Deneysel fetal yara modelinde farklı implantlara karşı oluşan yangısal yanıtların değerlendirilmesi

Amaç: Fetal yara iyileşmesi ile erişkin yara iyileşmesi arasındaki en belirgin farklar, fetal yaradaki inflamasyon yanıtının çok düşük olması ve fetal yaranın nedbesiz iyileşebilmesidir. Ancak bazı koşullarda fetal dokuların erişkin tip inflamasyon yanıtı oluşturabildikleri de saptanmıştır. Bu çalışmada, farklı implantların fetal yarada oluşturduğu etkiler ve bu modeldeki fetal fibroblastların proliferasyonu incelendi. Yöntem: Bu deneysel çalışmada gestasyonun 23±1. günündeki tavşan fetuslarına 0.5x0.5 cm'lik cilt çıkarılması uygulandı. Kontrol grubunda (Grup 1), çıkarılan cilt dokusu aynı yere dikilirken, Grup 2 ve 3'te ise sırasıyla inorganik implant olarak Goretex (prostez materyal) ve organik implant olarak kardeş fetus cildi (hallogreft) çıkarılan cilt yerine dikildi. 16 fetustan oluşan her grup değerlendirme zamanına göre de iki alt gruba ayrıldı (a:24.saat ve b:72.saat). Elde edilen makroskopik skor, mikroskopik skor ve fetal fibroblastik PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) indeksleri tüm fetuslarda değerlendirildi. Bulgular: Makroskopik skorların değerlendirilmesinde en yüksek skorlar hem a hem b alt grubu için inorganik implant (grup 2) grubundaydı. Ayrıca, 1a ile 2a, 1b ile 2b ve 2b ile 3b arasındaki farklar istatistiksel olarak da anlamlı bulundu. Mikroskopik skorlarda da en yüksek değerler 2. gruptaydı ve 1b ile 2b ve 2b ile 3b arasındaki farklar anlamlı idi. En yüksek PCNA skorları da yine inorganik materyal grubundaydı. Sonuç: Bu çalışmada, fetal cilt yaralarında kullanılan protez materyallerin, cinse ve zamana bağlı olarak fetal inflamasyon yanıtını arttırdıkları saptanmıştır. Böylece fetal yara iyileşmesi modeli erişkin tip yara iyileşmesi modeline dönmektedir. Bu değişim en yoğun Goretex'in kullanıldığı inorganik implant grubunda gözlendi. Fetal fibroblastlardaki PCNA indeksinin yükselmesi de erişkin tip inflamasyon yanıtı ile paralellik göstermiştir.

Evaluation of inflammatory responses to different implants in experimental model of fetal wounds

Aim: Fetal wound healing differs dramatically from adult tissue repair, especially with the characteristic of minimal inflammation response and scarless healing. However in recent studies, it has also been shown that fetal wound healing can change to adult type in some conditions. In this study, the effects of different prosthetic materials on fetal wound healing and proliferation of fetal fibroblasts were evaluated. Method: In this experimental study, the skin of the fetal rabbit was excised 0.5x0.5 cm in size on the 23±1 day of gestation. In group 1 (control group), the excised skin was sutured in the same place. In group 2, an inorganic material (goretex patch) was sutured inplace of the excised skin. In group 3, an organic material (skin patch excised from another sibling fetus) was sutured inplace of the excised skin. All groups (n:16) were divided into two subgroups depending on the time of evaluation (24th and 72nd hours, subgroups a and b) The macroscopic scale, microscopic scale and PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) index of the fibroblasts were evaluated. Results: Evaluation of macroscopic scales revealed that the scores were higher in group 2 in subgroups a and b. The differences were significant between the groups 1a and 1b and 1b and 2b and 2b and 3b. Microscopically the scores were also higher in group 2 and the differences were significant between the groups 1b and 2b and 2b and 3b. The highest PCNA scores were also found in group2. Conclusion: In this study, the presence of prosthetic material in fetal wound increases fetal inflammatory response resembling adult type healing depending on the duration and type of material used. Goretex resulted in the highest response between these groups. The increase of fetal fibroblastic PCNA was in accordance with the degree of adult type inflammatory response.

Kaynakça

1. Adzick NS, Harrison MR: Pathophysiology of surgical disease in fetus. Seminars in Pediatric Surgery 2:99, 1993

2. Adzick NS, Longaker MT: Scarless fetal healing. Ann Surg 215:3, 1992

3. Adzick NS, Lorenz PH: Cells, matrix, growth factors and the surgeon. Ann Surg 220:10, 1994

4. Alaish D, Yager D, Diegelman RF, Cohen KI: Biology of fetal wound healing: Hyaluronate receptor expression in fetal fibroblasts. J Pediatr Surg 29:1040, 1994

5. Bullard KM, Longaker MT, Lorenz HP: Fetal wound healing: current biology. World J Surg 27:54, 2003

6. Burd DAR, Longaker MT, Adzick NS, Harrison MR, Ehrlich HP: Fetal wound healing in a large animal model: The deposition of collagen is confirmed. Br J PI ast Surg 43:571, 1990

