Çocuk cerrahisinde nozokomiyal infeksiyonların epidemiyolojisi ve kontrolü

Amaç: Çocuk cerrahisinde görülen nazokomiyal infeksiyoıılar (NKİ)'m epidemiyolojisini ve kontrol yöntemlerini araştırmak. Yöntem: Çocuk cerrahisi kliniğinde Ocak 1997Aralık - 2000 tarihleri arasında yatırılıp tedavi edilen 2844 olgu geriye dönük olarak değerlendirildi. NKİ tanımlamasında "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" kriterleri kullanıldı. Bu çalışmada, kliniğimizde görülen NKI'lerin sıklığı, yaş ile ilgisi, İnfeksiyon türleri ve etkenleri, uygulanan invaziv girişimler ve risk faktörleri arasındaki ilişki araştırıldı. Aynı dönem içerisinde NKİ gelişmeyen ancak yaşları ve cinsiyetleri NKİ geçirenler ile uyumlu olan ve hastalık türleri NKİ geçirenler ile aynı olan 78 hasta kontrol grubu olarak alındı. Bu iki grup mortalite ve hastanede yatış süreleri açısından karşılaştırıldı. Bulgular: 78 olguda NKİ tespit edildi. NKİ sıklığı % 2.74 C/997''de % 4.99, 1998'de % 3.89, 1999'da % 1.33 ve 2000'de % l.44) idi. NKİ grubunda yaş ortalaması 28 ay, kontrol grubunda ise 26 ay idi. En sık gelişen NKİ türü cerrahi yara infeksiyonu ve üriner sistem infeksiyonu idi. NKİ gelişen hastalarda en sık eşlik eden predispozan faktörler; üretral kateterizasyon (% 10.26), travma (% 9.25) ve parenteral nütrisyon (% 8.70) idi. 'Hastanede kalış süresi NKİ grubunda 16 gün (428 gün) iken kontrol grubunda 9 gün (222 gün) idi. NKİ ve kontrol grupları arasında mortalité ve hastanede yatış süresi açısından anlamlı fark vardı (sırasıyla p

The epidemiology and control of nosocomial infections in pediatric surgery

Purpose: To investigate the epidemiology and control methods of nosocomial infection (NCI) in pediatric surgery. Method: We retrospectively reviewed 2844 hospitalized children in the pediatric surgical clinic between January 1997 and December 2000. The diagnosis of NCI was made based on criteria proposed by "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)". The incidence of NCI s, type of microorganisms and infections, age, sex and risk factors were determined. The mortality rate and hospitalization period of patients with NCI were compared with 78 control patients whose age, sex and primary disease were identical and free of NCI. Results: There were 78 children with NCI; the overall incidence was 2.74 % (4.99 % in 1997, 3.89 % in 1998, 1.33 % in 1999, î .44 % in 2000). The meanage was 28 months the most frequent infections were surgical wound and urinary tract infection, in the NCI and 26 months in the control group. The most frequent risk factors were urethral catheter (10.26 %), trauma (9.25 %), and parenteral nutrition (8.70 %). The mean hospitalization period was 16 days (range 428 days) in patients with NCI, while it was 9 days (range 222 days) in control group. There was a significant difference in mortality rate and hospitalization period (p<0.05, p<O.OOI, respectively) between the patients with NCI and those of controls. Conclusion: Surgical wound infection was the most common NCI in Pediatric Surgery. Urethral catheterization, trauma and parenteral nutrition were the most frequent risk factors. NCIs caused high mortality, prolonged hospitalization period and increased cost. Close relationship between the pediatric surgical team and the infection disease team; the education of medical staff; handwashing and disinfection; limited antibiotics; close followup for risk factors; minimized invasive interventions and catheterizations; isolation; and early enteral nutrition resulted in significant decrease in the incidence of NCIs in our clinic in the last two years.

