Okside olmuş broyler yemine vitamin ve probiyotik ilavesi II.Kan oksidasyon ve antioksidan parametreleri üzerine etkisi

Bu araştırmada, okside olmuş yeme ilave edilen E vitamini ve probiyotiğin, broylerlerde oksidatif stresin derecesini gösteren kan oksidasyon parametreleri ile vücudun antioksidan durumunu gösteren kan antioksidan ırarnetreleri üzerine etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Günlük 160 adet et tipi Isa hibrit civcivler dört gruba ayrılmışlardır. Bir uba okside olmuş broyler yemi yedirilirken, diğer gruplara bu yeme rasıyla E vitamini, probiyotik ve E vitamini + probiyotik ilave edilerek uşturulan deneme yemleri yedirilmiştir. Altı hafta süren deneme sonunda her grupta sağ kalan broylerlerden asites (+) ve asites (-) olanlar belirlendikten sonra, kesim sırasında alınan kan örneklerinin serum ve plazmaları çıkartılmıştır. Kan örneklerinde oksidasyon parametreleri olarak lipit peroksitleri ve ürik asit tayinleri, antioksidan parametreleri olarak ise $\alpha$ tokoferol total antioksidan ve tiyol tayinleri yapılmıştır. Asites saptanan ve saptanamayan broylerlerin kan lipit peroksitleri ve ik asit değerlerine ait deneme grupları arasındaki farklar ile grup içi farkları istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Kan $\alpha$ tokoferol, total antiok- lan ve tiyol tayinlerinin sonuçlarına göre; total antioksidan ve tiyol düzeyleri bakımından gerek deneme grupları arasında, gerekse aynı grupta asites görülen ve görülmeyen broylerler arasında istatistiksel olarak önemli bir farka rastlanmazken, serum $\alpha$ tokoferol düzeyi asites görülenler arasında en yüksek E vitamini ve E vitamini+probiyotik katkılı yem yedirilen broyler gruplarında, en düşük olarak ise okside yem ve okside yeme probiyotik katkılı n yedirilen broyler gruplarında saptanmıştır (P< 0.01). Asites görülmeyen broyler grupları arasında $\alpha$ tokoferol düzeyi bakımından tek farklılık okside yeme probiyotik katılan grup ile okside yeme E vitamini ile birlikte probiyotik katılan grup arasında gözlenmiştir (P< 0.01). Kan $\alpha$ tokoferol düzeyinin okside yem tüketen grup ile okside yeme E vitamini + probiyotik katılan grupta asites görülmeyenlerde görülenlerden daha yüksek (P< 0.05), aynı şekilde okside yeme sadece probiyotik katılan grupta da asites görülmeyenlerde ülenlerden daha yüksek (P< 0.001) olduğu bulunmuştur. Bu araştırmanın sonucunda, okside olmuş bir yemi tüketen broylerlerde, yeme E vitamini ve probiyotik ilavesinin kan oksidasyon ve antioksidan parametreleri üzerinde önemli bir etki oluşturmamıştır. Bu nedenle, oksidasyondan koruyucu önlemlerin oksidasyon başlamadan önce alınmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir.

Supplementing the oxidized broiler feed with vitamin and probiotic. II. Effect on blood oxidation and antioxidant parameters

Aim of the trial was to determine the effect of supplemental vitamin E and probiotic in the oxidized feed, on the blood oxidation parameters and blood antioxidant parameters which indicate the level of oxidative stress and the antioxidant state of the body in broilers, respectively. One hundred and sixty Isa hybrid day-old broiler chicks were divided into 4 groups. While one group received only the oxidized diet, the same diet was supplemented with vitamin E, probiotic and vitamin E + probiotic combination respectively and given to the other groups. At the end of the 6 wk trial surviving broilers in each group were subdivided on the basis of ascites (+) and ascites (-) serum and plasma of the blood samples were collected. Lipid peroxide and uric acid analysis were carried out in order to determine the oxidation parameters and $\alpha$ tocopherol, total antioxidant and thiol were analyzed to determine the antioxidant parameters, in the blood samples. Statistically there was no significant difference in between the ascites (+) and ascites (-) subgroups as well as amongst the main group, concerning the blood lipid peroxides and uric acid values of the broilers. Results of the analysis of blood $\alpha$ tocopherol, total antioxidant and thiol showed that the difference between the ascites (+) and ascites (-) subgroups as well as amongst the main groups from the total antioxidant and thiol levels point of view, is not statistically significant. However, serum $\alpha$ tocopherol level was the highest in the ascites (+) broiler subgroups which received vitamin E and vitamin E+ probiotic in their diets and was the lowest in the subgroups which received only the oxidized diet and probiotic supplemented oxidized diet (P< 0.01). Among the ascites (-) broiler subgroups, the only difference in the $\alpha$ -tocoferol level was in between the probiotic supplemented group and vitamin E+ probiotic supplemented group (P< 0.01). It was observed that the blood $\alpha$ -tocopherol level was higher in the ascites {-) subgroups than the ascites (+) subgroups within the groups which received only the oxidized diet and the Tiin E + probiotic supplemented oxidized diet respectively (P< 0.05). Similarly, blood $\alpha$ -tocopherol level was higher ascites {-) subgroups than ascites (+) subgroups within the group which received a probiotic supplementation in the oxidized diet (P< 0.001). This trial showed that the vitamin E and probiotic supplementation of the oxidized diets has no effect on the blood oxidation and antioxidant parameters of the broilers which consume these diets. Therefore it is concluded that preventing the oxidation in diets plays a much more important role.

Kaynak Göster