Volkan KARAGÖZLÜ

Filiz Kılıç, Tuncay Bülbül; Demir Baba Velâyetnâmesi (İnceleme-Tenkitli Metin), Grafiker Yayınları, Ankara 2011, 200s. ISBN: 978-975-635570-1 Ss, 2013-2015

Turkish Studies (Elektronik)

2011-Cilt: 6 - Sayı: 3

2013-2015

6647

Benzer Makaleler

Three-channel control architecture for multilateral teleoperation under time delay

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science

Uğur TÜMERDEM

Cumhuriyet Dönemi İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Matematik Okuryazarlık Perspektifinden İncelenmesi

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Leman KONUKOĞLU, Gülay AGAÇ, Mehmet Fatih ÖZMANTAR

LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ KALİTESİ İLE ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ALGILANAN ROL BELİRSİZLİĞİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİ ROLÜ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Seçil Bal TAŞTAN

ACİL SERVİS HEKİMLERİNİN NASA-RTLX YÖNTEMİ İLE ZİHİNSEL İŞ YÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Elif Kılıç Delice

Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım programları ve yerel ekonomik kalkınma: Trakya Bölgesi örneği

Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)

MAHMUT GÜLER, ÇİĞDEM AKSU ÇAM, Gökben DEMİRTAŞ

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU

Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Damla SARIASLAN

Gerilim ve uzlaşma: demokrasi ekseninde bürokrasi ve siyaset ilişkisi üzerine bir değerlendirme

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

GAMZE AKSAN, Özlem ÇELİK

Mısırda Bt geninin ve tohum saflığının tayini

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry

Shuang YANG, Muhammad IRFAN, Xue Lİ, Yan Bin LİU, Xing Jia SUN