“Çeşitlilik” araştırmalarına bir bakış: Sistematik bir derleme

Bu araştırmanın amacı çeşitlilik ile ilgili yabancı alanyazındaki çalışmaları yayın yılı, hangi kategorilerdeki dergilerde yayınlandığı, tercih edilen araştırma yöntemi, örneklem grupları ve çeşitliliğin hangi boyutları ile ele alındığını inceleyerek, çeşitlilik ile ilgili bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Bu çalışma “çeşitlilik” ile ilgili daha önceden yapılmış çalışmaları incelemeyi amaçladığından sistematik derleme olarak tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında SSCI veri tabanında taranan Educational Administration Quarterly (EAQ), Educational Management Administration & Leadership (EMAL), International Journal of Leadership in Education (IJLE) ve School Leadership Management (SLM) dergilerinde “çeşitlilik” konusunda yayınlanan makaleler incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çeşitlilik konusu ile ilgili en fazla çalışmanın 2014 yılında gerçekleştirildiği; 2011 yılında hiç çalışma yapılmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili makalelerin en çok EAQ dergisinde, en az sayıda makalenin ise IJLE dergisinde yapıldığı görülmüştür. Kullanılan yöntem olarak en çok nitel yöntemler tercih edildiği, nitel araştırma yöntemlerinden ise sıklıkla görüşme tekniğinin kullanıldığı belirlenmiştir. Çeşitlilik konusunda en çok incelenen değişkenin ırk, kültür ve cinsiyet olduğu en az ise fiziksel engel durumu, ekonomik durum ve din değişkeninin çalışıldığı görülmektedir.

A look at “diversity” research: A systematic review

The aim of this research is to contribute to the knowledge about diversity by examining the studies in the foreign literatüre. This examination includes the year of publication, the journals in which categories they are published, the preferred research method, sample groups and the dimensions of diversity. This study was designed as a systematic review, as it aimed to examine previous studies on "diversity". Within the scope of the research, articles on "diversity" published in the Educational Administration Quarterly (EAQ), Educational Management Administration & Leadership (EMAL), International Journal of Leadership in Education (IJLE) and School Leadership Management (SLM) journals, scanned in the SSCI database were examined. According to the results of the research, the highest number of studies on the subject of diversity were carried out in 2014. It was determined that no study was conducted in 2011. It was also observed that the most of the articles on the subject were published in the EAQ journal, and the least number of articles were published in the IJLE journal. It has been determined that qualitative methods are preferred the most as the method used, and the interview technique is frequently used among the qualitative research methods. It is seen that the most studied variable on diversity is race, culture and gender, and the least physical disability, economic situation and religion.

___

 • Aslan, A. (2018). Sistematik derleme ve meta analizi. Acta Medica Alanya. 2(2), 62-63.
 • Barutçugil, İ. (2011). Kültürler arası farklılıkların yönetimi. İstanbul: Kariyer
 • Gardenswartz, L. & Rowe, A. (2009). The effective management of cultural diversity. Michael A. Moodian (Edt), Contemporary leadership and intercultural competence: Exploring the cross-cultural dynamics within organizations içinde (s. 35-43), USA: Sage Publications
 • Karaçam, Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: Sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6(1), 26-33.
 • Kochan, T., Bezrukova, K., Ely, R., Jackson, S., Joshi, A., Jehn, K., Leonard, J., Levine, D. & Thomas, D. (2003). Theeffects of diversity on business performance : Report of the diversity research network. Human Resource Management, 42 (1), 3- 21.
 • Kreitner, R., & Kinicki, A. (2004).Organizational behavior(6th ed.). BurrRidge, ILL: McGraw-Hill/Irwin.
 • Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (2000). Naturalistic inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çeviri Ed.: S. Turan). Ankara: Nobel.
 • Richard, O.,Barnett, T., Dwyer, S. & Chadwick, K. (2004). Cultural diversity in management, firm performance, and the moderating role of entrepreneurial orientation dimensions, Academy of Management Journal, 47 (2), 255–266.
 • Robbins S.& Timothy J. A. (2013).Örgütsel davranış. Çev: İnci Erdem. Organizational Behavior. Ankara: Nobel.
 • Rosado, C. (2006). Paradigm shift and stages of social change: A descriptive model. http://www.rosado.net/articles-paradigm.html.
 • Sürgevil, O. & Budak, G. (2008). İşletmelerin farklılıkların yönetimi anlayışına yaklaşım tarzlarının saptanmasına yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,10 (4), 65-96.
 • Thomas, D. & Ely R., (1996). ‘Making differences matter: A new paradigm for managing diversity. Harvard Business Review, 74 (5), 79-90.
 • Tozkoparan, G. & Vatansever, Ç. (2011). Farklılıkların yönetimi: İnsan kaynakları yöneticilerinin farklılık algısı üzerine bir odak grup çalışması. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (21) , 89-109.
 • Vecchio, R. P. (1995). Organizational behaviour. (3th ed.). Orlando, FL: Dryden.
 • Yılmaz, K. (2021). Sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde sistematik derleme, meta değerlendirme ve bibliyometrik analizler. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (2), 1457-1490.