Gumboro salgınlarında reovirus , adenovirus ve Newcastle hastalığı virus izolasyonu

Bu araştırmada Manisa, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara ve Konya yörelerindeki klinik olarak Gumboro hastalığından şüpheli sürülerde infeksiyöz bursal hastalığı virüsünün (IBDV) yamsıra olaya karışmış olduğu düşünülen reovirus, adenovirus ve Newcastle hastalığı viruslannın da izolasyonu yapıldı. IBDV izolasyonu için 174 işletmeden alınan bursa Fabricius örneklerinin SPF embriyolu tavuk yumurtası (ETY) ve civciv embriyo fibroblast (CEF) hücre kültüründe pasajları yapıldı. Bu örneklerden 105(% 60.3)' inden reovirus, 100 (% 57.4)'ünden adenovirus ve 86(% 49.4)'sından Newcastle hastalığı virusu izole edildi. İnfeksiyöz bursal hastalığı virusu 31 sürüde (% 17.8) tek başına izole edilirken 50 sürüde (% 28.7)diğer üç virus ile birlikte izole edildi. Gumboro hastalığı virusu yönünden negatif bulunan 3 sürüde sadece Newcastle hastalığı virusu izole edildi. 7 sürü ise incelenen 4 virus yönünden negatif bulundu.

Isolation of reovirus , adenovirüs and Newcastle disease virus from gumboro outbreaks

This study was conducted for demonstration of reovirus, adenovirus and Newcastle diseases virus on IBDV suspected flocks in Manisa, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara and Konya districts. Samples collected from 174 flocks for infectious bursal diseases virus isolation studies, passaged in embriy-onating SPF eggs and chick embriyo fibroblast cell cultures. 105 (60.3 %) reovirus, 100 (57.4 %) adenovirus and 86 (49.4 %) newcastle disease virus were isolated from these samples. While IBDV virus was isolated alone from 31 (17.8 %) flocks, it was isolated together with other 3 virus from 50 (28.7 %) flocks. Only NDV isolation was done in the three flocks, which were negative for IBDV. Seven flocks were negative for the four viruses examined.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-1515
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1968

106 41

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye'de üretilen yemlik mısır örneklerinin mantar ve mikotoksinler yönünden değerlendirilmesi

MÜJDAT ALP, NEŞE KOCABAĞLI, Recep KAHRAMAN, Muzaffer YETİM

Clostridium perfringens toksinlerinin tesbitinde fare toksisite testlerine alternatif olarak ELISA 'nın uygulanması

Mestan ÖZYER, Mehmet MİRİOĞLU

Gumboro salgınlarında reovirus , adenovirus ve Newcastle hastalığı virus izolasyonu

Fethiye ÇÖVEN, K. Tayfun ÇARLI

Türkiye'de broyler ve yumurtacı tavuklardan infectious bursal disease virusunun izolasyon ve identifikasyonu

Fethiye ÇÖVEN, K. Tayfun ÇARLI

Birleşik Arap Emirliklerinde bulaşıcı keçi ciğer ağrısı hastalığı üzerinde bir çalışma

Jale TÜRKARSLAN, Naim Abdulaziz HUSSEIN

Okside olmuş yemlere katılan probiyotiğin broylerlerde performans , ileum pH'SI ile Enterobacteriaceae populasyonu , asites oluşumu ve mortaliteye etkisi

Recep KAHRAMAN, MÜJDAT ALP, NEŞE KOCABAĞLI, İsmail ABAŞ, Harun AKSU, Ali TANÖR

Trakya bölgesindeki solunum sistemi enfeksiyonu belirtisi gösteren sığırlarda immunofloresan test ile infeectious bovine rhinotracheitis (IBR), respiratory syncytial vırus (RSV) ve parainfluenza tip 3 (PI-3) antijenlerinin tespiti

Alev BİTGEL

İnfertilite sorunu olan dişi sığırlarda ve insanlarda Coxiella burnetii antikorlarının ELISA testi ile belirlenmesi ve sero-prevalansın saptanması

N. Yakut ÖZGÜR, MUSTAFA HASÖKSÜZ, HÜSEYİN YILMAZ, SERKAN İKİZ, Atilla ILGAZ

Organik asit ve mayaların broylerlerin performansı , ileum pH'SI ile Enterobacteriaceae populasyonuna etkisi

Recep KAHRAMAN, İsmail ABAŞ, Kamil BOSTAN, Ali TANÖR, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP