Testosteron'un dişi tavşan mesanesi üzerindeki etkileri: Mesanenin cinsiyeti üzerine bir ön çalışma

Erkek seks hormonlarının dişi mesaneleri üzerine etkisini araştıran çok az çalışma vardır. Çalışmamızın amacı dişilerde testosteronun mesane işlevleri üzerindeki etkilerini deneysel olarak araştırmaktır. Çalışma 5 adet erişkin, beyaz, hamile olmayan Yeni Zelanda tipi tavşanda yapıldı. Deneklerin başlangıç ürodinami değerleri ve kan seks hormon (testosteron ve östrojen) düzeyleri saptandı. Daha sonra 10 gün süre ile 10 mg/gün im testosteron verildi: Tüm deneklerde ürodinami ve kan seks hormonu ölçümleri enjeksiyonu izleyen 5, 10 ve 30. günlerde eş zamanlı olarak yinelendi. Testosteron düzeyi 10. güne dek yükselerek en yüksek değere çıktı daha sonra düşmeye başlayarak 30. günde başlangıç düzeyine indi. Östrojen (östradiol-17B) düzeyi ise 30. gün sonunda enjeksiyon sırasındaki değerlerden yüksek bulunmakla birlikte 5 ve 10. günlerdekinden düşüktü. Mesane kapasitesi ve kompliyansı 5. gün çok az yükselirken; 10. günde kapasitenin % 20, kompliyansın ise % 33,7 oranında azaldığı görüldü. Her iki ürodinamik parametre 30'uncu gün sonunda başlangıç değerlerinin üzerinde bulundu. Çalışmamızda dişi tavşan mesanelerinde testosteron verilmesini izleyen, kısa süreli kan testosteronu artışına paralel, ürodinamik değişiklikler olduğu gösterilmiştir. Benzer değişiklikler "dişi mesaneleri" erkek hormonlarının etkisi altında bulunan doğumsal sürrenal hiperplazili interseks olgularında da görülmektedir. Bu nedenlerle seks hormonlarının çocuklarda vezikoüreteral reflü, mesane boynu işlev bozuklukları ve inkontinans gibi hastalıkların etiyopatogenezinde önemli bir rol oynadıklarım düşünmekteyiz.

The effects of testosterone on female rabbit bladder: Preliminary study on bladder sex

There is only a few clinical or experimental data about the effects of male sex hormones on bladder functions in females. The aim of this study is to assess the effects of testosterone on Madder function in female rabbits. Five mature female New Zealand white nonpregnant rabbits were studied. After determining the baseline urodynamic records and the sex hormone (testosterone and estrogen) levels, testosterone (10 mg/day, im) was injected to these rabbits for ten days. In the follow-up, all rabbits underwent urodynamic studies at 5<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup> and 30<sup>th</sup> days and sex hormone levels were determined in the same time intervals. Testosterone levels increased until the 10<sup>th</sup> day and returned to baseline levels at the 30<sup>th</sup> days. Estrogen (estradiol-17 B) levels were found to have decreased at 5<sup>th</sup> and 10<sup>th</sup> days, but were found above the preinjection levels at the 30<sup>th</sup> day. The capacity and compliance of the bladders increased slightly at the 5th day and, then decreased at 10th day after the testosterone injection (20 % decrease in bladder capacity and 33.7 % decrease in bladder compliance). Both urodynamic parameters were found to be elevated above the preinjection levels at the 30<sup>th</sup> day. This study demonstrated changes in bladder urodynamics in female rabbits after injection of testosterone. These changes correlated with an elevation in blood testosterone levels at short term. This condition resembles the clinical status of some intersex patients, with congenital adrenal hiperplasia, whose "female bladder" is under the influence of male sex hormones. We think that, the sex hormones may play an important role in the etiopathogenesis of vesicoureteral reflux, bladder neck disorders, and in-continance in childhood.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

166 23

Sayıdaki Diğer Makaleler

İzole özofagus atrezisinde geciktirilmiş primer onarım: Ön sonuçlarımız

Serdar H. İSKİT, Tolga E. DAĞLI, Gürsu KIYAN, Halil TUĞTEPE, Suat AYYILDIZ

Çocuklarda derin kısmi kalınlıktaki yanık yarasının kollajenaz ile enzimatik debridmanı

MEHMET GEYLANİ ÖZOK, Coşkun ÖZCAN, Nergül ÇÖRDÜK, Orkan ERGÜN, Dilek ERDENER

Böbreğin sıcak iskemi-reperfüzyon hasarından korunmasında verapamil, kaptopril ve GBE' nin etkilerinin karşılaştırılması

Selçuk OTÇU, Mehmet ÖZER, Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU, Ayten GEZİCİ, Selçuk YÜCESAN

Opsoklonus-miyoklonus-ataksi sendromunun eşlik ettiği iki nöroblastom olgusu

Gülay A. TİRELİ, Hüseyin ÖZBEY, Ertuğrul ERYILMAZ, Bilge BİLGİÇ, Tansu SALMAN

Sıçanlarda nitrofen ile oluşturulan diafragma hernisinde prenatal steroid ve TRH tedavisinin yeri

M. Kemal ÇİĞDEM, A. İhsan DOKUCU, Abdurrahman ÖNEN, Selçuk OTÇU, Hayrettin ÖZTÜRK, Engin DEVECİ, Selçuk YÜCESAN

Testosteron'un dişi tavşan mesanesi üzerindeki etkileri: Mesanenin cinsiyeti üzerine bir ön çalışma

Sinan CELAYİR, Zekeriya İLÇE, Huriye BALCI, Tuncay ALTUĞ

Doğumsal santral alveoler hipoventilasyon sendromuna eşlik eden Hirschsprung hastalığı: Olgu sunumu

Gülay A. TİRELİ, Serkan İŞLER, Hüseyin ÖZBEY, Füsun OKAN, Tansu SALMAN

Çocuklarda posterior üretra yaralanmalarında erken ve geç yaklaşımların karşılaştırılması

Karaciğerin mezenkimal hamartomları

Topuzlu Gonca TEKANT, EBRU YEŞİLDAĞ, Yüksel YEKER, Sergülen DERVİŞOĞLU, Osman F. ŞENYÜZ

Gastrointestinal sistem duplikasyonları: 10 yıllık deneyim

Feryal GÜN, Tansu SALMAN, Alaaddin ÇELİK