Hui ZHANG, Junbo ZHANG, Jinliang SHENG, Yuanzhi WANG, Chuangfu CHEN, Qian WANG, Yang LIU, Benben WANG, Shengnan SONG, Yali JİA, Wenxing WU, Fei GUO, Huan ZHANG

Brucella melitensis Isolated from Aborted Cow and Sheep Fetuses in Northwest of China

Kuzey Batı Çin’de Atık İnek ve Koyun Fetüslerinden Brucella melitensis İzolasyonu

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

2018-Cilt: 24 - Sayı: 2

307-310

1312