Ali İhsan AKGÜN

Yönetici Pozisyonunun Finansal Raporlamadaki Rolü: BİST Kurumsal Yönetim Endeksine İlişkin Bulgular

Role of Executives Position in the Financial Reporting: Evidence from BIST Corporate Governance Index

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2018 - Cilt: 6 - Sayı: 2

23 - 39

Finansal Raporlama, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Kurumsal Yönetim, Yönetici Pozisyonu

Financial Reporting, International Financial Reporting Standards, Corporate Governance, Executives Position.

135 51

Benzer Makaleler

Muhasebe Bilgi Sistemi ve Kurumsal Yönetim Arasındaki İlişki: Muhasebe Meslek Mensuplarının Görüşlerine Yönelik Bir Araştırma

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Gamze Ayça KAYA

Finansal Raporlama Kalitesi İle Denetim Kalitesi Arasındaki İlişkinin Türk Bankacılık Sektörü Çerçevesinde İncelenmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Merve ACAR

Kurumsal Sürdürülebilirliğe Doğru: İş Ahlakı, Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Selim YAZICI

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sonrası İç Denetimin Gelişen Rolü: Türkiye’de İç Denetçilerin Algısı Araştırması

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yrd. Doç. Dr. Burak ÖZDOĞAN, Prof. Dr. Semra ÖNCÜ

Türk Kurumsal Yönetim Yapısı Düzleminde Finansal Okuryazarlığın Şirket Yönetim Kurulları İş Süreçlerindeki Rolü

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Serkan Karabacak

TÜRKİYE’DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINDAKİ MUHASEBE STANDARTLARI EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öneri Dergisi

Gürbüz GÖKÇEN, Başak ATAMAN, Yasin CEBECİ, Hakan CAVLAK

KURUMSAL YÖNETİMİN PORTFÖY PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)

Mustafa KISAKÜREK, Seren AYDINGÜLÜ SAKALSIZ

01 Ocak 2013 Öncesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde KOBİ Muhasebe Standartlarının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algı Düzeylerinin Tespitine Yönelik Uygulama(Yalova İli Örneği)

Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Meral Erol FİDAN, Hasan CİNİT