Brucella melitensis rev.1 ve Brucella abortus S 19 aşı suşlarının residual virulanslarının Bonet-Maury probit transformasyon testi ile tespit edilmesi

Bu çalışmada Brucella aşı üretiminde kullanılan B.melitensis Rev. 1 ve B.abortus S19 aşı suşları ile referens B.melitensis Rev. 1 ve referens B.abortus S19 suşlannm biyolojik belirleyici özellikleri ve Bonet-Maury probit transsformasyon testi ile PT50 değerleri (Residual Vinılansı) tespit edildi. Biyolojik belirleyici özelliklerin saptanmasında B.melitensis Rev. 1 için Thionin. Bazik Fuksin, Penisilin ve Streptomisinli besiyerleri. B.abortus S19 için CO2'ye ihtiyaç, Thionin mavisi, i-eritritol ve penisilinli besiyerlerinde üreme özelliklerinden yararlanıldı. Aşı ve referens suşlann biyolojik belirleyici özellikleri aynı bulundu ve saha suşlarından ayrımı yapıldı. Brusella suşlannın residual virulansları B.melitensis Rev. 1 ve B.abortus S19 Referens ve Aşı Suşlannın 32'şer adetlik 5-7 haftalık CD1 fare gruplarına 1x108 dozda deri altı yolla verilmesinden sonraki 3, 6, 9 ve 12 haftalık dönemlerde 8'er adetlerinin öldürülerek dalaktaki toplam Brusella adetlerinin sayılması ve enfekte bulunmayan toplam dalak oranlarının ab-sis olarak aritmetik zaman skalasmın kullanıldığı modifiye Bonet Maury probit transformasyon testine uygulanması ile tespit edildi. Grafik analizleri ile W 50 değerleri % 0,95 güven sınırı içinde B.melitensis Rev. 1 Referens Susu için 8,7±1,28, B.melitensis Rev.l Aşı Susu için 8,5±1,28, B.abortus S19 Referens Suşu için 7,3+1.18 ve B.abortus S19 Aşı Suşu için 7,5±1,29 bulundu.

Determination of residual virulence of B. melitensis Rev. 1 and B. abortus S 19 vaccine strains by using Bonet-Maury probit transformasyon test

The stability of biologic markers and residual virulence of B.melitensis Rev.l and B.abortus S19 strains used in vaccine production were determined by using modified Bonet Maury Probit transformation test and the results were compared with reference B.melitensis Rev. 1 and B.abortus S19 strains obtained from the international reference centers. The determination of the stability of biologic markers were performed by observing the growth of B.melitensis Rev.l strains in media containing thionin, basic fuchsin, penicillin and streptomycin, and by observing the growth of B.abortus S19 strains in media containing thionin blue, i-eritritol and penicillin and by CO2 requirement. Reference strains were tested in the batches of 32 female CD-1 mice and vaccine strains showed the same characteristic patterns for biologic markers and differed from the wild strains. The strains were tested in the batches of 32 female CD-I mice for residual virulence according to the modified Bonet-Maury Probit Transformation Test as described in OIE manual. The mice were inoculated S/C with 1x108 CFU of the strain and sacrificed by groups of 8 at 3rd, 6th, 9th and 12 th weeks after inoculation. The number of brucella found in each spleen were determined and persistence time 50% was calculated by graphic analysis on log-probit paper with arithmetic time-scale. The mean RT50 values were found as 8,7±1,28 for Rev.l reference strain, 8,5±1,28 for B.melitensis Rev.l vaccine strain, 7,3±1,18 for B.abortus S19 reference strain and 7,5±1,29 for B.abortus S19 vaccine strain which showed the strains used for vaccine production conformed to the reference strains according to the method applied.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-1515
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1968

114 43

Sayıdaki Diğer Makaleler

Broyler yemine katılan toksik elementlerin performansa ve bazı doku konsantrasyonlarına etkisi 3. Kadmiyum

Derviş ÖZÇELİK, Şefik DURSUN, Recep KAHRAMAN, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP

Escherichia coli 0157:H 7'nin hayvansal kökenli çeşitli gıda maddelerinde varlığı

HARUN AKSU, ÖZGE ÖZGEN ARUN, ALİ AYDIN, MUAMMER UĞUR

Broyler yemine katılan toksit elementlerin performansına ve bazı doku konsantrasyonlarına etkisi 1. Kurşun

Derviş ÖZÇELİK, Şefik DURSUN, Recep KAHRAMAN, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP

Gökkuşağı alabalıklarından Yersinia ruckeri izolasyonu,identifikasyonu ve dokularda indirekt floresan antikor ile antijen aranması

Ayşe ATEŞOĞLU

Yoğurdun inkubasyonu ve soğuk muhafazasının Escherichia coli 0157:H 7 canlılığı üzerine etkisi

HARUN AKSU, ÖZGE ÖZGEN ARUN, Hilal ÇOLAK

Brucella abortus S 19 ve Brucella melitensis rev. 1 aşı suşlarının immunojenisitelerinin tespit edilmesi

Yavuz UYSAL

Brucella melitensis rev.1 ve Brucella abortus S 19 aşı suşlarının residual virulanslarının Bonet-Maury probit transformasyon testi ile tespit edilmesi

Yavuz UYSAL

Türkiye'de Brucella abortus hastalığı kontrolülün ekonomik önemi

Salih YURTALAN

Liyofilize Brucella aşılarının sulandırıldıktan sonra değişik ısı derecelerinde canlı kalma ve dissosiye olma özelliklerinin incelenmesi

SEVİL ERDENLİĞ GÜRBİLEK

Koyun-keçi çiçek aşısı uygulanan koyunlardan doğan kuzularda bağışıklığın incelenmesi

Veli GÜLYAZ