BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNE KAYITLI İMALAT FİRMALARI ÖZELİNDE AR-GE YATIRIMLARININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Firmaların performanslarını geliştirmeleri ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü arttırabilmeleri için aynı ürünü ya daha ucuza mal etmeleri ya da daha kaliteli üretmeleri gerekir. Bunun yolu Ar-Ge yatırımlarından geçer. Bu çalışmada Ar-Ge yatırımlarının firma performansına etkisi panel veri analizi yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmada BIST Kurumsal Yönetim Endeksine kayıtlı imalat firmalarının 2007Q1-2015Q2 dönemine ait üçer aylık verileri kullanılmıştır. Firma performansı için satışların karlılığı ve satışlardaki büyüme şeklinde iki model hazırlanmıştır. Hazırlanan bu modellerde önce Ar-Ge yatırımlarının aynı yıl performansa etkisi araştırılmış, sonra ise bir yıl sonraki etkisi araştırılmıştır. Panel veri analizi sonucunda Ar-Ge yatırımlarının hem aynı yıl hem de bir yıl sonra firma performansına etkisinin anlamlı olmadığı saptanmıştır. En son olarak modellerden firmalara ait birim etkiler alınmıştır. Bu birim etkilerden Ar-Ge yatırımlarının bazı firmaların performansını pozitif, bazılarınınkini ise negatif etkilediği tespit edilmiştir. Birinci modelde pozitif etkilenen şirketlerin ikinci modelde de pozitif ve birinci modelde negatif etkilenen işletmelerin ikinci modelde de negatif etkilendiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar bize bazı firmaların Ar-Ge yatırımlarını verimli, bazı firmaların ise verimsiz kullandığını göstermektedir

RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE

Companies have to produce the same product either cheaper or more quality for developing their performance and enhancing competitive capacity in the international markets. R&D investments are the best possible ways. In this study, the effect of the R&D investments on the company performance was researched with panel data analysis method. Quarterly periods data of 2007Q1-2015Q2 period of the manufacturing companies registered in BIST corporate governance index was used in the study. Two methods were prepared for the company performance as profitability of sales and growth in sales. Firstly, the effects of the R&D investments on the performance of the same year then the effects in the next year were researched in these prepared models. It was determined at the result of the panel data analysis that the effects of R&D investments on the company performances were not meaningful in neither the same year nor the next year. Finally, individual effects that belong to the companies were achieved from the models. It was determined from these individual effects that R&D investments effect some companies’ performances positively while some negatively. It was seen that the companies effected positively in the first model were effected positively also in the second model; and the ones effected negatively in the first model were effected negatively in the second model. Therefore, this results show that some companies use R&D investments efficiently while some use inefficiently

___

 • Akhilesh, K. B. 2014, R&D Management, Springer, London.
 • Akıncı, M., Akıncı, G. Y., Yılmaz, Ö. 2014, “Terörizmin Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Panel İki Aşamalı En Küçük Kareler
 • Yöntemi”, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 1-24. Akıncı, M., Akıncı, G. Y., Yılmaz, Ö. 2013, “Ekonomik Özgürlükler İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Gelişmiş, Gelişmekte Olan ve Az
 • Gelişmiş Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 2, pp. 55-93. Akıncı, M., Akıncı, G. Y., Yılmaz, Ö. 2014, “Ekonomik Özgürlüklerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi”, Anadolu
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 14, no. 2, pp. 81-96. Akıncı, M., Aktürk, E., Yılmaz, Ö. 2012, “Petrol Fiyatları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OPEC ve Petrol İthalatçısı Ülkeleri İçin Panel
 • Veri Analizi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 2, pp. 1-17. Anastasia, M., Angelos T. 2012, “Asset Growth and Firm Performance Evidence from Greece, The International Journal of Business and Finance Research”, vol. 6, no. 2, pp. 113-124 Battelle 2011, 2012 forecast/2012_r_d_funding_forecast.pdf?sfvrsn=0, Erişim Tarihi: 08.03.2016,
 • Global R&D Funding Forecast,http://www.battelle.org/docs/r-d-funding- Battelle forecast/2013_r_d_funding_forecast.pdf?sfvrsn=0 Erişim Tarihi: 08.03.2016. Global R&D Funding Forecast, http://www.battelle.org/docs/r-d-funding
 • Beaumont, R. 2012, An Introduction to Statistics Correlation, http://www.floppybunny.org/robin/web/virtualclassroom/stats/basics/part9.pdf, Erişim Tarihi: 20.03.2016.
 • Bulut, Z. A.2004, “Küresel Rekabet”, Mevzuat Dergisi, vol. 7, no. 75, http://www.mevzuatdergisi.com/2004/03a/01.htm, Erişim Tarihi: 03.2015,
 • Choi, S. B., Williams, C. 2014, “The Impact of Innovation Intensity, Scope, and Spillovers on Sales Growth in Chinese Firms”, Asia Pacific
 • Journal of Management, vol. 31, no. 1, pp. 25-46
 • Coombs, J. E. ve Gılley, K. M. 2005, “Stakeholder Management as a Predictor of CEO Compensation: Main Effects and Interactions with
 • Financial Performance”, Strategic Management Journal, vol. 26, no. 9, pp. 827–840. Çatalbaş, G. K., Yarar, Ö. 2015, “Türkiye’deki Bölgeler Arası İç Göçü Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile Tespiti”, Alphanumeric Journal, vol. 3, no. 1, pp. 99-117.
 • Çemrek, F., Burhan, E. 2014, “Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi: Avrupa Birliği
 • Ülkeleri ve Türkiye Örneği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 3, pp. 47-58. Çetin, M. Ecevit, E. 2010, “Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi”
 • Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol. 11, no. 2, pp. 166-182. Çınar, S. 2010, “OECD Ülkelerinde Kişi Başına GSYİH Durağan Mı? Panel Veri Analizi”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, vol. 29, no. 2, pp.
 • Del Montea, A., Papagni, E. 2003, “R&D and the Growth of Firms: Empirical Analysis of a Panel of Italian Firms”, Research Policy, vol. 32, pp. 1014.
 • Demir, M., Geyik, O. 2014, “Türkiye’de Ar-Ge & İnovasyon Harcamalarının Gelişim Süreci ve Ekonomik Etkileri”, Journal of Life Economics, vol. 2, pp. 171-190.
 • Demirel, P., Mazzucato, M. 2012, “Innovation and Firm Growth: Is R&D worth it?”, Industry & Innovation, vol. 19, no. 1, pp. 45-62.
 • Elsayed, K., Paton, D. 2005, “The Impact Of Environmental Performance On Firm Performance: Static And Dynamic Panel Data Evidence”,
 • Structural Change and Economic Dynamics, vol. 6, pp. 395–412. Falk, M. 2012, “Quantile Estimates of the Impact of R&D Intensity on Firm Performance”, Small Business Economics, vol. 39, no. 1, pp. 19
 • Forbes, K. J. 2002, “How Do Large Depreciations Affect Firm Performance?”, IMF Staff Papers, vol. 49, no. Special Issue, pp. 1-25.
 • García-Manjóna, J. V., Romero-Merino, M. E. 2012, “Research, Development and Firm Growth: Empirical Evidence from European Top R&D
 • Spending Firms”, Research Policy, vol. 41, pp. 1084-1092.
 • Giannetti, M., Ongena, S. 2009, “Financial Integration and Firm Performance: Evidence from Foreign Bank Entry in Emerging Markets”,
 • Review of Finance, vol. 13, pp. 181-223. Göçer, İ., Mercan, M., Hotunluoğlu, H. 2012, “Seçilmiş OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: Yatay Kesit Bağımlılığı
 • Altında Çoklu Yapısal Kırılmalı Panel Veri Analizi”, Maliye Dergisi, vol. 163, pp. 449-467. Güriş, S., Çağlayan, E., Güriş, B. 2011, Eviews ile Temel Ekonometri, Der Yayınları, İstanbul.
 • He, W., Lıu, C., Lu, J., Cao, J. 2015, “Impacts Of ISO 14001 Adoption On Firm Performance: Evidence From China”, China Economic Review, vol. 32, pp. 43–56.
