7
Benzer Makaleler

İşletmelerin İhmal Ettiği Bir Kavram: İşyerinde Can Sıkıntısı Sorunu

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Sezin AÇIK TAŞAR, Özcan DEMİR

İŞYERİNDE CAN SIKINTISI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE TEORİK BİR ÇALIŞMA

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Özcan DEMİR, Çiğdem YALIM, Zülküf NARLIKAYA

İstanbul’da Eğitimli Kadın İşsizlerin, İşsizlik Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Çalışma İlişkileri Dergisi

Levent ŞAHİN, Seçil GÜRÜN KARATEPE

Memî Cân Saruhânî’nin (ö.1008/ 1599-1600) Lübbü’l-Usûl Fî Ma’rifeti’t-Tarîki’l-Vüsûl Adlı Eserinde Şerîat-Tarîkat-Hakîkat Kavramları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Sevim ARSLAN

‘Ben’i ve ‘Öteki’ni Anlamak Eleştirel Oksidentalizmin Özüdür! –İbrâhîm el-‘Âtî İle İlmü’l-İstiğrâb Üzerine Bazı Mülâhazalar–

Hadis Tetkikleri Dergisi

İbrahim EL-'ATÎ, Çevirmen: Emine AVCI

Üniversite Öğrencilerinin Derste Can Sıkıntısına İlişkin Görüşleri: Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma

Yükseköğretim Dergisi

Nihan DEMİRKASIMOĞLU

CAN Haberleşmesinde Gürültü Filtreleme Yöntemleri

Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi

Buğra ER, Okan BİNGÖL

ÇALIŞANLARDA MOBBİNG (PSİKOLOJİK ŞİDDET) ALGISI: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BiR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İlker H. Çarıkçı, Hüseyin Yavuz