Sıçanlarda adriamisin ile oluşturulan özofagus atrezisi modelinde gestasyonun 15-18. günlerindeki histopatolojik bulgular

Sıçanlarda adriamisin ile oluşturulan özofagus atrezisi (ÖA) modeli bu anomalinin embriyolojisinin araştırılmasında yeni bir çığır açmıştır. Ancak bu model ile yapılan çalışmaların çoğunda sadece gestasyonun 11-13. günlerine ait bulgular ortaya konmuştur. Çalışmamızda embriyogeneze ışık tutabilmek için, gestasyonun 15-18. günlerindeki histopatolojik bulgular incelenmiştir. Sprague-Dawley türü 26 erişkin dişi sıçan çiftleştirilerek, gestasyonun 8,9 ve 10. günlerinde 19'una periton içi adriamisin (2 mg/kg/doz), kalan 7 gebe sıçana da aynı günlerde serum fizyolojik verildi. Elde edilen toplam 252 fetüsün yatay kesitleri histolojik olarak incelendi. Adriamisin alan gebe sıçanlardan elde edilen 183 fetüsün 50'sindeÖA (% 27), ikisinde trakea atrezisi (TA) gelişti. Adriamisine maruz kaldığı halde ÖA veya TA gelişmeyen fetüslerin histolojik bulguları kontrol grubu fetüsler ile aynı idi. Özofagus ve trakea epitel ve duvar farklılaşmasının gestasyonun 17-18. günlerinde oluştuğu gözlendi. ÖA'lı fetüslerde trakeanın omurgaya uzaklığı korunmuştu. ÖA'lı fetüslerin trakeaları, TA'lı fetüslerin de özofagusları normal histolojik yapıdaydı. Adriamisine maruz kalış, ÖA gelişmediğinde özofagus histolojisini etkilememektedir. Bulgularımızın gestasyonun 15. gününden öncesini inceleyen değişik savlı bazı çalışmaları yer yer desteklemesi, embriyogenezin ortaya konmasında tüm gestasyon döneminin birlikte ele alınması gerekliliğine işaret etmektedir.

Histopathologic findings on gestational days of 15-18 in rats with adriamycin induced esophageal atresia

Presentation of adriamycin induced esophageal atresia model in rats is a new beginning for embryologic investigations of this congenital anomaly. Most of the histopathological studies with this model designed to examine gestational period between 11 to 13th days. The aim of this study is to describe the histopathological features of esophageal atresia on days 15 through 18. Adriamycin (2 mg/kg/dose) was administered intraperitoneally to 19 of 26 time-pregnant Sprague-Dawley rats on gestational days of 8,9, and 10. Normal saline was administered to the remaining seven rats. Horizontal sections of 252 fetuses from both groups were examined histopathologically. Fifty out of 183 (27 %) adriamycin-exposed fetuses developed esophageal atresia (EA), and tracheal agenesis (TA) was seen in other two. Histological findings of adriamycin-exposed fetuses without EA or TA were similar with control group fetuses. Differentiation of structures on esophageal and tracheal wall was observed on 17th and 18th gestational days. Distance between trachea and vertebral cartilage in fetuses with EA were comparable with in those without EA. Tracheal structure in EA, and esophageal structure in T A kept their normal histological appearance. Exposure to adriamycin did . not altered esophageal histology in fetuses without EA. As our data can be adjusted to different theories, we recommend to investigate the entire gestational period to make more reasonable embriyogenetic explanations.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

219 29

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuklarda laparoskopik Tenckhoff kateteri yerleştirilmesi: Ön rapor

Haluk EMİR, Topuzlu Gonca TEKANT, EBRU YEŞİLDAĞ, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER, Nüvit SARIMURAT, YUNUS SÖYLET, Cenk BÜYÜKÜNAL, Nur DANİŞMEND

Kolonik poş anomalisi: Olgu sunumu

Selim AKSÖYEK, Gülay A. TİRELİ, Cem BONEVAL, Hüseyin ÖZBEY, Tansu SALMAN, Alaaddin ÇELİK

Bilateral Wilms tümörü

Topuzlu Gonca TEKANT, Egemen EROĞLU, İnci YILDIZ, Lebriz YÜKSEL, Sergülen DERVİŞOĞLU, Yüksel YEKER, YUNUS SÖYLET, Nur DANİŞMEND, Cenk BÜYÜKÜNAL

Sıçanlarda adriamisin ile oluşturulan özofagus atrezisi modelinde gestasyonun 15-18. günlerindeki histopatolojik bulgular

Melih TUGAY, Serdar H. İSKİT, Esin KOTİLOĞLU, Suat AYYILDIZ, Tolga E. DAĞLI

Boyunda nadir bir lezyon: Lenfanjioma sirkumskriptum

Haluk CEYLAN, İncila ÖZTOP

Pelvis içine uzanan intraskrotal epidermoid kist

Murat ŞANAL, Kutlug SINMAZ, Dilek BİTİK

Ameliyat öncesinde solunumu dengelenemeyen bir özofagus atrezisi olgusunda bronkoskopik fistül kateterizasyonu

Sinan CELAYİR, Egemen EROĞLU, Topuzlu Gonca TEKANT, Nüvit SARIMURAT, Daver YEKER

Akciğer blastomu: Olgu sunumu

Feryal GÜN, F. Tansu SALMAN, Rejin KEBUDİ, Cem BONEVAL, Alaaddin ÇELİK, Dilek YILMAZBAYHAN

Omurga kapanma eksikliklerinde cerrahi girişimler: 16 yıllık deneyim

Gülay A. TİRELİ, Cem BONEVAL, Semih MİRAPOĞLU, Hüseyin ÖZBEY, Tansu SALMAN, Alaaddin ÇELİK

Çocuklarda diafragma yaralanmaları

Ali İhsan DOKUCU, Hayrettin ÖZTÜRK, Selçuk OTÇU, Abdurrahman ÖNEN, Yaşar BÜKTE, Selçuk YÜCESAN