 • Hepaktan, C. E., Çınar, S. 2011, “OECD Ülkeleri Vergi Sistemi Esnekliğinin Panel Eşbütünleşme Testleri İle Analizi”, Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 133-153.
 • Hsiao, C. 2003, Analysis of Panel Data (Second Edition), Cambridge University Press, New York.
 • İnci, C. 2014, “Finansal Yönetim Kararlarının Firmanın Karlılığı ve Piyasa Değeri Üzerindeki Etkileri: BIST’deki Sanayi Şirketleri Üzerine Bir
 • Panel Veri Uygulaması”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak. Jianhong, F. U. The Research on the Effects of the Listed Manufacturing Companies' R&D Investment on Business Performance, http://www.seiofbluemountain.com/search/detail.php?id=4553, Erişim Tarihi: 09.03. 2016.
 • Johansson, B. Lööf, H. The Impact of Firms’ R&D Strategy on Profit and Productivity, CESIS Electronic Working Paper Series, Paper No. 156, https://static.sys.kth.se/itm/wp/cesis/cesiswp156.pdf, Erişim Tarihi: 30.02.2016.
 • Kiracı, M., Arsoy M. F. 2014, “Araştırma Geliştirme Giderlerinin İşletmelerin Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: İMKB Metal Eşya
 • Sektöründe Bir Araştırma” Muhasebe ve Denetime Bakış, vol. 13, no. 41, pp. 33-48. Kocamış. T. U. Güngör, A. 2014, “Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ve Teknoloji Sektöründe Ar-Ge Giderlerinin Kârlılık Üzerine Etkisi: Borsa
 • İstanbul Uygulaması”, Maliye Dergisi, vol. 166, pp. 127-138. Kotan, H. 2011, Ar-Ge Desteğinin Şirket Satış, Karlılık ve Hisse Senedi Değerlerine Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara
 • Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul. Lazaridis, I., Tryfonidis, D. 2006, “Relationship Between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens
 • Stock Exchange”, Journal of Financial Management and Analysis, vol. 19, no. 1, pp. 1-12. Lee, C. Y. 2010, “A Theory of Firm Growth: Learning Capability, Knowledge Threshold and Patterns of Growth”, Research Policy, vol. 39, no. , pp. 278-289
 • Lee, Y., Han, S. H., Yoo, G. M. 2013, “The Empirical Study on the Relationship Between R&D Investment and Growth Rate Change of
 • Manufacturing Firms in Incheon”, Journal of the Korean society for quality management, vol. 41, no. 4, pp. 601-610. Morbey G. K. 1988, “R&D: Its Relationship to Company Performance”, Journal of Product Innovation Management, vol. 5, no. 3, pp. 191
 • MÜSİAD 2012, Küresel Rekabet İçin Ar-Ge ve İnovasyon (Araştırma Raporları: 76), MÜSİAD, İstanbul.
 • OECD 2005, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2005, OECD Publishing, Paris.
 • Öztürk, E. Zeren, F. 2015, “The Impact of R&D Expenditure on Firm Performance in Manufacturing Industry: Further Evidence from Turkey”,
 • International Journal of Economics and Research, vol. 6, no. 2, pp. 49-53. Paap, R., Wang, W., Zhang, X. 2015, To Pool or not to Pool: What is a Good Strategy?, 1-50, http://paneldataconference2015.ceu.hu/Program/Wendun-Wang.pdf, Erişim Tarihi: 12.03.2016.
 • Parcharidis E., Varsakelis, N. C. 2007, Investments in R&D and Business Performance. Evidence from the Greek Market, (Working paper),
 • Department of Economics Aristotle University of Thessaloniki. Pazarlıoğlu, M. V., Gürler, Ö. K. 2007, “Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Panel Veri Yaklaşımı”, Finans Politik& Ekonomik Yorumlar, vol. 44, no. 508, pp. 35-43.
 • Rao, J., Yu, Y., Cao, Y. 2013, “The Effect That R&D Has on Company Performance: Comparative Analysis Based on Listed Companies of
 • Technique Intensive Industry in China and Japan”, International Journal of Education and Research, vol. 1, no. 4, pp. 1-8. Rashkin, M. D. 2007, Practical Guide to Research and Development Tax Incentives: Federal, State, and Foreign, CCH a Wolters Kluwer Business, Chicago.