7. Diegalmann RF: Cellular and biochemical aspects of normal and abnormal wound healing: an overview. J Urol 157:298, 1997

8. Dixon JB: Inflammation in the foetal and neonatal rat: The local reactions to skin burns. J Bacteriol Pathol 80:73, 1960

9. Frantz FW, Bettinger DA, Haynes JH, et al: Biology of fetal repair: The presence of bacteria in fetal wounds induces an adult-like healing response. J Pediatr Surg 28:428, 1993

10. Geary WA, Cooper PH: Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) in common epidermal lesions. J Cutan Pathol 19:458-468, 1992

11. Harrison MR, Langer JC, Adzick NS, et al: Correction of congenital diaphragmatic hernia in utero : V. Initial clinical experience. J Pediatr Surg 25:47, 1990

12. Kumta S, Ritz M, Hurley JV, et al: Acute iflammation in foetal and adult sheep: the response to subcutaneous injection of turpentine and carrageenan. Br J Plast Surg 47:360, 1994

13. Lin RY, Adzick NS. The role of the fetal fibroblast and transforming growth factor beta in a model of human fetal wound repair. Seminars in Pediatric Surgery 5:165, 1996

14. Longaker MT, Chui ES, Dollbaum C, et al: Studies in fetal wound healing: IV. Hyaluronic acid stimulating activity distinguishes fetal wound fluid from adult wound fluid. Ann Surg 210:667, 1987

15. Longaker MT, Peled ZM, Chang J, Krummel TM: Fetal wound healing: progress report and future directions. Surgery 130:785, 2001

16. Lovvorn HN, Cass DL, Sylvester KG, et al: Hyaluro-nan receptor expression increases in fetal excisional skin wounds and corraletes with fibroplasia. J Pediatr Surg 33:1062,1998

17. Samasundarum K, Prathap K: Intrauterine healing of skin wounds in rabbit foetusus. J Path 100: 81, 1976

18. Santoro S, Pickard LR, Wilson S, et al: The biological response to stantard suture materials in the skin of fetal rabbits. J Surg Res 33:258, 1982

19. Smith DS: The use of prosthetic materials in the repair of hernias. Surg Clin North Am 51:1387, 1971

20. Thomas BL, Krummel TM, Nelson JM, et al: Fetal wound healing can switched to an adult type response by attraction of neutrophils to the site of injury. Plast Surg Res Counc 33:127, 1988

21.. Whitby DJ, Ferguson MWJ: The extracelluler matrix in fetal and adult wound healing. Development 112:651, 1991

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

230 29

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kasık fıtıklı hastalarda anestezi öncesi rutin inceleme gerekli mi?

Bülent Hayri ÖZOKUTAN, Haluk CEYLAN, HASAN KOÇOĞLU, LÜTFİYE PİRBUDAK, Nihat ERSÖZ

Üreterosellerin tanı özellikleri ve böbrek-idrar sistemi üzerine etkileri

Cüneyt GÜNŞAR, İrfan KARACA, Aydın ŞENCAN, Haluk CEYLAN, Erol MİR

Deneysel fetal yara modelinde farklı implantlara karşı oluşan yangısal yanıtların değerlendirilmesi

Selami SÖZÜBİR, ŞÜKRÜ OĞUZ ÖZDAMAR, Semih GÖRK, Ender ARITÜRK, Ferit BERNAY, Rıza RIZALAR, Naci GÜRSES

Yenidoğan ve bebekte nedeni bilinmeyen kalın bağırsak delinmeleri

Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU, Selçuk OTÇU, Abdurrahman ÖNEN, Şenol GEDİK, Hülya ÖZTÜRK

Mayıs 2003 Bingöl depremi sonrası çocuk hastalardaki klinik deneyimlerimiz

Ş. Kerem ÖZEL, Ahmet KAZEZ, Hüseyin ÇELİKER, A. Mustafa YILDIRIM, Ergun PARMAKSIZ, Erhan YILMAZ, Murat PEKDEMİR

Rektal tuşede patoloji saptanmayan rektal kanamalı olgularda bükülmez rektoskopi bükülebilir kolonoskopinin yerini tutabilir mi?

Baran TOKAR, Hüseyin İLHAN

İnternet'teki Türkçe ağ sayfalarında bulunan çocuk cerrahisi bilgilerinin değerlendirilmesi

Haluk CEYLAN

Doğumsal kayıksı dev üretra

Bülent Hayri ÖZOKUTAN, Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Ali GÖZÜKÜÇÜK, Fahri KARACA

Üzüme bağlı bağırsak tıkanması: Bir olgu sunumu

M. Erdal MEHMETOĞLU, Turan KANMAZ, METE KAYA, M. Emin BOLEKEN, Selçuk YÜCESAN

Skrotum içi testis dışı lenfanjiom

Cüneyt GÜNŞAR, Aydın ŞENCAN, M. Akif DEMİR, Abdülkadir GENÇ, Tolga KÜÇÜKOĞLU, Can TANELİ, Erol MİR