum Dergisi. Covid-19 Özel Sayısı, Ankara : Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, 2020. 1301-1421.

19. UNFPA. Toplumsal Cinsiyet. [Çevrimiçi] 03 2020. [Erişim Tarihi: 17 08 2020.] https://www.unfpa.org/sites/ default/files/resource-pdf/Turkish_-COVID-19_A_Gender_ Lens_Guidance_Note.pdf.

20. HASUDER. Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden COVID-19” Enfeksiyonu İle İlgili Mücadelede. [Çevrimiçi] 07 04 2020. [Erişim Tarihi: 10 08 2020.] https://korona. hasuder.org.tr/toplumsal-cinsiyet-perspektifinden-covid19-enfeksiyonu-ile-ilgili-mucadelede-dikkate-alinmasigerekenlerle-ilgili-bilgi-notu/.

21. Mor Çatı. Koronavirüs Salgını Süresince Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İzleme Raporu. [Çevrimiçi] [Erişim Tarihi: 5 Ekim 2020.] https://bianet.org/system/ uploads/1/files/attachments/000/002/973/original/mor. pdf?1586784808.

22. Özvarış Ş. B, Başpınar A, Covid-19 Pandemisinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağığı. [Çevrimiçi] 24 04 2020. [Erişim Tarihi: 27 07 2020.] https://korona.hasuder.org.tr/covid-19- pandemisinde-cinsel-saglik-ve-ureme-sagligi/.

Kaynak Göster