Semptomatik yenidoğanlarda intestinal rotasyon anomalilerinin klinik ve radyolojik tanımlanması

Amaç: Yenidoğan döneminde malrotasyon olgularının tanınması genellikle zor olmamakla birlikte semptom ve bulguların çok belirgin olmadığı hastalardaki olası tanı gecikmeleri morbidité hatta mortaliteyi etkileyebilir. Bu geriye dönük çalışmada, kliniğimizde semptomatik malrotasyon nedeniyle tedavi edilen yenidoğan olgularının klinik ve radyolojik verileri değerlendirilerek bu bulguların erken tanıdaki değeri irdelenmiştir. Yöntem: Ocak 1986-Şubat 1998 tarihleri arasında kliniğimizde malrotasyon nedeniyle tedavi edilen 27 yenidoğan hastanın verileri; tanı yaşları, yakınma ve fizik muayene bulguları, radyolojik muayene yöntemleri, ek anomaliler, malrotasyon tipi, eşlik eden intestinal, volvulusun varlığı, cerrahi tedavi yöntemleri ve sonuçlar açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Olgularımızın 20'si erkek, 7'si kız idi. Onaltı hastada belirtiler hayatın ilk haftası içinde (ortalama 11 gün) ortaya çıkmıştır. Safralı kusma olguların tümünde gözlenirken karın distansiyonu (7 olguda epigastrik, 6 olguda yaygın) en sık saptanan ikinci klinik bulgudur. Ayakta direkt batın graflsi (ADBG) tüm olgularda çekilmiş ve 21 olguda çift hava gölgesi, artmış mide gazı, distalde azalmış gaz gölgeleri gibi malrotasyonu düşündürecek intestinal tıkanma bulguları 'gözlenmiştir. Üst gastrointestinal sistem pasaj graflsi (ÜGSPG) 18 olguda yapılmış ve 16'sında duodenal tıkanma, mide ve duodenumda dilatasyon, distale azalmış geçiş gibi bulgular saptanmıştır. Altı olguda yapılan kontrastlı kolon incelemelerinin 5'inde yüksek yerleşimli çekum görülmüştür. Onüç olguda rotasyon anomalisi midgut volvulus ile birlikte olmasına karşın, sadece bir olguda iskemik barsak nedeniyle rezeksiyon gerekmiştir. Sonuç: Safralı kusmaları olan semptomatik, bir yenidoğanda ilk basamak radyolojik değerlendirme yöntemi olan ADBG, malrotasyona bağlı duodenal tıkanma ve volvulus tanısında çok değerli ve kolay uygulanabilir bir tanı aracıdır. Bunun ardından gerçekleştirilecek olan UGSPG kesin tanıya ulaşmada yardımcı olacaktır.

Clinical presentation and radiographic identification of intestinal rotation anomalies in symptomatic neonates

Aim: Although the initial diagnosis of the neonates with malrotation is straightforward, possible delay in diagnosis, in whom the symptoms and signs are less typical, may lead to increased morbidity and mortality. In this retrospective study, we aimed to review the clinical and radiological characteristics and investigate their diagnostic value, in our neonatal patients who were operated on with the diagnosis of primary intestinal malrotation. Method: Between January 1986 and February 1998, 27 neonates with the diagnosis of primary malrotation were treated in our surgical department. These patients were evaluated by means of the age at the diagnosis, presenting symptoms and signs, radiological investigation methods, associated anomalies, type of the malrotation abnormality, association of intestinal volvulus, surgical treatment procedures and outcomes. Results: Twenty out of 27 neonates were male and seven were female. In 16 cases the symptoms developed in the first week of life (mean 11 days). Bilious vomiting was present in all patients. Abdominal distention, which was the second prominent finding in this series, was generalized in 6 patients, and epigastric in 7. Erect abdominal plain Xrays, that were obtained in all cases, were positive in 21 out of 27 neonates for findings indicating obstruction due to malrotation such as augmented gastric air, double buble, and decreased amount of distal intestinal air. Upper gastrointestinal (UGI) contrast studies were performed in 18 patients and patterns of duodenal obstruction and dilated stomach and proximal duodenum were detected in 16 series. Barium enema were performed in 6 patients and high localization of the cecum was found in 5 of them. Although midgut volvulus which was detected in association with rotational abnormality in 13 patients, intestinal resection was necessary in only one case with intestinal ischemia. Conclusion: Erect plain radiograph of the abdomen is the first stage procedure for diagnosis of duodenal obstruction and volvulus due to intestinal malrotation in a symptomatic neonate with biliary emesis. Follow up UGI contrast series will help to confirm the diagnosis.

