Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Belirlenmesi

Öz ÖZETBu araştırma, meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın modeli, mevcut durumu ortaya koyması bakımından betimseldir. Araştırmanın örneklemini, Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde bulunan meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu araştırmada veriler Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir ve 360 öğrenciye uygulanmıştır. Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği ile elde edilen verilerin aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzde dağılımı gibi betimsel istatistikleri hesaplanmıştır. Öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerinin cinsiyetlerine göre karşılaştırılmasında ilişkisiz örneklemler için t-testi uygulanmıştır. Öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerinin yaşlarına ve MYO‘larına göre karşılaştırılmasında ise ilişkisiz örneklemler için Kruskal Wallis H-Testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin, ortalama “normal” olarak değerlendirildiği görülmüştür. Öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerinin yaşlarına ve cinsiyetlerine göre anlamlı biçimde farklılaştığı ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, MYO öğrencileri ABSTRACTThis research was conducted to investigate students’ emotional intelligence levels in vocational school of higher education. The model of the research is descriptive in terms of presenting the current situation. The sample was composed of students who are trained in vocational school of higher educationin Artvin Coruh University. This study was conducted by using the Emotional Intelligence Assessment Scale and the scale was administered to 360 students.. Descriptive statistics such as arithmetic mean, standard deviation and percentage distribution of the data obtained by the Emotional Intelligence Assessment Scale were calculated. For comparison of emotional intelligence levels of students according to gender, independent samples t-test was applied and for comparison of the students' emotional intelligence levels according to their ages and departments, Kruskal Wallis H-Test was applied. According to the results of the analysis, it was seen that the emotional intelligence levels of the vocational high school students were evaluated as "normal". The emotional intelligence levels of the students were found to be significantly different according to their age and gender. Key Words: Emotional Intelligence, Vocational College Students.
Anahtar Kelimeler:

Duygusal Zekâ

Kaynakça

KAYNAKÇA

Adıgüzel, E. (2011). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Öğrenme Stratejileri ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Avşar, G., & Kaşıkcı, M. (2010). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde duygusal zekâ düzeyi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 13(1).

Budak, S. (2003). Psikoloji Sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları. Ankara.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi. Ankara.

Çakar, U. ve Arbak Y. (2004). Modern Yaklaşımlar Işığında Değişen Duygu - Zekâ İlişkisi ve Duygusal Zeka. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6(3): 23-48.

Doğan, S. (2005). Çalışan İlişkileri Yönetimi. Kare Yayınları. İstanbul.

Erdoğdu, M.Y. ve Kenarlı, Ö.(2008). Duygusal Zekâ ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki. Milli Eğitim 178:297-31.

Ergin, E. F. (2000). Üniversite öğrencilerinin sahip oldukları duygusal zeka düzeyi ile 16 kişilik özelliliği arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniv. Sosyal Bil. Enst. Konya.

Ergin, D., Özabacı, N., İşmen, E. (1999). A Comparative Study: EQ and IQ. Unpublished Paper. The World Conference on Gifted and Talented. Istanbul. Turkey

Eroğlu, G. (2007). Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Stratejilerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmış Doktora Tezi, Ankara, 3 s.

Goleman, D. (2005). Duygusal Zekâ Neden IQ’dan Daha Önemlidir? (çev. B.S.Yüksel). Varlık Yayınları. İstanbul.

Göçet, E. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İşmen, A. E. (2001). Duygusal zeka ve problem çözme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2001, Sayı 13, Sayfa : 111-124.

Kaptan, F. ve Korkmaz H. (2001). İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi. (Modul 7). Ankara.

Karabulutlu, E. Y., Yilmaz, S., & Yurttas, A. (2011). The relationship between emotional intelligence levels of students and problem-solving skills/Ogrencilerin duygusal zeka duzeyleri ile problem cozme becerileri arasindaki iliski. Journal of Psychiatric Nursing, 2(2), 75-80.

Karademir, T., Döşyılmaz, E., Çoban, B. ve Kafkas, M. E. (2010). Beden Eğitimi ve spor bölümü özel yetenek sınavına katılan öğrencilerde benlik saygısı ve duygusal zekâ. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (2), ss. 653-674.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (16. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Kenarlı, Ö., (2007). Duygusal Zekâ-Akademik Başarı Etkileşimine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır, 2-3 s

Mayer, J. and Salovey P. (1995). Emotional Intelligence and The Constraction and Regulation of Feeling. Applied and Preventive Psychology, 3:197-208.

Mayer, J.D., Caruso, D.R. and Salovey, P., (2000). Emotional Intelligence Meets Traditional Standarts for an Intelligence. Intelligence, 27 (4): 267-298.

Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R., & Sitarenios, G. (2001). Emotional intelligence as a standard intelligence.

Merlevede, E., Patrick, V.R. and Bridoux D. (2006). 7 Adımda Duygusal Zeka. (çev. T. Kırca). Omega Yayınları. İstanbul.

Saban, A. (2005). Çoklu Zekâ Teorisi ve Eğitim. Nobel Yayıncılık. Ankara.

Salovey, P. & Mayer, J. (1990). Emotional Intelligence. Cognition Personality, 9:185-211.

Schutte, N. S., Malouff, J. M., Bobik, C., Coston, T. D., Greeson, C., Jedlicka, C., ... & Wendorf, G. (2001). Emotional intelligence and interpersonal relations. The Journal of social psychology, 141(4), 523-536.

Segal, J. (2009). Duygusal Zekânızı Yükseltmek. (Çev: P.S. Öztürk). Kilim Matbaası. İstanbul.

Şemin, R. (1972). Zekânın Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi. İstanbul.

Sevindik, F., Uncu, F., & Dağ, D. G. (2012). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 26(1), 21-26.

Stein, J.S. and Book, E.H. (2003). EQ Duygusal Zekâ ve Başarının Sırrı. (Çev. M. Işık). Özgür Yayınları. İstanbul.

Tambağ, H., Kaykunoğlu, M., Gündüz, Z., & Demir, Y. (2014). Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 11(1), 41-46.

Tekin, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı Yayınları. Ankara.

Titrek, O. (2007). IQ’dan EQ’ya Duyguları Zekice Yönetme. Pegem Yayıncılık. Ankara.

Tuyan, S. ve Beceren E. (2004). Duygularımız ve Biz. www.duygusalzeka.net, adresinden 22.09.2010 tarihinde alınmıştır.

Yalız, D. (2013). Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(2), 94-111.

Yamane, T. (2001). Temel Örnekleme Yöntemleri. Çev. A. Esin, M. A. Bakır, C. Aydın, E. Gürbüzsel, Literatür Yayınları. İstanbul.

Yeşilyaprak, B. (2001). Duygusal Zekâ ve Eğitim Açısından Doğurguları. Eğitim Yönetimi Dergisi 25:139-146.

Yüksel, M. (2006). Duygusal Zekâ ve Performans İlişkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 13 s.

Kaynak Göster

APA Oğan, E , Yücel Toy, B . (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Belirlenmesi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (3) , 445-461 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/32288/341224