Ülkemizde çocukluk çağı korozif striktürlerinin güncel nedenleri ve önlem önerileri

Amaç: Çocukluk çağında korozif maddelerin yanlışlıkla içilmesi sonucu özefagus ve antrumda darlık gelişebilmektedir. Korozif striktür sorununu önlemede katkısı olması amacıyla, ülkemizde son yıllarda striktüre neden olan korozif maddeleri ve alınmalarında etkili olan faktörleri tanımlamak üzere retrospektif bir çalışma yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya 1999-2003 yıllarını arasında çamaşır suyu dışında bir korozif madde içme şüphesi, içme veya içme sonrası gelişen striktür sonucu hastaneye başvurdurularak yatırılan hastalar dahil edildi. Hastaların yaşları, içtikleri korozif maddeler, içilen korozif maddelerin bulunduğu ambalaj veya kaplar, endoskopi bulguları, özefagus ve antrumda striktür gelişimleri açılarından değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma döneminde incelenen 97 hastanın % 76.3'ü dört yaşında veya daha küçktür. Bu hastalardan 83'ü korozif madde içimi sonrası erken dönemde, 14'ü ise striktür geliştikten sonra başvurdurulmuştur. Hastaların % 70'i yağ çözücü, tuz ruhu ve lavabo aç içmiştir. Toplam 23 hastada özefagus striktürü saptanmıştır. İki hastada sadece antrumda striktür, 3 hastada ise özofagus striktürü ile birlikte antrumda striktür görülmüştür. Dört yaşında veya daha küçük hastalardan % 54.5'i korozif maddeyi özel kabından içerken, % 45.5'i diğer bir kapta bulunan korozif maddeyi içmiştir. Beş ve daha ileri yaştaki hastaların çoğunun diğer bir kapta bulundurulan korozif maddeyi içtikleri saptanmıştır. Sonuç: Yeni temizlik ürünlerinin yaygınlaşmasıyla ülkemizde korozif striktürün nedenleri de farklılaşmaktadır. Yanlışlıkla korozif madde içimi sıklıkla dört yaşında veya daha küçük çocuklarda görülmektedir. Bu yaş grubundaki çocukların korozif maddeleri içmelerinin önlenmesi için aileler bilinçlendirilmeli ve çocukların korozif maddelere ulaşamamaları için gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Korozif madde içeren ambalajlar, özellikle dört yaş ve altı çocuklar tarafından kolaylıkla açılamayacak şekilde üretilmelidir. Son yıllardaki ciddi özefagus zedelenmesi ve striktür gelişiminin en sık nedenini yağ çözücüdür. Yağ çözücülerin baz içeriklerinin mümkün olan en düşük düzey ile sınırlandırılması, özefagusa ve antruma olan zedeleyici etkilerini azaltma açısından yararlı olacaktır.

Recent causes of corrosive strictures and preventive measure suggestions for Turkey

Aim: Accidental ingestion of corrosive material may lead to strictures in the esophagus and antrum. A retrospective clinical study was performed to define the commonly ingested corrosives that result in strictures during recent years among children to comment on the necessary prophylactic measusres. Method: Between 1999-2003 patients who were hospitalised because of suspected or definite ingestion of a corro-sive other than household bleech, or complicating stricture were evaluated for age, the type and the container of the ingested corrosive, endoscopic findings and stricture development in antrum or esophagus. Results: 76.3 % of 97 patients were 4 year-old or younger. 83 patients were admitted following ingestion and 14 were admitted after stricture formation. 70% of patients were ingested oven cleaner, household hydrochloric acid or drain opener. 23 patients had esophageal stricture and 3 of those had additional antral stricture. Two patients had only antral stricture. 54.5% of patients who were 4 year-old or younger had ingested corrosive material in the original package and 45.5 % had ingested the corrosives from other containers. Most of the children who were 5 year-old or older had ingested corrosive material from containers other than original package. Conclusion: Accidental ingestion of corrosive material is most commonly encountered in 4 year-old or younger children. Education of parents to prevent these children to reach corrosive material appears to be extremely important. Original packages should be designed not to be opened easily by children under 5 years of age. The most common reason of esophageal injury or stricture formation is ingestion of oven cleaner. It will be useful to limit their sodium hydroxyde content for decreasing the harmful effects on esophagus and antrum.

Kaynakça

1. Belediye Kanunu, Kanun No: 1580 Kabul Tarihi: 3.4.1930

2. Çiftçi AÖ, Şenocak ME, Büyükpamukçu N, et al: Gastric outlet obstruction due to corrosive ingestion: incidence and outcome. Pediatr Surg Int 15:88, 1999

3. Tekant G, Eroğlu E, Erdoğan E, et al: Corrosive injury-induced gastric outlet obstruction: a changing spectrum of agents and treatment. J Pediatr Surg 36:1004, 2001

4. Gün doğdu HZ, Tanyel FC, Büyükpamukçu N, et al: Colonic replacement for the treatment of caustic esophageal strictures in children. J Pediatr Surg 27:771, 1992

5. Gündoğdu HZ, Tanyel FC, Büyükpamukçu N, et al: Conservative treatment of caustic esophageal strictures in children. J Pediatr Surg 27:767, 1992

6. İçer M, Küçükaydın M, Okur H, ve ark.: Çocuklarda korozif özofajit. Pediatrik Cerrahi Dergisi 6:68, 1992

7. Karnak İ, Tanyel FC, Büyükpamukçu N, et al: Combined use of steroid, antibiotics and early bougienage against stricture formation following caustic esophageal burns. J Cardiovasc Surg (Torino) 40:307, 1999

8. Karnak İ, Tanyel FC, Büyükpamukçu N, et al: Esophageal perforations encountered during the dilation of caustic esophageal strictures. J Cardiovasc Surg (Torino) 39:373, 1998

9. Mutaf O: Çocuklarda kostik özofagus yanıkları. Pediatrik Cerrahi Dergisi 2:69, 1988

10. Mutaf O, Özok G, Mevsim A, ve ark.: Kostik özofagus yanıklarında erken sistemik steroid tedavisi. Pediatrik Cerrahi Dergisi 6:75, 1992

11. Erdoğan E, Eroglu E, Tekant G, et al: Management of esophagogastric corrosive injuries in children. Eur J Pediatr Surg, 13:289, 2003

12. Otçu S, Karnak İ, Tanyel FC, Şenocak ME, et al: Biochemical indicators of caustic ingestion and/or accompanying esophageal injury in children. Turk J Pediatr 45:21, 2003

13. Tanyel FC, Büyükpamukçu N, Hiçsönmez: The predictability of esophageal burns after caustic ingestion in children. Turk J Pediatr 30:109, 1988

14. Tanyel FC: Çocuklarda sık görülen cerrahi hastalıklar. Katkı Pediatri Dergisi 18:236, 1997

15. Christensen HBT: Epidemiology and prevention of caustic ingestion. Acta Pediatr 83:212, 1994

16. Millar AJW, Cywes S: Caustic strictures of the esophagus. In O'Neill JA, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG (eds): Pediatric Surgery. Mosby 1998, p:969-979

17. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1593 sayılı), bu kanunun 199. Maddesine göre yürürlüğe konmuş olan Gıda Maddelerinin ve İnsan Sağlığını İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını gösteren Tüzük

18. T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 08.07.93 tarih ve B100TSH0120011 /08229 sayılı genelgesi

19. T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 22.11.96 tarih ve B100TSH0120011 /11747 sayılı genelgesi

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

393 63

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bağırsağın nöronal bozuklukları: Bağırsağın nöronal displazisi ve ganglion seyrekliği saptanan üç olgunun sunumu

METE KAYA, A. Serhat BAYKARA, M. Emin BOLEKEN, İlyas ÖZARDALI, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN

Karaciğer kökenli "indiferansiye embiryonel sarkom" ve eşlik eden geç dönem komplikasyonu: Bronkobilier fistül

Gülşen EKİNGEN, B. Haluk GÜVENÇ, Funda ÇORAPÇIOĞLU, Nazan SARPER

Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarının ayırıcı tanısında klinik ve radyolojik özelliklerin yeri

Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, A. Serhat BAYKARA, Orhan DEMİRTAŞ, M. Erdal MEMETOĞLU, Nedim GÖZAYDIN, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN

Hemodializ ve antihipertansif ilaç kullanımına bağlı priapizm

Emin BALKAN, Nizamettin KILIÇ, Belgin YAVAŞCAOĞLU, Osman DÖNMEZ, Ayhan KIRKPINAR, Hasan DOĞRUYOL

Çocukluk çağı ampiyem olgularında fibrinolitik tedavi

Gülşen EKİNGEN, B. Haluk GÜVENÇ, Selami SÖZÜBİR, Metin AYDOĞAN, Ayşe TUZLACI, Ayşe GÖKALP

Lokal anestezik maddeler için yapay taşıyıcı olarak jelatin süngerin kullanılması: Deneysel çalışma

METE KAYA, Mehmet Emin BOLEKEN, Mustafa CENGİZ, Hasan KAFALI, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN

Sakrokoksigeal teratomu taklit eden nadir bir patoloji: Tailgut kisti

Dinçer AYLAN, Ali NAYCI, HAKAN TAŞKINLAR, Ayşe POLAT, Burçin TUŞTAŞ, Aytuğ ATICI, Selim AKSÖYEK

Ülkemizde çocukluk çağı korozif striktürlerinin güncel nedenleri ve önlem önerileri

Saniye EKİNCİ, F. Cahit TANYEL, M. Emin ŞENOCAK, Nebil BÜYÜKPAMUKÇU

Çocuklarda periapandisit ve klinik önemi

Ş. Kerem ÖZEL, Ahmet KAZEZ, A. Aysel KÖSEOĞULLARI, İbrahim H. ÖZERCAN

Çocuklardaki Meckel divertikülünde Helikobakter pilori varlığı

Şemsi ALTANER, Mustafa İNAN, Servet GÜREŞÇİ, Öz Fulya PUYAN, Latife DOĞANAY