Kaynakça

1. Andrassy RJ, Mahour GH: Malrotation of the midgut in infants and children: a 25 year review. Arch Surg 116:158,1981 2. Berdon WE, Baker DH, Bull S, et al: Midgut malrotation and volvulus. Radiology 96:375, 1970 3. Bonadio WA, Clarkson T, Naus J: The clinical features of children with malrotation of the intestine. Pediatr Emerg Care 7:348, 1991 4. Ford EG, Senac MOJr, Srikanth MS, et al: Malrotation of the intestine in children. Ann Surg 215:172, 1992 5. Groff D: Malrotation. In: Ashcraft KW, Holder TM (eds) Pediatric Surgery (2nd ed). Philadelphia: WB Saunders Company 1993, p:320 6. Jolleys A: An examination of the birthweights of babies with some abnormalities of the alimentary tract. J Pediatr Surg 16:160, 1981 7. Kiesewetter WB, Smith JW: Malrotation of the midgut in infancy and childhood. Arch Surg 77:483,1958 8. Lister J: Malrotation and volvulus of the intestine. In Lister J, Irving IM (ed) Neonatal Surgery (3rd ed). Great Britain: Butterworth and Co. (Publishers) 1990, p:442 9. Powell DM, Othersen HB, Smith CD: Malrotation of the intestine in children: The effect of age on presentation and therapy. J Pediatr Surg 24:777, 1989 10. Rescorla FJ, Shedd FJ, Grosfeld JL, et al: Anomalies of intestinal rotation in childhood: Analysis of 447 cases. Surgery 108:710, 1990 11. Spigland N, Brandt ML, Yazbeck S: Malrotation presenting beyond the neonatal period. J Pediatr Surg 25:1139,1990 12. Stewart RD, Colodny AR, Daggett AC: Malrotation of the bowel in infants and children: A 15 year review.Surgery 108:710, 1976 13. Torres AM, Ziegler MM: Malrotation of the intestine. World J Surg 17:326, 1993 14. Touloukian RJ, Smith El: Disorders of rotation and fixation. In: O'Neill JA Jr., Rowe MI, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG (eds). Pediatric Surgery (3rd ed) Vol 2. St. Louis Missouri: Mosby-Year Book Inc 1998, pi 199 15. Yanez R, Spitz L: Intestinal malrotation presenting outside the neonatal period. Arch Dis Child 61:682, 1986

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

133 19

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yenidoğan cerrahi yoğun bakım ünitesinde cerrahi sonrası sepsis ve risk faktörleri

Halil TUĞTEPE, İbrahim UYGUN, Kerem ÖZEL, Gürsu KIYAN, Serdar H. İSKİT, Tolga E. DAĞLI

Deneysel travmatik diyafragma rüptürü sonrası gelişen kardiyo-respiratuvar etkileri üzerine nitrik oksit prekürsörü L-arginin'in etkisi

Hayrettin ÖZTÜRK, Ayten GEZİCİ, Selçuk OTÇU, Ali İhsan DOKUCU, Sedat KAYA, Gökhan KIRBAŞ, Selçuk YÜCESAN

Çocuk cerrahisinde nozokomiyal infeksiyonların epidemiyolojisi ve kontrolü

Abdurrahman ÖNEN, Murat Kemal ÇİĞDEM, Mehmet Faruk GEYİK, Selçuk OTÇU, Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU

Çocuk cerrahisi eğitiminde özgün maketler ile mesleksel beceri kazandırılması

Oğuz ATEŞ, Gülce HAKGÜDER, Mustafa OLGUNER, Feza M. AKGÜR, Tanju AKTUĞ

Semptomatik yenidoğanlarda intestinal rotasyon anomalilerinin klinik ve radyolojik tanımlanması

Cüneyt GÜNŞAR, İrfan KARACA, AYDIN ŞENCAN, Haluk CEYLAN, Erol MİR

Cerrahi tedavi uygulanan üreteropelvik bileşke darlıkları: Bir yaş üstü olgularda on yıllık deneyimiz

Cüneyt GÜNŞAR, AYDIN ŞENCAN, İrfan KARACA, Haluk CEYLAN, Orhan FESÇEKOĞLU

Akut apandisit tanısında inflamatuvar belirteçlerin yeri

Gökhan KÖYLÜOĞLU, Mehmet ARPACIK, DİLEK SEMA ARICI, Canan CERAN, Fügen KIVANÇ

Anüsden protrüde olan ventrikülo-peritoneal şant: Nadir bir komplikasyon

AYDIN ŞENCAN, Zafer DAĞLAR, Tolga KÜÇÜKOĞLU, Ahmet Şükrü UMUR, Mehmet SELÇUKİ