ARAPÇA EL- TAKISININ TÜRKÇEDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE NOTLAR

Öz Türk boylarının XI. yüzyılda batıya göç etmeleri, Türkçenin Yakın ve Orta Doğudaki dillerle münasebetini artırmış, buna bağlı olarak da pek çok Arapça, Farsça ve Rumca kelimelerin Türkçeye alıntılanmasına zemin hazırlamıştır. Bu zeminin hazırlanmasında Türklerin İslamiyete geçişinin katkısı vardır. Türkçe, komşu dillerden bölgeye özgü kültür kelimeleri ve dinî literatürün yanısıra bazı ekleri de bünyesine alarak Türkçenin bir unsuru gibi kabul etmiştir. Ancak Türkçenin bünyesine aldığı bu ekler, genelleşmemiş ve birkaç örnekte sınırlı kalmıştır. Örnek olarak geliş-ât ve gidiş-ât kelimelerindeki –ât eki ile alkol ve elveda kelimelerindeki el- takısı verilebilir. Bu iki örnekle sınırlı olmayan el- takısı Türkçede farklı şekillerde de görünebilmekte olup, bu çalışma el- takısının Türkçedeki bu görünümlerini ortaya koymayı ve analiz etmeyi hedeflemektedir. 

Kaynakça

Chantrell, G. (2004). The Oxford Dictionary of Word Histories. Oxford: Oxford University Press.

DDTS = http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-bul.html (E.T.: 02.10.2017) = Türkçe Sözlük, Dil Derneği.

DİA 43 = Tosun, N. (2013). TDV İslâm Ansiklopedisi. C: 43, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 74-75.

DİA 44 = Kılavuz, A. S. (2013). TDV İslâm Ansiklopedisi. C: 44, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 365-366.

DL = Devellioğlu, F. (1960). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Doğuş Matbaası.

DS = Türk Dil Kurumu. (1972). Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü – V. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

GTS = http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat (E.T.: 30.09.2017) = Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü, Gökbilim Terimleri Sözlüğü, 1969, Türk Dil Kurumu.

Gürkan, N. (2004). Arapça'da "El" Takısı ve Fonksiyonları. Ekev Akademi Dergisi, 8/18 (Kış 2004): 357-374.

Hensleigh Wedgwood, M. A. (1859). A Dictionary of English Etymology. London: Trubner.

KAS = http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_kisiadlari&view=kisiadlari (E.T.: 30.09.2017) = Kişi Adları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu.

Kashgary, A. D. (2015). Meanings and Functions of the Arabic Article al- ‘the’ with Reference to the Concept of Definiteness. Journal of Semitic Studies, LX/1 (Spring): 93-110.

Koç, S & T. Deliçay (2002). Arap Dilinde Harf-i Ta‘rif. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, XII/2: 191-210.

KTS = http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat (E.T.: 30.09.2017) = Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü, Kimya Terimleri Sözlüğü, 2007, Türk Dil Kurumu.

MİTS = http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat (E.T.: 30.09.2017) = Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü, Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü, 1972, Türk Dil Kurumu.

OÖTK = http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat (E.T.: 30.09.2017) = Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü, Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu, 1963, Türk Dil Kurumu.

Partridge, E. (2006). Origins. A Short Etymological Dictionary of Modern English. London & New York: Routledge.

Senning, A. (2007). Elsevier’s Dictionary of Chemoetymology: The Whies and Whences of Chemical Nomenclature and Terminology. Amsterdam: Elsevier.

Skeat, W. (1927). A Concise Etymological Dictionary of the English Language. Oxford: Oxford University Press.

Stachowski, M. (2011). Etimoloji. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.

SÜTS = http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat (E.T.: 30.09.2017) = Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü, Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu.

TS = Akalın, Ş. H., vd. (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

TTS = http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat (E.T.: 30.09.2017) = Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü, Tarih Terimleri Sözlüğü, 1974, Türk Dil Kurumu.

VHTS = http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat (E.T.: 30.09.2017) = Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü, Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu.

Kaynak Göster

APA Yıldız, H . (2017). ARAPÇA EL- TAKISININ TÜRKÇEDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE NOTLAR . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (3) , 587-598 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/32288/351537