Yüksel GÖZTEPE, Fatih ÇINAR

Şems-i Sivâsî’nin İrşâdü’l-Avâm Adlı Mesnevîsi Bağlamında Müteşeyyih Kimselere Dâir Görüşleri ve Değerlendirilmesi

Comments of Shamsuddîn Al-Sivasî about False Sheikhs under the Light of His Work İrsâd Al-'Avam and Evaluation

Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi (Online)

2021 -Cilt: 7 - Sayı: 2

1109-1144

81