Kaynakça

1. Aavitsland P, Stormark M, Lystad A: Hospital-acquired infections in Norway: a national prevalence survey in 1991. Scand J Infect Dis 24:477, 1992 2. Alejandro E. Macias H: Pediatric nosocomial bacteremia: culturing infusion liquids may help in its control.JAMA 273:441, 1995 3. Burgner D, Dalton D, Hanlon M, et al: Repeated preva¬ lence surveys of paediatric hospital-acquired infection. J Hosp Infect 34:163, 1996 4. Çalangu S: Hastane infeksiyonlarının önemi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 1:5, 1997 5. Campins M, Vaque J, Rossello J, et al: Prevalence of hospital-acquired infections in Spain. EPINE Working Group. J Hosp Infect 20:1, 1992 6. Campins M, Vaque J, Rossello J, et al: Nosocomial infections in pediatric patients: a prevalence study in Spanish hospitals. EPINE Working Group. Am J Infect Control 21:58, 1993 7. Craven DE, Kunches LM, Lichtenberg DA, et al: Nosocomial infection and fatality in medical and surgical intensive care unit patients. Arch Intern Med 148:1161,1988 8. Dinç G, Mamikoğlu L, Günseren F, et al: Akdeniz üniversitesi hastanesinde hastane infeksiyonları. Mikrobiyoloji Bülteni 28:235, 1994 9. Donowitz LG: High risk of nosocomial infection in the pediatric critical care patient. Crit Care Med 14:26,1986 10. Donowitz LG: Hospital-acquired infections in children. The New England Journal of Medicine 323:1836,1990 11. Edmond MB, Wenzel RP: Infection control. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and Practice of Infectious Diseases 4tn ed. New York,Churchill Livingstone, 1995, p:2572 12. Ford JEL, Mindorff CM, Langley JM, et al: Epidemiologic study of 4684 hospital-acquired infections in pediatric patients. Pediatr Infect Dis J 8:668, 1989 13. Halit Özsüt: Yoğun bakım ünitesi infeksiyonları.Office Print, 1997 14. Kaynak A, Belviranlı MM: Postoperatif bakım, in: Kartal A, Yüksek T, eds. Multiorgan yetmezliği, hasta bakımı ve önlemler (Çeviri). Ankara: Türkiye Klinikleri Yayınevi, 1994, s: 107 15. Mayon WRT, Ducel G, Kereselidze T, et al: An international survey of the prevalance hospital acquired infection. J Hosp Infect 11:43, 1988 16. Moro ML, Vigano EF, Cozzi LA: Risk factors for central venous catheter-related infections in surgical and intensive care units. The Central Venous Catheter-Related Infections Study Group. Infect Control Hosp Epidemiol 15:253,1994 17. Orrett FA, Brooks PJ, Richardson EG, et al: Paediatric nosocomial urinary tract infection at a regional hospital. Int Urol Nephrol 31:173, 1999 18. Özdemir E, Geyik MF, Ayaz C, et al: Ürolojik nozokomiyal enfeksiyonların epidemiyolojisi ve kontrolü. Dicle Tıp Dergisi 24:171, 1997 19. Vincent JL, Bihari JD, Suter PM, et al: The prevalence of nosocomial infection in intensive care units in Europe. JAMA 274:639, 1995

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

145 21

Sayıdaki Diğer Makaleler

Akut apandisit tanısında inflamatuvar belirteçlerin yeri

Gökhan KÖYLÜOĞLU, Mehmet ARPACIK, DİLEK SEMA ARICI, Canan CERAN, Fügen KIVANÇ

Yenidoğan cerrahi yoğun bakım ünitesinde cerrahi sonrası sepsis ve risk faktörleri

Halil TUĞTEPE, İbrahim UYGUN, Kerem ÖZEL, Gürsu KIYAN, Serdar H. İSKİT, Tolga E. DAĞLI

Çocuk cerrahisinde nozokomiyal infeksiyonların epidemiyolojisi ve kontrolü

Abdurrahman ÖNEN, Murat Kemal ÇİĞDEM, Mehmet Faruk GEYİK, Selçuk OTÇU, Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU

Çocuk cerrahisi eğitiminde özgün maketler ile mesleksel beceri kazandırılması

Oğuz ATEŞ, Gülce HAKGÜDER, Mustafa OLGUNER, Feza M. AKGÜR, Tanju AKTUĞ

Deneysel travmatik diyafragma rüptürü sonrası gelişen kardiyo-respiratuvar etkileri üzerine nitrik oksit prekürsörü L-arginin'in etkisi

Hayrettin ÖZTÜRK, Ayten GEZİCİ, Selçuk OTÇU, Ali İhsan DOKUCU, Sedat KAYA, Gökhan KIRBAŞ, Selçuk YÜCESAN

Anüsden protrüde olan ventrikülo-peritoneal şant: Nadir bir komplikasyon

AYDIN ŞENCAN, Zafer DAĞLAR, Tolga KÜÇÜKOĞLU, Ahmet Şükrü UMUR, Mehmet SELÇUKİ

Cerrahi tedavi uygulanan üreteropelvik bileşke darlıkları: Bir yaş üstü olgularda on yıllık deneyimiz

Cüneyt GÜNŞAR, AYDIN ŞENCAN, İrfan KARACA, Haluk CEYLAN, Orhan FESÇEKOĞLU

Semptomatik yenidoğanlarda intestinal rotasyon anomalilerinin klinik ve radyolojik tanımlanması

Cüneyt GÜNŞAR, İrfan KARACA, AYDIN ŞENCAN, Haluk CEYLAN, Erol MİR