İskender DÖLEK

Dron Görüntüleri Kullanılarak Mezarların Gömü Mevsiminin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Denemesi: Malazgirt Projesi Örneği

A Method Trial for Determining the Burial Season of Graves Using Drone Images: The Example of the Malazgirt Project

Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi

2023-Cilt: 5 Sayı: 1

21-26

CBS, Dron, fotogrametri, ortofoto, arkeolji

GIS, Drone, photogrammetry, orthophoto, archeology

38235

Benzer Makaleler

DENEYSEL BİYOMEKANİK UYGULAMALARIN DİGİTAL FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi

Ayhan GÖKTEPE, Engin KOCAMAN, Ferruh YILDIZ, Uğur YENSEL

TÜRKİYE’DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Nihal Baloğlu UĞURLU

İnsanız Hava Aracı (İHA) Görüntüleri İle Ortofoto Üretiminde Yükseklik Ve Kamera Açısının Doğruluğa Etkisinin Araştırılması

Geomatik

Ozan ÖZTÜRK, Burhan Baha BİLGİLİOĞLU, Mehmet Furkan ÇELİK, Süleyman Sefa BİLGİLİOĞLU, Raşit ULUĞ

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi Ve Mevcut Durumu

GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies

Ceren ÖZCAN, Emrah YILMAZ, Barış LAFCI, Tuncay KÜÇÜKPEHLİVAN, Talha AKSOY, Balca AĞAÇSAPAN, Serhat SARI

İHA fotogrametrisi konum doğruluğuna kamera odak uzaklığı etkisinin incelenmesi

Türkiye Fotogrametri Dergisi

Ahmet HASTAOĞLU, Kemal Özgür HASTAOĞLU, Fatih POYRAZ, Yavuz GÜL

Akıllı Şehirlerde 3B Nokta Bulutu ile Digital Çözümler

International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies

Cihan ALTUNTAŞ

DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI

Konya Journal of Engineering Sciences

Ömer MUTLUOĞLU, Ayhan CEYLAN

DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI

Konya Journal of Engineering Sciences

Ömer MUTLUOĞLU, Ayhan CEYLAN