Diabetik ratlarda selenyumun spermatogenezi koruyucu etkisi

Bu çalışmanın amacı diabetes mellitus'un spermatogenez yönünden testiste yol açtığı histopatolojik değişiklikleri ve selenyumun bunları önleyici rolü olup, olmadığını araştırmaktır. Çalışmaya streptozosin ile diabetik hale getirilen 14 ve non-diabetik 15 Wistar rat (200-250gr) dahil edildi. Diabetik grupta 7, non-diabetik grupta 8 rata çalışma boyunca sodyum selenat tedavisi verildi. 12 hafta sonunda hayvanlar sakrifiye edilerek testisleri volüm ve histopatolojik değişiklikler yönünden incelendi.Diabetik olup herhangi bir tedavi almayan grupta tüm ratlarda kontrol grubuna oranla belirgin hipospermatogenez tespit edilirken, sodyum selenat tedavisi alan diabetik ratlarda spermatogenetik aktvite kontrol grubundan farksızdı. Sonuç olarak bulgularımız diabetes mellitus'un belirgin hipospermatogeneze yol açtığını ve selenyum tedavisinin spermatogenezi koruyucu rolü olabileceğini ortaya koymaktadır.

The protective effect of selenium on spermatogenesis in diabetic rats

The-aim of this study is to investigate the pathological changes in testes due to diabetes mellitus with respect to spermatogenesis and whether selenium has a protective role on these or not.Fourteen streptozotocin-induced diabetic and 15 non-diabetic wistar rats (200-250 gr) were included to the study. Sodium selenate was administered to 7 rats in diabetic group and 8 in non-diabetic group. At the end of 12 weeks, animals were sacrificed and the testes were evaluated with respect to volume and histopathological changes.While there was an evident hypospermatogesis in diabetic group with no treatment, spermatogenetic activite was found similar with controls in diabetic group treated with sodium selenate.As a conclusion,.our results revealed that diabetes melitus causes an evident hypospermatogenesis and treatment of selenium may have a protective role on spermatogenesis .

Kaynak Göster