 • Sarısoy, İ. 2012, Araştırma – Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Teşvikler - Karşılaştırmalı Bir Analiz, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Stock, J. H. ve Watson, M. W. 2011, Ekonometriye Giriş, (2007), (Çev. Bedriye Saraçoğlu), Efil Yayınevi, Ankara.
 • Tanrıöven, C., Aksoy, E. E. 2010, “İMKB'de İşlem Gören Şirketlerde Ortaklık Yoğunlaşmasının Firma Performansı Üzerine Etkileri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol. 46, no. 1, pp. 216-231.
 • Tsai, K. H., Wang, J. C. 2008, “External Technology Acquisition and Firm Performance: A Longitudinal Study”, Journal of Business Venturing, vol. 23, pp. 91-112.
 • Turanlı, M. Güneren, E. 2003, “Turizm Sektöründe Talep Tahmin Modellemesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, vol. 2, no. 3, pp. 1-13.
 • Türkan, Y. 2015, “Ar-Ge Yatırımlarının Finansal Performans Üzerine Etkileri ve Bir Araştırma”, H. Karadal (Ed.), 14. Ulusal İşletmecilik
 • Kongresi Bildiriler Kitabı: 7-9 Mayıs 2015 – Aksaray: Bildiriler (ss. 1126-1132), Eğitim Yayınevi, Konya.
 • USA International Business Publications 2012, US Office of Management and Budget Handbook - Adminstrative, Management and Budgeting Strategies, International Business Publications, Washington.
 • USA Office of Management and Budget 2012, Fiscal Year 2013: Budget of the U.S. Government, Government Printing Office, Washington.
 • Wooldridge, J. M. 2003, Econometric analysis of cross section and panel data, The MIT Press., Cambridge.
 • Xu, J., Jin, Z. 2016, “Research on the Impact of R&D Investment on Firm Performance in China's Internet of Things Industry”, Journal of
 • Advanced Management Science, vol. 4, no. 2, pp. 112-116. Zhu, Z., Huang, F. 2012, “The Effect of R&D Investment on Firms’ Financial Performance: Evidence from the Chinese Listed IT Firms”,
 • Modern Economy, vol. 3, pp. 915-919.

___

Bibtex @ { pap270982, journal = {PressAcademia Procedia}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2016}, volume = {2}, number = {1}, pages = {648 - 663}, doi = {10.17261/Pressacademia.2016118687}, title = {RESEARCHING THE EFFECTS OF R\&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE}, key = {cite}, author = {Elmas, Bekir and Polat, Muslum} }
APA Elmas, B. & Polat, M. (2016). RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE . PressAcademia Procedia , 2 (1) , 648-663 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2016118687
MLA Elmas, B. , Polat, M. "RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE" . PressAcademia Procedia 2 (2016 ): 648-663 <
Chicago Elmas, B. , Polat, M. "RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE". PressAcademia Procedia 2 (2016 ): 648-663
RIS TY - JOUR T1 - BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNE KAYITLI İMALAT FİRMALARI ÖZELİNDE AR-GE YATIRIMLARININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AU - BekirElmas, MuslumPolat Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2016118687 DO - 10.17261/Pressacademia.2016118687 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 648 EP - 663 VL - 2 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2016118687 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE %A Bekir Elmas , Muslum Polat %T RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE %D 2016 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 2 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2016118687 %U 10.17261/Pressacademia.2016118687
ISNAD Elmas, Bekir , Polat, Muslum . "RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE". PressAcademia Procedia 2 / 1 (Haziran 2016): 648-663 .
AMA Elmas B. , Polat M. RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE. PAP. 2016; 2(1): 648-663.
Vancouver Elmas B. , Polat M. RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE. PressAcademia Procedia. 2016; 2(1): 648-663.
IEEE B. Elmas ve M. Polat , "RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE", , c. 2, sayı. 1, ss. 648-663, Haz. 2016, doi:10.17261/Pressacademia.2016118687