Gürol SEYİTOĞLU, Bahadır AKTUĞ, Levent KARADENİZLİ, Bülent KAYPAK, Şevket ŞEN, Nizamettin KAZANCI, Veysel IŞIK, Korhan ESAT, Oktay PARLAK, Baki VAROL, Gerçek SARAÇ, İlker İLERİ

A Late Pliocene - Quaternary Pinched Crustal Wedge in NW Central Anatolia, Turkey: A Neotectonic Structure Accommodating the Internal Deformation of the Anatolian Plate / KB Orta Anadolu’da Geç Pliyosen – Kuvaterner Kıstırılmış Kabuksal Tektonik Kama: Anadolu Levhasının iç Deformasyonunu Üstlenen Bi

Türkiye Jeoloji Bülteni

2009 - Cilt: 52 - Sayı: 1

121 - 154

Neotectonics, Central Anatolia, Seismicity

12 7

Benzer Makaleler

Kriptosporodiazisli Buzağılarda D-Dimer Seviyelerinin Belirlenmesi

Kocatepe Veteriner Dergisi

Cenker Çağrı CINGI, Mustafa KABU, Hasan ERDOĞAN, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU, Kerem URAL

Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki Atasözleri Üzerine Yapılan Bir Çalışma: Abdülahad Nûrî ve “Atalar Sözü”

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Sagıp ATLI

Fideizm Hakkında Bir Eleştiri

Bilimname

Cenan KUVANCI

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuk Anneleri Çocuklarının Hangi Davranışlarını Nasıl Yanıtlıyor?

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Gamze ALAK

Arbusküler Mikorizal Fungus ve Kurşun (Pb) Uygulamalarının Patlıcan Fide Gelişimi ve Besin Alımı Üzerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Fatih ERDOĞAN, Mustafa PAKSOY, Önder TÜRKMEN

OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA BERGAMA ZEUS SUNAĞI’NIN BERLİN’E GÖTÜRÜLÜŞÜ HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Bayram BAYRAKDAR, Bülent KUCAK, İrmak KARABULUT, İzzet EGE, Murat ÖCAL

Diyarbakır ili meyve ağaçlarında zararlı Eriophyoidea (Acarina) türlerinin saptanması

Bitki Koruma Bülteni

Emel GEÇER, Evsel DENİZHAN

Okul çağı çocukları için duygulanım bozuklukları ve şizofreni görüşme çizelgesi -şimdi ve yaşam boyu şekli- Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi

Bahar GÖKLER, Fatih ÜNAL, Berna PEHLİVANTÜRK, Çengel Ebru KÜLTÜR, Devrim AKDEMİR, Yasemen TANER